Khoản giảm trừ doanh thu

Xem 1-20 trên 74 kết quả Khoản giảm trừ doanh thu
 • Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm được thực hiện, đơn vị thu hồi được vốn bỏ ra. Cũng chính trong giai đoạn tiêu thụ này, bộ phận giá trị mới sáng tạo ra trong khâu sản xuất được thực hiện dưới hỡnh thức lợi nhuận.

  pdf25p hocbong1122 19-02-2013 83 33   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại, kế toán bán hàng, kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán doanh thu bán hàng, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán,...

  pdf47p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 125 34   Download

 • − Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? − Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? − Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị tr ả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? − Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu? − Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh...

  pdf30p nhumi1000v 08-08-2011 975 390   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ là biểu hiện bằng tiền của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ từ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Hay nói cách khác là toàn bộ số tiền bán sản phẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) và đã được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán....

  doc70p digiworldhanoi 06-01-2010 214 96   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: DT bán hàng là tổng lợi ích kinh tế mà DN thu được khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. DT bán hàng gồm: DT bán hàng bên ngoài và DT bán hàng nội bộ. DT chỉ được ghi nhận khi có căn cứ chắc chắn Doanh thu = Sản lượng thực tế x giá bán.

  ppt8p phamthithuanninhbinh 15-11-2010 682 179   Download

 • Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

  doc2p vuxuanluong 10-03-2010 737 129   Download

 • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là thành phẩm, giá vốn hàng bán, doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.

  doc65p tambq39 20-10-2010 741 497   Download

 • Sơ đồ hạch toán tài khoản ghi nhận doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu...

  doc4p hangnibt 09-07-2011 444 225   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2009 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu A 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính Trong đó : Chi phí lãi vay 8....

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 165 45   Download

 • Cấu trúc tóm lược về báo cáo thu nhập: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (=1-2) 4. DT hoạt động tài chính 5. Chi phí hoạt động tài chính 6. Chi phí bán hàng 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=3+(4-5)-(6+7)] 9. Thu nhập khác 10. Chi phí khác 11. Lợi nhuận khác (=9-10) 12.

  pdf20p gianghce 13-11-2012 235 42   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP Quý I năm 2010 Đơn vị tính: VND Mã số 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 Thuyết minh VI.1 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí...

  pdf14p muaythai9 18-11-2011 98 28   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu A 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính Trong đó : Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí...

  pdf2p muaythai9 18-11-2011 135 27   Download

 • Tài liệu tham khảo Phụ lục thu nhập từ kinh doanh Mẫu số: 09B/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………...……….......

  pdf1p butanyc 19-08-2010 111 23   Download

 • Mục tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu?

  pdf9p skkndayhoc 26-09-2011 80 23   Download

 • Một số chỉ tiêu để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DN: + Doanh thu thuần từ bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu. + Giá vốn hàng bán: là tổng chi phí sản xuất của số sản phẩm, hàng hóa được tiêu thụ ở trong kỳ. + Chi phí bán hàng: Chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm. + Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí phát sinh cho quản lý chung toàn doanh nghiệp....

  pdf53p quangdieu0605 21-03-2013 51 18   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán ....

  pdf1p lequanghoang15 11-08-2010 97 13   Download

 • Thuyết minh Quý IV Năm trước 2 169,230,192,586 2,653,427,870 166,576,764,716 131,050,990,278 35,525,774,438 68,186,751,815 Luỹ kế từ đầu năm đến nay Năm nay 3 633,005,082,452 5,007,793,443 627,997,289,009 440,663,662,390 187,333,626,619 25,927,734,998 6,701,973,530 1,612,791,833 109,730,009,969 33,587,616,211 63,241,761,907 3,497,217,016 2,304,101,017 1,193,115,999 64,434,877,906 6,889,864,462 Năm trước 4 549,651,618,454 5,232,342,803 544,419,275,651 421,352,772,254 123,066,503,397 31,593,280,016 31,394,498,148 9,195,947,068 75,917,258,051 27,545,796,087 19,802,231,...

  pdf2p muaythai9 18-11-2011 58 11   Download

 • Nội dung chương 7: Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh, kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt42p depthat 12-03-2014 58 17   Download

 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TÓM TẮT - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ AN PHA S.G (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Quý II-2009 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 387,146,469,485 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 5,093,231,939 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 382,053,237,546 332,720,498,988 4 Giá vốn hàng bán 5 Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 49,332,738,558 6 Doanh thu hoạt động tài...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 54 6   Download

 • Chỉ tiêu A 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 6. Doanh thu hoạt ð tài chính ộng 7. Chi phí tài chính Trong ð : Chi phí lãi vay ó 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ð kinh doanh [30...

  pdf2p anhhoangmeo1 20-11-2011 64 4   Download

Đồng bộ tài khoản