Kinh tế tập thể

Xem 1-20 trên 6341 kết quả Kinh tế tập thể
 • Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích quan điểm của Đảng ta về vị trí và vai trò của kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương tiếp tục đổi mới và phát triển các thành phần kinh tế này mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X vừa qua. 1. Kinh tế tư bản nhà nước với...

  pdf9p xedapcam 05-05-2010 806 169   Download

 • Nhận thức đúng đắn về vai trò chiến lược, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN là một vấn đề quan trọng, nhưng việc nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình thực tế kinh tế tập thể của cả nước nói chung còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay.

  pdf73p intel1212 05-12-2012 69 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:" quan điểm của đảng ta về phát triển kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tập thể "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 125 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quan điểm của đảng ta về phát triển kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tập thể', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p subtraction1122 27-04-2013 76 16   Download

 • Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 17 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về kinh tế Liên Xô 1926-1940. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao.

  ppt35p lethitam87 16-04-2010 245 77   Download

 • Những vấn đề lý luận chung về kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf146p one_12 03-01-2014 36 15   Download

 • Bến Tre là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm ba cù lao kết hợp mà thành, với diện tích tự nhiên 2321km2, trong đó có 65 km bờ biển và địa hình sông rạch chằng chịt là điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển ngành kinh tế thủy sản. Trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy Bến Tre luôn xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn nên đã có sự tập trung đầu tư phát triển và đã tạo được kết quả nhất định. Thực hiện chủ trương nhất quán của...

  pdf95p inspiron1212 04-12-2012 41 12   Download

 • Xu thế mới của phát triển kinh tế tập thể: nhu cầu hoàn thiện luật pháp chính sách

  pdf5p banhbeonhantom 29-07-2013 35 2   Download

 • Quá trình biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong 20 năm đầu đổi mới là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 23 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận ba đình', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p hild89 10-01-2012 122 43   Download

 • Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 1 do PGS.TS. Trần Văn Tùng biên soạn gồm có hai chương. Trong đó, chương 1 trình bày về các quan điểm của cạnh tranh kinh tế quốc tế, chương 2 tập trung làm rõ lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter.

   

  pdf100p thuytrang_5 01-07-2015 89 45   Download

 • Kinh tế cá thể, tiểu chủ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hóa. Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta phát triển theo mô hình kế hoạch hóa tập trung bao cấp, chỉ tồn tại một hình thức sở hữu công hữu với hai thành phần kinh tế: quốc doanh và tập thể. Do đó, kinh tế cá thể, tiểu chủ không được tạo điều kiện phát triển, hơn nữa còn bị coi là “phi XHCN”, là “đối tượng...

  pdf98p inspiron1212 04-12-2012 53 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: bàn về công tác quản lí thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận ba đình', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf69p intel1212 05-12-2012 62 20   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Kinh tế học thể chế trật tự xã hội và chính sách công" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin về động lực cạnh tranh; các tổ chức kinh tế; hành động tập thể: Chính sách công;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf292p hera_01 09-04-2016 38 14   Download

 • Nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa tư bản nên nền sản xuất còn bao gồm nhiều thành phần kinh tế như kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. Các thành phần kinh tế này vẫn còn tác dụng đối với việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta nên cần thiết phải tiếp tục duy trì.

  doc1p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 619 136   Download

 • Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua. Vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế cá thể... đến các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân...

  pdf160p namde03 19-03-2013 369 155   Download

 • Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt nam xác định nước ta hiện nay dựa trên 3 hình thức sở hữu cơ bản là: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân hình thành nên 6 thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen hỗn hợp, đó là: Kinh tế Nhà nước, Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài....

  pdf1p huemanvdoc 26-11-2009 322 83   Download

 • Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân....

  doc2p bongtuyet_tb 17-05-2011 259 71   Download

 • Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển HTX đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khuyến khích phát triển.

  ppt36p cong12121992 14-04-2011 207 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản