» 

Khái Niệm Tài Sản Cố định

 • Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định

  Khái niệm tài sản cố định: - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/ QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

  doc 26p pekut3_tn 04-03-2011 1258 476

 • Đề tài “Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p bongbongcam 10-08-2010 111 52

 • Bài giảng chương 4: Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp

  Nội dung bài giảng Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp trình bày khái niệm tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu trong sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam các tư liệu lao động được coi là tài sản cố định.

  pdf 66p top_12 18-04-2014 10 3

 • Kế toán tài sản cố định

  Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1. Các khái niệm về tài sản cố định Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát...

  pdf 17p ntgioi120404 09-11-2009 2674 1068

 • Đề án "Cơ sở lý luận về khấu hao tài sản cố định và hạch toán khấu hao tài sản cố định

  a) Khái niệm TSCĐ Các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh phải có các nguồn lực. Trong đó tài sản là nguồn lực không thể thiếu, là một trong những điều kiện ban đầu để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản trong đó được chia làm 2 loại là tài sản cố định và tài sản lưu động. Vậy tài sản cố định là những tài sản có giá trị ban đầu...

  pdf 31p blue_dreams567 10-07-2009 2180 979

 • Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất (nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...) và những tài sản cố định không có hình thái vật chất...

  pdf 25p quangngoc368 30-12-2009 2382 621

 • Tiểu luận: Khấu hao tài sản cố định và hạch toán khấu hao tài sản cố định

  Khái niệm TSCĐ Các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh phải có các nguồn lực. Trong đó tài sản là nguồn lực không thể thiếu, là một trong những điều kiện ban đầu để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản trong đó được chia làm 2 loại là tài sản cố định và tài sản lưu động.

  pdf 30p bongbongcam 10-08-2010 598 290

 • Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

  Khái niệm, phân loại và đánh giá tài sản cố định trong doanh nghiệp

  pdf 9p shmily_thutrang 16-03-2010 615 183

 • LUẬN VĂN: HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành. Theo chế độ quản lý, sử dụng và trích...

  pdf 83p inside33 08-12-2012 69 39

 • Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Khái niệm,đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quảm, hợp lý những tải sản cố định hiện có. Tuy nhiên phân biệt tài sản cố định với một số công cụ và dụng cụ có gía trị là rất quan trọng và cần thiết

  pdf 21p kimku11 03-10-2011 80 30

 • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  1.1.1. Tài sản cố định 1.1.1.1. Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp (DN) phải có các yếu tố: sức lao động , t liệu lao động, và đối tợng lao động . Khác với các đối tợng lao động (nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dở dang, bán thành phẩm...) các t liệu lao động (nh máy móc thiết bị, nhà xởng, phơng tiện vận tải....) là những phơng tiện vật chất mà...

  pdf 21p kimku11 03-10-2011 56 22

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao - GV. Ngô Ngọc Linh

  Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao có mục tiêu giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định.

  ppt 14p hoa_khoai91 12-06-2014 11 4

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1: Phần 2 - Nguyễn Thị Trần Phước

  Phần 2 giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 nối tiếp chương 1 với 2 chương tiếp theo trình bày nội dung về kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, khái niệm tài sản cố định, đánh giá tài sản cố định, kế toán tăng giảm tài sản cố định, kế toán sửa chữa tài sản cố định. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf 33p phuongpham357 21-07-2014 5 2

 • Bài giảng Chương 4.1: Kế toán tài sản cố định (Phần 1) - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Chương 4.1: Kế toán tài sản cố định (Phần 1) có nội dung trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình nhằm giúp sinh viên giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.

  pdf 38p hoa_khoai91 12-06-2014 7 1

 • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1)

  Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1) I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐBTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau: • Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất...

  pdf 7p thanh_trieu 30-12-2009 506 280

 • Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 2.1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật...

  pdf 25p vitconmengu 14-08-2011 347 97

 • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định!!

  I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau

  pdf 15p hamdocsach08 26-12-2010 34 6

 • Vốn cố định và vốn lưu động

  Vốn cố định: Định nghĩa: Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp. 1. Khái niệm tài sản cố định: Tài sản cố định là những tư liệu lao động đáp ứng hai tiêu chuẩn sau: Thời gian sử dụng: Từ một năm trở lên Tiêu chuẩn về giá trị: Phải có giá trị tối thiểu ở một mức nhất định do Nhà nước quy định phù hợp với tình hình...

  pdf 5p gau_baloo 25-08-2010 480 176

 • QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTCP XE KHÁCH HN

  Đề cương: Lý luận chung về quản trị TSCĐ: Khái niệm, đặc điểm, phân loại TSCĐ; Các pp tính khấu hao TSCĐ; Quản trị TSCĐ. Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại CTCP xe khách HN: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty; Giải pháp công tác quản trị TSCĐ.

  pdf 25p vuilaai 25-01-2011 218 69

 • Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – Tài sản cố định

  Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 1) KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐBTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

  pdf 20p skkndayhoc 26-09-2011 64 12

 • + Xem thêm 457 Khái Niệm Tài Sản Cố định khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản