» 

La P Tra Nh H A Ng A I T A Ng

 • Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12

  Tài liệu tham khảo và Tuyển tập các đề kiểm tra môn vật lý lớp 12Đây la b n th Nghi m c a Ph n m m ra đ Tr c nghi m, đ o đ tr c nghi m và Vi t sách tr c nghi m c a chúng tôi. Nhìn chung đây là b n th nghi m nên không tránh kh i các sai sót, có nh ng ch chưa phù h p th m chí có nhi u ch chưa h p lý, kính mong s góp ý chân thành c a các b n đ c, ngư i s d ng đ ph n m m chúng tôi có tính ph d ng cao hơn. Đây là ph n m m chúng tôi...

  pdf 30p sukusuzucho 16-09-2011 149 82

 • Bài giảng Kỹ thuật Xung CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG

  Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 2 CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG R, L, C Neáu tín hieäu sin ñöôïc caáp cho moät heä thoáng bao goàm caùc phaàn töû tuyeán tính, ôû traïng thaùi xaùc laäp, tín hieäu ngoõ ra seõ coù daïng soùng laëp laïi daïng soùng ngoõ vaøo. Aûnh höôûng cuûa maïch leân tín hieäu ñöôïc chæ ra bôûi tæ leä bieân ñoä vaø pha cuûa ngoõ ra ñoái vôùi ngoõ vaøo. Ñaëc ñieåm naøy cuûa...

  pdf 29p meoheo6 28-05-2011 120 41

 • Giọt nước mắt cuối cùng

  Giọt nước mắt cuối cùng Suốt một tháng hè, Hương chôn mình dưới những tập tài liệu, sách vở trong phòng, quên đi giàn hoa giấy xanh mướt và người con trai nhà bên. L.i.n.h Thành hay chờ nó ngoài hiên nhà mỗi buổi sáng sớm. Những lúc ấy, Thành lại bắt đầu thói quen ngắm nhìn dàn hoa giấy. Mỗi lần Hương mở cửa, bắt gặp ánh mắt trầm...

  pdf 5p hzero4 29-04-2011 40 16

 • CHƯƠNG 2: VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM

  Vôń ngân haǹ g được hiểu la ̀ những giá tri ̣ tiêǹ tệ do NHTM huy động và taọ lập được đê ̉ thực hiện cho vay, đầu tư và thực hiện cać dic̣ h vu ̣ ngân haǹ g”.Vai tro ̀ cuả vốn đối với hoạt động của NHTM: Cơ ̉ sở tổ chức mọi hoaṭ động của NHTM. Vai tro ̀ quyết định đến quy mô hoạt động NHTM. Đam̉ baỏ kha ̉ năng thanh toań va ̀ chi tra.̉...

  ppt 24p vitaminc0792 16-04-2013 30 16

 • Giáo trình hình thành quy trình hạch toán cơ bản về đo lường trong định lượng giảm tốc p4

  . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II 2.2- Bäü âiãöu chènh aïp suáút thæûc hiãûn qui luáût âiãöu chènh I. Nhiãûm vuû giæî P2 = const 1Maìng âaìn häöi 2Thanh dáùn 3Van tiãút læu 4Tay âoìn 5Âäúi troüng * P2 tàng = P tàng - âoïng van = P2 giaím vaì ngæåüc laûi * Traûng thaïi cán bàòng P = q maì P = P2 . f G.b q= a b G = P2 = . a f 1 P q 3 4 2 5 b o a P1 P2 P2 Váûy âäúi våïi bäü âiãöu chènh cho...

  pdf 10p iphone5 25-10-2011 9 1

 • BÀI 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA

  Trang bi ̣ cho SVHS nhưng kiêń thưc cơ ban̉ vê ̀ chu ̉ quyêǹ lañ h thô,̉ biên giơi quôć gia cuả nươc CHXHCNVN; nhưng nội dung chủ yêú vê ̀ xây dưng và baỏ vê ̣ chu ̉ quyêǹ lañ h thô,̉ biên giơi quôć gia của nươc ta trong tình hình hiện nay; Nâng cao lòng yêu nươc và ý thưc trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dưng, bảo vệ và giư gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ,...

  doc 4p hoandepchai 10-11-2010 926 115

 • MATLAB 7.0

  MATLAB là môṭ phâǹ mêm̀ tiń h toań duǹ g cho cać kĩ sư hay cać nhà khoa hoc̣ . Tên goị MATLAB bắt nguôǹ tư tư viêt́ tăt́ cuả MATRIX LABORATORY. MATLAB là công cụ cơ bản để tính toán ma trận. Nó đươc phát triên̉ bơi John Litle và Cleve Moler cuả MathWorks, Inc. MATLAB đươc viết để phục vụ dễ dàng hơn trong việc truy cập tơi các gói phần mềm LINPACK va ̀ EISPACK - MATLAB là ngôn...

  doc 7p traitimden1211 31-12-2010 229 93

 • Đề cương ôn tập về Kinh tế chính trị

  Haǹ g hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuôc̣ tiń h của hàng hóa là sự thống nhất của các mặt đối lập. Sự đối lâp̣ thể hiện ở chỗ: người sx chỉ quan tâm tới giá trị còn người mua lại chỉ chú ý tới giá trị sử dụng hh, nhưng muôń co ́ gia ́ trị sử dụng thì người mua phải trả giá giá trị cho...

  doc 20p neversaynever3007 18-10-2011 88 27

 • Giáo trình điện hóa - Chương 1

  1 Chæång 1: LÅÏP ÂIÃÛN TÊCH KEÏP I. Måí âáöu: Khi cho 2 pha tiãúp xuïc nhau thç giæîa chuïng hçnh thaình bãö màût phán pha vaì coï sæû phán bäú laûi âiãûn têch giæîa caïc pha. Trãn bãö màût phán pha seî taûo nãn låïp âiãûn têch keïp vaì xuáút hiãûn bæåïc nhaíy thãú giæîa caïc pha. Coï 4 træåìng håüp phán boï laûi âiãûn têch: 1/ Chuyãøn âiãûn têch qua bãö màût phán chia caïc pha (Hçnh 1.1) 2/...

  pdf 34p chauchaudaxebo 20-03-2011 34 3

 • Thuật ngữ chứng khoán

  AAA: Trái phi u đ c s p h ng cao nh t v m c an toàn. Trái phi u đô th , và cônế ượ ắ ạ ấ ề ứ ế ị g ty được đánh giá cao nhất, được chi trả vốn và lãi đầy đủ như mong đợi khi đáo hạn. Standard & Poor’s đánh giá trái phiếu theo thứ tự AAA, AA, A và Moody’s Investors Service đánh giá theo Baa, và cao hơn như Aaa. Đây là loại trái phiếu được xem là có cấp độ đầu tư an toàn, phù hợp...

  doc 11p dang_trung238 06-12-2009 245 134

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản