» 

Kế Toán Xây Lắp

 • Bài giảng Kế toán chi phí ( TS Nguyễn Thanh Hùng) - Chương 3 Đặc điểm kế toán xây dựng cơ bản trong các doanh nghiệp xây lắp ( tt )

  Bài giảng Đặc điểm kế toán xây dựng cơ bản trong các doanh nghiệp xây lắp trình bày về những vấn đề chung về kế toán chi phí và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

  pdf 113p six_12 13-03-2014 38 17

 • Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương"

  Một trong những yếu tố giúp công ty ngày càng phát triển là việc tổ chức bộ máy kế toán nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng giúp cho việc hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động và những khoản trích theo lương được chính xác. Kế toán tiền lương lao động cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời về lao động để phục vụ cho công tác...

  doc 62p trananh1907 31-03-2010 5543 2879

 • Đề tài : Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 79p cuocsongtuoidep_lp 05-09-2011 898 419

 • Bài tập tính giá thành xây lắp

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tính giá thành xây lắp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p thoritruong 06-06-2011 369 109

 • LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ,XÂY DỰNG

  1 Khai giảng : -Xem Lịch học lớp học kế toán xây lắp,xây dựng tại Hà Nội -Xem Lịch học lớp học kế toán xây lắp,xây dựng tại TPHCM -Xem Lịch học lớp học kế toán xây lắp,xây dựng tại Đồng Nai - Xem Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán 2 Nội dung : 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp , xây dựng ü Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán...

  pdf 3p nkt_bibo46 16-02-2012 98 31

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN - CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG

  QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính...

  pdf 7p quochung 21-07-2009 4427 1543

 • Dự toán xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN I. TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: 1. Khái niệm tổng dự toán: Tổng dự toán là tài liệu xác định mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công. Tổng dự toán công trình bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết...

  pdf 28p vitconhaman 11-08-2011 1770 1075

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 15 - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hợp đồng xây...

  pdf 7p quochung 21-07-2009 1872 517

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 16 - CHI PHÍ ĐI VAY

  QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02....

  pdf 3p quochung 21-07-2009 1713 425

 • Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4

  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lăp: 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất là tổng số các hao phí lao động và lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản...

  pdf 34p vit_momo 25-07-2011 361 252

 • Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 2

  Kế TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2.1 Những vấn đề chung về vật liệu xây dựng và công cụ dụng cụ lao động trong công tác kế toán 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ lao động Vật liệu xây dựng là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật chất cụ thể, do doanh nghiệp xây lắp mua ngoài hay tự sản xuất...

  pdf 27p vit_momo 25-07-2011 351 232

 • Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7

  QUY ĐỊNH CHUNG về kế toán chủ đầu tư Điều 1: Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp...

  pdf 4p vit_momo 25-07-2011 340 203

 • Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 6

  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN I. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.1. Chi phí bán hàng: Là toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp, sản phẩm khác (cấu kiện, panen...) hàng hoá, dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm,...

  pdf 33p vit_momo 25-07-2011 262 201

 • Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 5

  KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ I. KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ 1. Khái niệm thành phẩm: Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất chính và phụ của doanh nghiệp xây lắp, hoặc thuê ngoài gia công chế biến xong được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho để bán (kể cả công trình xây lắp hoàn thành...

  pdf 32p vit_momo 25-07-2011 270 183

 • Chương 12: Kế toán hoạt động xây lắp

  Sản xuất xây lắp: laø hoaït ñoäng xaây döïng môùi, môû roäng, caûi taïo lại, khoâi phuïc, hay hiện đại hóa caùc coâng trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân (như công trình giao thông thủy lợi, các khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, các công trình dân dụng khác,….). Đây là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho mọi ngành trong nền kinh tế.

  doc 37p anhduc_dhnt 01-08-2011 506 177

 • Bản mô tả công việc Kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định

  1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập. 2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty. 3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản. 4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

  doc 2p mrcheng 22-06-2011 352 134

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 01

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế...

  doc 9p hyekyo 18-03-2009 365 121

 • Bài giảng học kế toán máy - Chương 2

  XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN - Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp. Nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp. Tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một...

  pdf 15p hoathietmoclan 09-10-2011 132 71

 • Bài giảng học kế toán máy - Chương 4

  THIẾT LẬP HỆ THỐNG BẢNG BIỂU KẾ TOÁN - Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán trong các phần mềm kế toán và kế toán thủ công Giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc thiết lập các báo cáo kế toán trên máy, các thao tác chỉnh sửa sổ kế toán, báo cáo kế toán. Giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING, cung cấp hệ thống...

  pdf 20p hoathietmoclan 09-10-2011 129 64

 • Bài giảng Kế toán hoạt động xây lắp - Trần Thị Thanh Hải

  Bài giảng Kế toán hoạt động xây lắp nhằm trình bày về những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán bàn giao công trình, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

  pdf 35p wide_12 29-07-2014 16 8

 • + Xem thêm 1122 Kế Toán Xây Lắp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản