Kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

Xem 1-12 trên 12 kết quả Kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004
 • Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

  doc24p sontinh 18-08-2009 91 6   Download

 • Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf21p lawtm5 29-10-2009 71 2   Download

 • Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf21p manhquynh 10-10-2009 59 3   Download

 • Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt6 30-11-2009 37 2   Download

 • Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 42 1   Download

 • Chỉ thị số 04/2004/CT-BBCVT V/v một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành để thực hiện Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

  pdf4p lawdt5 02-12-2009 44 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán...

  pdf33p cobetocroi 27-05-2011 48 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

  pdf2p conchokon 12-09-2012 42 4   Download

 • Chỉ thị 15/2003/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh13 19-11-2009 43 2   Download

 • Chỉ thị 15/2003/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawtm6 29-10-2009 50 2   Download

 • Nghị quyết số: 38/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 5 0   Download

 • Quyết định số 330/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 59 4   Download

Đồng bộ tài khoản