Kế hoạch khoa học và công nghệ

Xem 1-20 trên 388 kết quả Kế hoạch khoa học và công nghệ
 • Quy định này áp dụng cho việc tổ chức xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí minh (ĐHQG-HCM) giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi là Chương trình) để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thông qua xét chọn (sau đây gọi là tuyển chọn, xét chọn) thực hiện trong kế hoạch của Chương trình.

  pdf6p haidang 11-06-2009 113 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf5p naubanh_tet 01-02-2013 15 2   Download

 • 1. Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải đáp ứng yêu cầu về phát triển một hướng khoa học và công nghệ trọng điểm; xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học ở nước ta trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf9p thanhnga 10-06-2009 177 39   Download

 • Thông tư 10/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

  doc27p uyenson 19-08-2009 96 4   Download

 • Thông tư 14/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ

  doc9p uyenson 19-08-2009 58 4   Download

 • Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

  doc4p thanhuyen 19-08-2009 36 3   Download

 • Thông tư 13/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

  pdf6p uyenson 19-08-2009 104 2   Download

 • Kế hoạch 71/KH-UBND khảo sát tiềm lực khoa học và công nghệ có thể huy động phục vụ công tác công an tại Thành phố Hà Nội.

  pdf5p buitubt 06-03-2014 24 1   Download

 • Kế hoạch 90/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do thành phố Hà Nội ban hành.

  pdf8p buitubt 05-03-2014 27 0   Download

 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tóm tắt: Nghiên cứu về sự biến đổi năng lượng hoá học và sự chuyển sang các dạng điện năng hoặc ngược lại cụ thể trong quang điện hoá, nguồn điện hoá học

  pdf186p lanlan38 02-04-2013 89 30   Download

 • Với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, đây là điểm mới, là chủ đề của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, là nội dung xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, để hướng đến năm 2020 về cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  pdf128p lanlan38 01-04-2013 65 21   Download

 • Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: Một số dịch vụ thông tin – thư viện tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia với mục đích ìm hiểu các dịch vụ thông tin – thư viện hiện có của Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, phát hiện những ưu điểm và hạn chế. Từ đó đề xuất một số ý kiến, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vào kế hoạch phát triển các dịch vụ thông tin – thư viện của Cục.

  pdf9p meomun12340628 09-09-2015 20 4   Download

 • Mẫu B2-TH-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 20... TT 1 I A 1 Dự án KH&CN: Các đề tài Đề tài 1: … B 1 Các Dự án SXTN Dự án SXTN 1: … II Dự án KH&CN: Tên Dự án, các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học Định hướng mục và công nghệ tiêu 2 3 Sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm 4 Phương...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 29 3   Download

 • Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 67 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf16p naubanh_chung 23-01-2013 34 4   Download

 • Quyết định số 728/QĐ-BKHCN về phê duyệt bổ sung danh mục 01 đề tài thuộc chương trình KC.08/06-10 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

  pdf3p truongvekien 10-10-2009 39 3   Download

 • Quyết định số 692/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf22p truongvekien 10-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 786/QĐ-BKHCN về phê duyệt bổ sung 02 đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.04/06-10 và KC.10/06-10 giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 99/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản