Kinh doanh nông nghiệp

Xem 1-20 trên 2735 kết quả Kinh doanh nông nghiệp
 • Nội dung tài liệu "Kinh doanh nông nghiệp - Chương 3: Kỹ năng xây dựng các dự án kinh doanh trong nông nghiệp" giới thiệu sơ lược về dự án kinh doanh nông nghiệp, các bước xây dựng dự án kinh doanh.

  pdf34p samsara69 08-05-2011 303 136   Download

 • Tài liệu "Kinh doanh nông nghiệp - Chương 1: Tổ chức tiêu thu sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp" giúp bạn nắm bắt vai trò và đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tổ chức tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp,...

  pdf27p samsara69 08-05-2011 302 125   Download

 • Cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và vị trí của cơ sở sản xuất kinh doanh nô ng nghiệ p trong nền nông nghiệp hàng hóa. Lịc h sử phát triể n của nền kinh tế nói chung, của nông nghiệp nói riêng là lịch sử phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và của phân công lao động xã hội.

  pdf93p windlee 07-10-2011 182 86   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp của Nguyễn Anh Trụ sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp; quản trị kinh doanh nông nghiệp; bộ máy quản trị kinh doanh nông nghiệp; chiến lược kinh doanh nông nghiệp và một số kiến thức khác.

  ppt176p cocacola_08 19-11-2015 146 48   Download

 • Mc dích ca Báo cáo môc s kien này nham báo cáo nh ng thành tu mà D án Agribiz dã d t dc trong thi gian qua. Thông qua báo cáo này chúng tôi nêu ra các công viec dã dc tiên hành de dánh giá nhu câu tap huân KDNN dôi v#i các nông ho và các cán bo khuyên nông cung câp dch v kinh doanh nông nghiep. D án Agribiz nham mc tiêu phát trien nguôn lc KDNN bên v ng Trng D i h c Kinh tê (HCE) - D i h c Huê. D án này dc tài tr thông qua chng trình...

  pdf73p hoa_bachhop 07-03-2012 71 21   Download

 • Dự án CARD được thực hiện nhằm phát triển kĩ năng kinh doanh nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Khoa KT&PT, đại học kinh tế Huế để họ để họ trở thành một nguồn lược cho việc phát triển nông thôn Miền Trung, Việt Nam. Sự thiếu xót các kĩ năng kinh doanh nông nghiệp đã dẫn đến những hạn chế trong việc cải thiện sinh kế, cho các nông hộ bao gồm dân tộc thiểu số...

  pdf135p bach_nhat 09-03-2012 67 22   Download

 • Việc phát triển chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp thực sự là một thử thách đối với các cán bộ Khoa Kinh tế và Phát triển. Những hoạt động xây dựng năng lực phát triển chương trình đào tạo đã được tiến hành trong thời gian cán bộ của trường sang thăm và làm việc tại New Zealand cũng như những hoạt động hội thảo tiếp theo sau đó.

  pdf12p bach_nhat 09-03-2012 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 2 thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động marketing kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 478 193   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 3 chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 302 135   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 4 chiến lược giá cả nông sản hàng hóa trong kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 279 130   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 7 marketing dịch vụ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 222 105   Download

 • TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu...

  pdf95p windlee 07-10-2011 193 97   Download

 • 1.Mục đích, yêu cầu và đặc điểm của phân tích kinh doanh nông nghiệp 1.1. Mục đích của phân tích kinh doanh nông nghiệp Phân tích kinh doanh nông nghiệp nhằm các mục đích chủ yếu sau: - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tìm ra nguyên nhân của nó. - Giúp cho doanh nghiệp phát hiện những khả năng tiềm tàng, những nguồn lực sản xuất chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa có hiệu quả để có biện pháp tổ chức sản xuất và quản lý tốt.

  pdf22p samsara69 08-05-2011 193 85   Download

 • CHƯƠNG 1. TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh...

  pdf15p northernlight 24-07-2011 92 43   Download

 • CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH KINH DOANH NÔNG NGHI ỆP 1.M ục đích, yêu cầu và đặc điể m của phân tích kinh doanh nông nghiệ p 1.1. Mục đích của phân tích kinh doanh nông nghiệp Phân tích kinh doanh nông nghiệp nhằ m các mục đích chủ yếu sau: - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tìm ra nguyên nhân của nó. - Giúp cho doanh nghiệp phát hiện những khả năng tiề m tàng, những nguồ n lực sản xuất chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa có hiệu quả để có biện pháp...

  pdf11p northernlight 24-07-2011 99 41   Download

 • Hoàn thành chủ đề này, học viên có đủ khả năng:Xác định tầm quan trọng của một kế hoạch kinh doanh. Định nghĩa một kế hoạch kinh doanh cho trang trại.Tập huấn và đưa ra lời khuyên cho những người khác về tầm quan trọng của một kế hoạch kinh doanh và xác định những khác biệt giữa kế hoạch KDNN và những kế hoạch khác.

  pdf51p bach_nhat 09-03-2012 355 136   Download

 • CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC CƠ SỞ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Khái niệm: cơ sở kinh doanh nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của...

  pdf9p hoathietmoclan 09-10-2011 162 64   Download

 • TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 3.1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT ĐAI TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 3.1.1.Vai trò của đất đai trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp có mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, vì vậy đối với chúng đất đai có vai trò hết sức quan trọng: - Thứ nhất, đất đai hoạt động với tư cách là tư...

  pdf9p hoathietmoclan 09-10-2011 187 57   Download

 • CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN KINH DOANH TRONG NÔNG NGHIỆP 1. Giới thiệu sơ lược về dự án kinh doanh nông nghiệ p 1.1 Định nghĩa Dự án kinh doanh (DAKD) là một tài liệ u mô tả cụ thể các công việc trong một kế hoạch mà đơn vị dự định làm 1.2 Lợi ích của việc lập DAKD - DAKD giúp xác định rõ hướng đi của đơn vị. - DAKD là bảng mô tả tóm tắt các hoạt động cụ thể của một kế hoạch, giúp lã nh đạo và các thành viên...

  pdf19p northernlight 24-07-2011 88 39   Download

 • Phân tích kinh tế nông hộ là một trong những nội dung quan trọng của dự án Agribiz nhằm giúp nhà nghiên cứu nắm bắt được tình hình bố trí sản xuất của các nông hộ, từ đó đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nông hộ Mục đích của bài viết: - Đánh giá thực trạng hệ thống sản xuất của các nông hộ - đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của nông hộ - Mô tả và phân tích sơ bộ chuỗi cung rau của nông hộ - tìm ra những kh...

  pdf94p bach_nhat 09-03-2012 116 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản