Hương pháp hóa học

Xem 1-20 trên 4362 kết quả Hương pháp hóa học
 • PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG bằng các phương pháp hóa học được soạn ra nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên hiểu và nắm chắc các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành của môn hóa phân tích

  pdf50p 124357689 05-06-2012 254 96   Download

 • Trong những năm gần đây, trước sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước nền giáo dục và đào tạo nước ta đóng vai trò, chức năng quan trọng trong việc "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao...

  pdf134p quang3009 26-04-2011 769 336   Download

 • Viết các phương trỡnh hoỏ học minh hoạ tớnh chất hoỏ học của este no, đơn chức. Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học

  doc33p mai1tyeu 17-01-2011 301 107   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay chủ yếu sản xuất chitin-chitosan theo phương pháp hoá học có sử dụng các loại hoá chất với nồng độ cao, thời gian xử lý dài gây ảnh hưởng tới chất lượng chitin-chitosan và các chế phẩm khác được sản xuất từ phế liệu giáp xác.

  doc95p sheikhdht 18-07-2013 223 81   Download

 • Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 12) Bài 1 : Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000

  pdf8p phuochau12 22-04-2011 100 27   Download

 • Hiểu ảnh hưởng của hóa học đối với môi trường sống (khí quyển, nước, đất) _ Biết và vận dụng một số biện pháp để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày. 2. Về Kỹ năng: Biết phát hiện một số vấn đề thực tế về môi trường. Biết giải quyết vấn đề bằng những thông tin thu thập được từ nội dung bài học, từ các kiến thức đã biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng,... ...

  pdf5p paradise5 13-12-2011 108 26   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 12) Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp Fe(NO3)2, Cu(NO 3)2, Ag(NO3), NaNO3 thì chất rắn thu được sau phản ứng gồm: A. NaNO2 , CuO, FeO, Ag2O B. NaNO2, CuO, Fe2O3, Ag C. Na2O, CuO, Fe2O3, Ag2O D. NaNO 2, CuO, FeO, Ag

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 62 16   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng" xây dựng nhằm hỗ trợ các phòng thử nghiệm, đặc biệt là các phòng thử nghiệm lĩnh vực hóa học để có thể ước lượng độ không đảm bảo đo cho các phép thử.

  pdf90p hoaphantich 08-10-2015 126 61   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 3 ) Câu 1. Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào dd AgNO3, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dd X chứa 3 muối và chất rắn Y chứa 1 kim loại. Thành phần của X là A. Fe(NO 3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. B. Fe(NO 3)3, Cu(NO3)2, AgNO3. C. Fe(NO3)2, Cu(NO 3)2, AgNO 3 hoặc Fe(NO 3)2, Cu(NO 3)2, Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3 hoặc Fe(NO 3)2, Fe(NO 3)3, AgNO3. Câu 2. Ion M2+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p63d 9 . Vị trí...

  pdf8p phuochau12 22-04-2011 70 13   Download

 • Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 5) Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X (X chứa 1 nhóm và 1 nhóm ) thì thu được 0,3 mol ; 0,25 mol nước và 1,12 lít khí (đktc).

  pdf8p phuochau12 22-04-2011 59 13   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 6 ) 1. Hỗn hợp X gồm phenol và rượu benzylic. Dùng hóa chất nào để tách lấy từng chất? A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch NaCl D. Dung dịch NaOH và dung dịch HCl

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 67 14   Download

 • Tuyển tập bộ đề 2 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) Bài 1 : Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol .

  pdf9p phuochau12 22-04-2011 50 12   Download

 • Tuyển tập bộ đề 3 trắc nghiệm hóa học ( phần 11) Câu 1: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit.

  pdf6p phuochau12 22-04-2011 61 11   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 1 ) PHẦN CHUNG Câu 1: Cation kim loại M3+ có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy cấu hình electron của M là: A. 1s22s22p63s23p 63d64s2. B. 1s22s22p 63s23p63d8. C. 1s22s22p63s23p64s2 3d8. D. 1s22s22p63s23p63d5 4s24p1.

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 55 10   Download

 • Tuyển tập bộ đề 3 trắc nghiệm hóa học ( phần 8) Câu 1: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 2 chÊt. C. 4 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 2: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n.

  pdf9p phuochau12 22-04-2011 60 10   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 9) Câu 1. Hợp kim và kim loại tạo ra hợp kim đó có điểm cơ bản giống nhau là… A. độ cứng và giòn. B. độ dẫn điện và dẫn nhiệt. C. nhiệt độ nóng chảy. D. tính chất hoá học.

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 64 9   Download

 • Tuyển tập bộ đề 3 trắc nghiệm hóa học ( phần 7) Câu 1: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ. B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. glucozơ và mantozơ.

  pdf4p phuochau12 22-04-2011 42 9   Download

 • Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) Câu 121: Hợp chất nào sau đây không phải là este: A. C2H5Cl B. CH 3OCH3 C. CH 3COOC2H5 D. C2H5ONO 2 Câu 122: Cho 3 axit: Axit fomic, axit axetic và axit acrylic, để nhận biết 3 axit này ta dùng: A. Nước brom và quỳ tím.

  pdf6p phuochau12 22-04-2011 38 9   Download

 • Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 2) Câu 1. Một hỗn hợp gồm 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol rượu X. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp này cần 0,95 mol O 2 và thu được 0,8 mol CO2 và 1,1 mol H2O.

  pdf6p phuochau12 22-04-2011 51 10   Download

 • Tuyển tập bộ đề 1 trắc nghiệm hóa học ( phần 2 ) Câu 1. Tìm nhận định sai trong các nhận định sau. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố kim loại gồm … A. tất cả các nguyên tố s. B. một số nguyên tố p. C. tất cả các nguyên tố d. D. tất cả các nguyên tố f.

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 48 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản