Kinh tế nông thôn

Xem 1-20 trên 2261 kết quả Kinh tế nông thôn
 • Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai trình bày cơ sở lý luận của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai, từ đó đưa ra phương pháp và giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

  doc30p berryusla2 26-04-2011 320 144   Download

 • Luận văn: Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Phần 2 trình bày thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nay. Phần 3 đưa ra giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

  pdf39p duongchauphu 03-03-2010 230 114   Download

 • Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (với 80% dân số làm trong nông nghiệp), nằm trong nhóm các nước dang pgát triển và thuộc trong số các nước nghèo trên thế giới .Với gần 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn được xem là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

  doc17p vn_thanks 06-05-2011 142 55   Download

 • Báo cáo kinh tế nông thôn: Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu; tìm hiểu thực tiễn chương trình nông thôn mới tại xã Phú Lam huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

  ppt43p bichthuy201 24-10-2014 115 48   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 3 - Quản lý Nhà nước về nông nghiệp và kinh tế nông thôn giới thiệu tới các bạn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; phát triển kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

  ppt31p cocacola_07 11-11-2015 40 14   Download

 • Tài liệu kinh tế nông thôn trình bày các nghiên cứu, khái niệm, vai trò, chức năng của kinh tế nông thôn Việt Nam, tài liệu cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức quan trọng về kinh tế này.

  pdf38p eight_12 06-03-2014 39 11   Download

 • Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, đề xuất quan điểm và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhanh chóng xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

  pdf27p change06 14-06-2016 22 7   Download

 • Giáo trình "Kinh tế nông thôn" có kết cấu nội dung gồm 8 chương, trình bày tổng quan về nông thôn và phát triển nông thôn, cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, kinh tế phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ nông thôn, kinh tế và quản lý môi trường trong phát triển nông thôn,...

  doc193p longphdtailieu 26-02-2016 18 6   Download

 • Bài giảng Chương 3: Quản lý nhà nước về nông nghiệp và kinh tế Nông thôn tập trung trình bày các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt12p cuonghuyen0628 10-11-2015 11 3   Download

 • Bài giảng Chương 3: QLNN về NN và kinh tế nông thôn bao gồm những nội dung về các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nội dung chuyển dịch tổng thể; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

  ppt12p cocacola_08 16-11-2015 11 3   Download

 • Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm có các nội dung chính: Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam; Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  doc10p quanghai87h 01-09-2016 10 3   Download

 • Các thể chế xã hội và nền kinh tế, những người bán rong và lao động lưu động ở Hà Nội, một biểu đồ về lao động thị trường và hình thức tham dự vào thị trường Hà Nội là những nội dung chính trong bài viết "Kinh tế nông thôn - Một số ghi nhận về những mối quan hệ xã hội và nghiên cứu xã hội học về những người lao động và buôn bán rong tại Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 6 0   Download

 • Thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế ở nông thôn nước ta hiện nay. Bài viết Một số chính sách về thanh niên và phát triển kinh tế nông thôn sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 0 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện si ma cai"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p tieutaydoc 06-08-2010 140 76   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện si ma cai', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p carnation89 15-02-2012 40 11   Download

 • Giáo trình Phát triển nông thôn có kết cấu gồm 5 chương và phụ lục. Nội dung giáo trình trình bày kiến thức nhập môn của môn học Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn, vai trò của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn, nghiên cứu phát triển nông thôn.

  pdf163p dungdung386 19-06-2011 1293 553   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf133p intel1212 04-12-2012 162 76   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf124p buiduong_1 11-12-2012 119 38   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Ngoại thương Việt Nam đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn" đã tập trung nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông thôn, tính tất yếu phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, vai trò của ngoại thương đối với nền kinh tế quốc dân, thực trạng tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Việt Nam, các thực trạng, giải pháp tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp ...

  pdf111p tienthanhcong7892 29-05-2014 71 19   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo hợp phần 2 ngành hàng rau ở vùng đồng bằng sông Hồng thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nhánh 3 "Xác định điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn của các vùng kinh tế" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc110p longphdtailieu 26-02-2016 31 10   Download

Đồng bộ tài khoản