Hướng dẫn vướng mắc về thuế

Xem 1-14 trên 14 kết quả Hướng dẫn vướng mắc về thuế
 • Công văn 2572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

  doc1p crispy 07-08-2009 86 11   Download

 • Công văn 4133/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc về thuế

  pdf2p crispy 07-08-2009 84 7   Download

 • Thông tư số 51/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thu nộp, thẩm quyền xét miễn giảm và quyết toán về thuế doanh thu, thuế lợi tức; thủ tục giải quyết vướng mắc về thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawktkt6 29-10-2009 74 10   Download

 • Để giải quyết vướng mắc và thống nhất trong việc thực hiện, Bộ Tài Chính đã ban hành công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn và chỉ đạo Cục thuế các tỉnh thành phố một số nội dung về hoá đơn.

  pdf4p nkt_bibo49 24-02-2012 43 20   Download

 • Công văn 2915/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm quy trình thu Ngân sách Nhà nước qua kho bạc nhà nước tại Hải Phòng

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 58 3   Download

 • Công văn 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

  pdf2p thinhlien 14-08-2009 45 3   Download

 • Công văn 4194/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  doc1p crispy 07-08-2009 151 27   Download

 • Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

  doc3p hoangyen 17-08-2009 173 2   Download

 • Công văn 2504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc1p crispy 07-08-2009 334 81   Download

 • Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

  doc10p tonynguyen 14-08-2009 184 19   Download

 • Công văn 5124/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý một số vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn

  doc7p tonynguyen 14-08-2009 35 4   Download

 • Công văn 4640/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng...

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 52 3   Download

 • Công văn 4437/TCHQ-GSQL của Tổng cuc Hải quan về việc vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt

  doc1p tonynguyen 14-08-2009 32 2   Download

 • Công văn 3383/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP

  doc1p nhatson 18-08-2009 65 1   Download

Đồng bộ tài khoản