Kết nối (join)

Xem 1-8 trên 8 kết quả Kết nối (join)
 • CakePHP Framework: Một số quy ước cơ bản .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp nói về cách cài đặt và tìm hiểu kiến trúc bên trong của CakePHP. Trong bài, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn sử dụng và làm quen với các quy ước cơ bản trong CakePHP. Qua đó nắm bắt tổng quan đồng thời vận dụng CakePHP một cách linh hoạt nhất có thể.

  pdf13p yeutinh98 21-09-2012 63 22   Download

 • Câu lệnh JOIN Nối kết và khoá Đôi khi chúng ta phải lấy dữ liệu từ hai bảng cùng một lúc, chúng ta thực hiện một kết nối. Các bảng trong CSDL có thể quan hệ ràng buộc với nhau thông qua các khoá. Một khoá chính (primary key) là một cột mà trong đó mỗi giá trị của hàng phải là duy nhất. Mục đích của khoá là kết nối dữ liệu lại với nhau, từ nhiều bảng khác nhau mà không gây trùng lắp dữ liệu giữa các bảng. Trong bảng Employees (nhân viên) ở ví dụ dưới đây...

  pdf6p abcdef_45 27-10-2011 31 6   Download

 • Every device that connects to a network needs an IP address. Network administrators assign static IP addresses to routers, servers, and other network devices whose locations (physical and logical) are not likely to change. Administrators enter static IP addresses manually when they configure devices to join the network. Static addresses also enable administrators to manage those devices remotely. However, computers in an organization often change locations, physically and logically.

  pdf55p 0984272663 25-04-2011 53 5   Download

 • Các thao tác kết nối qua Remote Desktop cho phép nhiều người dùng có thể chia sẻ màn hình máy tính của họ với bất cứ ai, miễn là họ đều có kết nối Internet.

  pdf6p kimku2 27-08-2011 20 2   Download

 • Thanh công cụ Xform. 1 – Xform translate: Dịch chuyển đối tượng. Sau khi gọi lệnh xuất hiện bảng thoại: Move: Không giữ lại đối tượng sau khi dịch chuyển . Copy: Giữ lại đối tượng cũ sau khi dịch chuyển. #: Số đối tượng cần dịch chuyển. Join: Kết nối đối tượng gốc với đối tượng dịch chuyển. ∆X,∆Y,∆Z: Khoảng dịch chuyển theo phương X,Y,Z. Polar: Dịch chuyển theo góc. : Hướng dịch chuyển 2 – Xform rotate: Quay đối tượng.

  pdf8p vteo20 01-10-2010 83 26   Download

 • - Hiển thị thông tin được yêu cầu trong một bảng - Truy xuất các hàng và các cột từ một hoặc nhiều bảng - Đầu ra của câu lệnh SELECT là một bảng khác được gọi là tập kết quả (Result Set) - Nối (join) hai bảng hoặc truy xuất một tập con của các cột từ một hay nhiều bảng Syntax:

  ppt35p print_12 21-08-2013 34 3   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 11: Truy vẫn dữ liệu thông qua SQL trình bày các nội dung chính như sau: Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu, truy vấn dữ liệu đơn giản, kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bảng ghi trùng, các hàm SQL, tính tổng bộ phận, JOIN và UNION: liên kết dữ liệu, các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau, ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in.

  pdf21p missminh32 12-04-2014 33 7   Download

 • Các thuật ngữ dùng trong bài: - Inner relation: Mối quan hệ nội tại giữa bản thân các trường của các table dữ liệu trong 1 cơ sở dữ liệu. - Outer join : Mối liên kết ngoại lai - Record: Bản ghi, là 1 dòng dữ liệu. - Master: là bảng chứa trường là 1 trong quan hệ 1 nhiều - Child: là bảng chứa trường là nhiều trong quan hệ 1 nhiều - Query: Truy vấn, là 1 bảng dữ liệu mới gồm các trường dữ liệu lấy từ 2 hoặc 3 bảng dữ liệu, các bảng này có thể...

  pdf3p yesno123 16-09-2011 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản