Khái niệm luật kinh tế

Xem 1-20 trên 420 kết quả Khái niệm luật kinh tế
 • 1, Khái niệm Luật Kinh tế:.-Có thể còn có nhiều tranh cãi về việc Luật kinh tế có còn là một ngành luật độc.lập hay không; hay nội dung luật kinh tế bao gồm những vấn đề gì? Song họ không còn.tranh cãi về vấn đề: Luật kinh tế là một bộ phận của cơ chế kinh tế. Do vậy, quan niệm.về luật kinh tế phải gắn với cơ chế kinh tế mà nó là một bộ phận. Điều đó đưa lại những.

  doc32p chitinbs1102 04-06-2011 960 434   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế trình bày về khái niệm luật kinh tế, luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà Nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế của Nhà Nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

  ppt20p top_12 19-04-2014 13 5   Download

 • 1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế.Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là.pháp luật kinh tế..Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau.liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp.

  doc43p x3mxongx0c 18-05-2011 2182 753   Download

 • Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội.

  pdf167p ntliem1011 06-07-2011 1151 501   Download

 • Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội.

  pdf38p transang3 28-09-2012 158 63   Download

 • Khái niệm Luật Kinh tế : Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 2.

  pdf105p nuber_12 26-08-2013 79 22   Download

 • Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

  pdf51p nhokkeen 09-05-2013 25 15   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế nhằm trình bày về khái niệm luật kinh tế, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, các nguyên tắc của luật kinh tế, vai trò của luật kinh tế, nguồn của luật kinh tế.

  pdf39p slow_12 27-06-2014 12 4   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế chương 1: Luật thương mại trình bày khái niệm luật kinh tế - luật thương mại - luật kinh doanh, quan niệm luật thương mại, quan niệm luật kinh doanh, hành vi thương mại, nguồn của luật thương mại. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học..

  ppt33p lehanhtuyet 16-07-2014 6 2   Download

 • BÀI I : ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM.1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam 1.

  pdf13p nguyenthao1669 27-10-2011 1664 443   Download

 • Luật kinh tế là ngành luật độc lập do nhà nước ban hành đề điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch của nhà nước

  ppt26p impossible_1 09-11-2013 34 3   Download

 • Bài 1: Đại cương về luật kinh tế và các hình thức kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung gồm 2 vấn đề sau:.1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam

  pdf13p vuzlong 23-07-2010 2566 801   Download

 • Nội dung:....Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Nội dung chính của pháp luật kinh tế. Nguồn của pháp luật kinh tế. Văn bản quy phạm pháp luật. Tập quán thương mại. Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf15p thoabar3 05-11-2010 937 400   Download

 • • Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế • Nguồn của pháp luật kinh tế • Văn bản quy phạm pháp luật • Tập quán thương mại • Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

  pdf15p dinhlan0501 14-04-2011 569 163   Download

 • Quan niệm về luật kinh tế Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

  pdf51p phalinh20 25-08-2011 73 29   Download

 • Nội dung của chương 1 Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế nằm trong Bài giảng Luật kinh doanh nhằm trình bày về Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, nguồn luật kinh tế.

  ppt24p idol_12 28-04-2014 16 6   Download

 • Luật thương mại được hiểu là tổng thể các QPPL do nhà nước banh hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  ppt33p impossible_1 08-11-2013 25 3   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trình bày về khái niệm tranh chấp kinh doanh, phân loại tranh chấp, giải quyết tranh chấp, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf20p phuongpham357 23-07-2014 4 3   Download

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5.

  ppt25p bandoctl 01-07-2013 30 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế chương 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh trình bày về khái niệm doanh nghiệp, trình tự thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

  pdf12p phuongpham357 23-07-2014 6 3   Download

Đồng bộ tài khoản