Khái quát toán rời rạc

Xem 1-7 trên 7 kết quả Khái quát toán rời rạc
 • Tài liệu tham khảo môn toán rời rạc

  pdf0p thanh_pci 23-12-2011 55 10   Download

 • Toán rời rạc nói tổng quát là nghiên cưú về mọi chân lý đúng tuyệt đối, về mọi khái niệm (như hình ảnh, âm thanh…) được định nghĩa một cách đúng đắn.Khái niệm: TRR là nghiên cứu các đối tượng không liên tục (rời rạc), toán học dành cho tin học.

  ppt49p heouheocoi1 25-02-2013 102 40   Download

 • nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc. Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt kê các tập con của nó

  pdf7p heavenmaster2010 23-07-2011 87 23   Download

 • Một cách tổng quát, nếu f(n)=aknk+ak-1nk-1+ ... +a1n+a0 thì f(n)=O(nk). Thật vậy, với n1, |f(n)||  |ak|nk+|ak-1|nk-1+ ... +|a1|n+|a0| = nk(|ak|+|ak-1|/n+ ... +|a1|/nk-1+a0/nk)  nk(|ak|+|ak-1|+ ... +|a1|+a0)

  pdf7p heavenmaster2010 23-07-2011 35 7   Download

 • - Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.

  pdf95p qsczaxewd 19-09-2012 143 53   Download

 • Poincaré- and Sobolev-Type Inequalities Trong sự phát triển của lý thuyết của phương trình vi phân từng phần và thiết lập các cơ sở của phân tích phần tử hữu hạn, vai trò cơ bản chơi bởi sự bất bình đẳng nhất định và nguyên tắc Variational liên quan đến chức năng và các dẫn xuất một phần của họ được biết đến.

  pdf103p hoatuongvihong 03-11-2011 35 6   Download

 • Chứng minh: Không mất tính chất tổng quát có thể giả sử G liên thông. Cố định đỉnh u của G và tô nó bằng màu 0 trong hai màu 0 và 1.

  pdf8p heavenmaster2010 23-07-2011 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản