Kinh tế t hị trường

Xem 1-19 trên 19 kết quả Kinh tế t hị trường
 • Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượ n, nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong nền kinh tế t hị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng. - Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng...

  pdf33p konbetocroi 09-11-2012 22 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:hãy bán những thứ mà thị trường cần', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p inside33 08-12-2012 46 3   Download

 • Về nguyên tắc HĐ có thể bằng lời nói, văn bản, hoặc hành vi cụ thể khi PL không quy định đối với loại HĐ đó phải bằng hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

  ppt62p impossible_1 08-11-2013 34 4   Download

 • Câu 1: Trong xu th h i nh p qu c t và khu v c hi n nay vì sao các doanế ộ ậ ố ế ự ệ h nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng và thực hiện chiến lược? Đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, việc hội nhập kinh tế quốc tế không phải là không làm được nhưng muốn làm thì phải có những chiến lược và những chính sách phù hợp. Chúng ta đang tiến hành tham gia vào tổ chức thương mại thế giới, điều đó có nghĩa các doanh nghiệp đang đứng trước một tình...

  doc6p kesitinh04 24-07-2012 420 198   Download

 • Để phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty ta cần thực hiện ba nội dung: Dựa trên tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROA) để đánh giá chung ba yếu tố: quy mô, tính năng động và quá trình sinh lời của doanh nghiệp; Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn đánh giá khái quát tình hình phân bổ

  pdf30p mama15 15-10-2010 371 130   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tổ chức hoạch toán thành phần, tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc84p uocmothuchien 09-08-2011 65 18   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện công cuộc “Đổi mới” kinh tế, cùng với các lĩnh vực hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân, công nghiệp cơ khí Việt Nam đang có những b-ớc phát triển mới, khẳng định nội lực của mình bằng việc sản xuất các sản phẩm có chất l-ợng cao, đáp ứng một cách hiệu quả cho yêu cầu phát triển kinh tế, quốc phòng và phục vụ tiêu dùng của nhân dân.

  pdf164p baobinh1311 17-10-2012 43 15   Download

 • BỘ T RƯ Ở N G BỘ T À I C HÍ NH - Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; ...

  pdf36p tuoanh05 03-08-2011 30 4   Download

 • Chuyển đổi và tổ chức hoạt động công ty Nhà nước theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thực trạng và thách thức

  pdf8p banhbeonhantom 29-07-2013 19 2   Download

 • Trong xã h i hi n đ i thông tin luôn bi n đ i và đ c c p nh t liộ ệ ạ ế ổ ượ ậ ậ ên tục. Các sản phẩm mới liên tục được đưa ra thị trường và thông tin về chúng luôn tràn ngập với các hình thức ngày càng đa dạng. Trong khối lượng thông tin khổng lồ đó làm thế nào để sản phẩm của công ty có thể thu hút sự chú ý của khách hang mục tiêu. một sản phẩm với nhiều tính năng mới, kiểu dáng đẹp, giá cả hấp dẫn và một...

  doc34p vnzoomvn 17-06-2011 321 151   Download

 • V n là m t trong nh ng v n đ nóng b ng hi n nay đ i v i các ố ộ ữ ấ ề ỏ ệ ố ớ doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung, đối với doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Bởi vậy nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành pháp luật. Việc thường xuyên tiến hành biến động vốn và nguồn vốn sẽ giúp cho các nhà nước quản lý...

  doc40p haiqtkdtm09 22-06-2011 217 101   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp phát triển cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang (angimex)', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p baobinh1311 17-10-2012 229 100   Download

 • Quá trình đ i m i t duy v Công nghi p hóa, hi n đ ổ ớ ư ề ệ ệ ại hóa từ đại hội VI – X (từ năm 1986 đến năm 2006). 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI: Thời kì Việt Nam chưa thể đẩy mạnh Công nghiệp hóa. 1.

  doc10p bon_gu 28-10-2012 436 89   Download

 • Nh chúng ta cũng đã bi t r ng th ng hi u là m t trong các nhân t quaư ế ằ ươ ệ ộ ố n trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, các doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, nhất là khi có nhiều hàng hóa của nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Hiện nay tại Việt Nam các...

  doc33p ho-trung 06-01-2011 155 67   Download

 • H i nh p kinh t qu c t hi n nay là xu th t t y u khách ộ ậ ế ố ế ệ ế ấ ế quan. Trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa kinh tế gắn liền với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thị trường là một nền kinh tế mở, do đó mỗi nước cần có những mối quan hệ với thị trường thế giới, không một...

  doc26p raintosky 25-02-2013 59 22   Download

 • c.kÕt luËn Nãi tãm l¹i nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ c«ng cô ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu vÒ kinh tÕ th× ®iÒu ®Æt ra cho mét quèc gia lµ ph¶i biÕt lùa chän m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng vµ vËn dông nã sao cho phï hîp víi t×nh h×nh còng nh­ hoµn c¶nh cña n­íc m×nh Tuy kinh tÕ thÞ tr­êng ra ®êi tõ thêi k× t­ b¶n chñ nghÜa, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc nã cßn biÓu hiÖn mÆt tiªu cùc (mÆt tr¸i). Vµ chóng ta kh«ng...

  pdf7p phuoctam53 17-08-2011 27 1   Download

 • Phân tích tình hình tài chính ngày nay trơ thaǹ h nhu câù cuả doanh nghiêp̣ nhât́ là khi Việt Nam gia nhập WTO. Vơi tình hình công nghệ thông tin phat́ triển và các doanh nghiêp̣ đang dâǹ tiêṕ câṇ vơi nêǹ kinh tế thị trương giao lưu kinh tế vơi cać nươc khác cung như tiếp cận vơi cách kinh doanh hiện đại.

  doc32p mrbinhson89 31-10-2010 2485 1173   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới khiến cho sự cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn ngày càng mạnh mẽ. Để đứng vững trong thị trường, mỗi tổ chức phải nâng cao trình độ quản lý và kiểm soát bền vững, phát triển tiềm năng sẵn có và giảm thiểu những yếu kém của tổ chức.

  doc15p hieugnart 07-09-2012 118 45   Download

 • Marketing xu t hi n t nh ấ ệ ừ ững năm đầu của TK XX ở Mỹ Bắt đầu phát triển từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1932, đặc biệt sau chiến tranh thế giới thứ hai. Marketing đã được các giáo sư giảng dạy đầu tiên tại các trường đại học của Mỹ

  ppt17p cuongnguyen1992 21-09-2011 183 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản