Khoản phụ cấp chức vụ khoán chi hành chính

Xem 1-11 trên 11 kết quả Khoản phụ cấp chức vụ khoán chi hành chính
 • Công văn 1157/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính

  doc1p strips 07-08-2009 168 23   Download

 • ĐƠN VỊ: BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …… (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Hệ số lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung Biểu 1a Số TT Chỉ tiêu Ngày Thời gian tháng tính hưởng năm phụ cấp sinh thâm niên Tổng số Tỷ lệ (%) Mức Các khoản Phụ cấp phụ cấp lương tối Mức tiền phụ trích nộp 01 Kinh phí thực hiện phụ Hệ số cấp thâm cấp thâm niên của Hệ số thâm ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 65 2   Download

 • Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN.

  pdf94p buiduong_1 05-12-2012 178 49   Download

 • Mẫu số 15b-CBH HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM Số: …… - Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Căn cứ vào Nghị định số /NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Căn cứ Nghị định số - Căn cứ …....

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 121 19   Download

 • Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN. Cơ quan Tài chính và kho bạc...

  pdf80p asus1122 03-12-2012 81 21   Download

 • Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN. Cơ quan Tài chính và kho bạc...

  pdf87p asus1122 24-10-2012 63 15   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  doc10p lawcao 30-09-2009 135 6   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng ...

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 43 6   Download

 • Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 47 2   Download

 • QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ CƠ QUAN CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 28 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu các nội dung phân tích hiệu quả đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, tìm hiểu nhu cầu phân tích ở các cấp quản lý hiện nay; hoàn thiện tổ chức số liệu kế toán phục vụ công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty; vận dụng các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý hiện tại của công ty, tiến hành phân tích trên số liệu hiện tại.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 60 19   Download

Đồng bộ tài khoản