» 

La P Tra Nh H A Ng A I T A Ng

 • Giáo án bài 4: Từ tượng hình, từ tượng thanh - Ngữ văn 8

  Tiết 15: TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH..I.Mục tiêu cần đạt:. Học xong bài này học sinh nắm được thế nào là từ tượng thanh,thé nào là từ.tượng hình..II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KỸ NĂNG:. 1. Kiến thức:. - Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh.. - Đặc điểm cuat từ tượng hìng, từ tượng thanh.. Công dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.. 2. Kĩ...

  doc 4p tuyetha_12 06-08-2014 5 1

 • Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12

  Tài liệu tham khảo và Tuyển tập các đề kiểm tra môn vật lý lớp 12Đây la b n th Nghi m c a Ph n m m ra đ Tr c nghi m, đ o đ tr c nghi m và Vi t sách tr c nghi m c a chúng tôi. Nhìn chung đây là b n th nghi m nên không tránh kh i các sai sót, có nh ng ch chưa phù h p th m chí có nhi u ch chưa h p lý, kính mong s góp ý chân thành c a các b n đ c, ngư i s d ng đ ph n m m chúng tôi có tính ph d ng cao hơn. Đây là ph n m m chúng tôi...

  pdf 30p sukusuzucho 16-09-2011 151 82

 • Bài giảng Kỹ thuật Xung CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG

  Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 2 CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG R, L, C Neáu tín hieäu sin ñöôïc caáp cho moät heä thoáng bao goàm caùc phaàn töû tuyeán tính, ôû traïng thaùi xaùc laäp, tín hieäu ngoõ ra seõ coù daïng soùng laëp laïi daïng soùng ngoõ vaøo. Aûnh höôûng cuûa maïch leân tín hieäu ñöôïc chæ ra bôûi tæ leä bieân ñoä vaø pha cuûa ngoõ ra ñoái vôùi ngoõ vaøo. Ñaëc ñieåm naøy cuûa...

  pdf 29p meoheo6 28-05-2011 121 41

 • Giọt nước mắt cuối cùng

  Giọt nước mắt cuối cùng Suốt một tháng hè, Hương chôn mình dưới những tập tài liệu, sách vở trong phòng, quên đi giàn hoa giấy xanh mướt và người con trai nhà bên. L.i.n.h Thành hay chờ nó ngoài hiên nhà mỗi buổi sáng sớm. Những lúc ấy, Thành lại bắt đầu thói quen ngắm nhìn dàn hoa giấy. Mỗi lần Hương mở cửa, bắt gặp ánh mắt trầm...

  pdf 5p hzero4 29-04-2011 41 16

 • Giáo án bài 8: Chiếc lá cuối cùng - Ngữ văn 8

  Tiết 29,30: văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG. (Trích) O. Hen-ri..I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:. - Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được.thể hiện trong truyện.. -Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri..II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:. 1.Kiến thức:. - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện...

  doc 9p tuyetha_12 06-08-2014 3 1

 • Giáo án bài 5: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự - Ngữ văn 8

  Tiết 19: LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ..I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Biết tóm tắt được một văn bản tự sự.II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KỸ NĂNG:. 1. Kiến thức:. - Vận dụng các kiến thức đã học ở tiết 18 vào việc luyện tập tóm tắt văn bản.tự sự.. 2. Kĩ năng:. - Rèn luyện các thao tác tóm tắt văn bản tự sự.. 3. Thái độ:. - Có ý thức tóm tắt văn bản tự sự trước khi...

  doc 4p tuyetha_12 06-08-2014 2 1

 • Bài 6: Cô bé bán diêm - Giáo án Ngữ văn 8

  TiÕt 21 - Văn bản:.. c« bÐ b¸n diªm.1. Mục tiêu: -An-®Ðc-xen-. a. KiÕn thøc: Kh¸m ph¸ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn hÊp dÉn, cã sù ®an.xen gi÷a hiÖn thùc vµ méng tëng víi c¸c t×nh tiÕt diÔn biÕn hîp lÝ cña.truyÖn '' C« bÐ b¸n diªm '', qua ®ã An-®Ðc-xen muèn kh¬i gîi cho ngêi ®äc.lßng th¬ng c¶m cña «ng ®èi víi em bÐ bÊt h¹nh.. b. KÜ n¨ng:. - RÌn kÜ n¨ng tãm t¾t vµ...

  doc 8p tuyetha_12 06-08-2014 2 1

 • Giáo án bài 13: Bài toán dân số - Ngữ văn 8

  Tiết 49 VB: BÀI TOÁN DÂN SỐ.I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:..- Biết đọc – hiểu một văn bản nhật dụng...- Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của.sự phát triển loài người...- Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết.phục của bài viết...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:..1. Kiến...

  doc 11p ducviet_58 07-08-2014 2 1

 • CHƯƠNG 2: VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM

  Vôń ngân haǹ g được hiểu la ̀ những giá tri ̣ tiêǹ tệ do NHTM huy động và taọ lập được đê ̉ thực hiện cho vay, đầu tư và thực hiện cać dic̣ h vu ̣ ngân haǹ g”.Vai tro ̀ cuả vốn đối với hoạt động của NHTM: Cơ ̉ sở tổ chức mọi hoaṭ động của NHTM. Vai tro ̀ quyết định đến quy mô hoạt động NHTM. Đam̉ baỏ kha ̉ năng thanh toań va ̀ chi tra.̉...

  ppt 24p vitaminc0792 16-04-2013 30 16

 • Giáo án bài 6: Trợ từ, thán từ - Ngữ văn 8

  TiÕt 23: TRỢ TỪ - THÁN TỪ..I. Mục tiêu cần đạt:.- Hiểu được khái niệm thế nào là trợ từ, thế nào là thán từ.- Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ, thán từ.-Biết cách dùng trợ từ, thán từ trong nói và viết..II.Trọng tâm kiến thúc kĩ năng:.1.Kiến thức:.- Hiểu được khái niệm thế nào là trợ từ, thế nào là thán từ.- Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ,...

  doc 4p tuyetha_12 06-08-2014 4 3

 • Giáo trình hình thành quy trình hạch toán cơ bản về đo lường trong định lượng giảm tốc p4

  . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II 2.2- Bäü âiãöu chènh aïp suáút thæûc hiãûn qui luáût âiãöu chènh I. Nhiãûm vuû giæî P2 = const 1Maìng âaìn häöi 2Thanh dáùn 3Van tiãút læu 4Tay âoìn 5Âäúi troüng * P2 tàng = P tàng - âoïng van = P2 giaím vaì ngæåüc laûi * Traûng thaïi cán bàòng P = q maì P = P2 . f G.b q= a b G = P2 = . a f 1 P q 3 4 2 5 b o a P1 P2 P2 Váûy âäúi våïi bäü âiãöu chènh cho...

  pdf 10p iphone5 25-10-2011 9 1

 • Bài giảng Dấu ngoặc kép - Ngữ văn 8

  . Kiểm tra bài cũ...1-Nêu công dụng của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấ. Cho ví du.ï. Đánh dấu phần chú thích.Dấu ngoặc. (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm). đơn... Đánh dấu (báo trước)phần giải thích, thuyết. Dấu minh, cho một phần trước đó;.hai chấm. Đánh dấu (báo trước)lời dẫn trực tiếp(dùng. với dấu...

  ppt 20p binhminh_11 07-08-2014 2 1

 • BÀI 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA

  Trang bi ̣ cho SVHS nhưng kiêń thưc cơ ban̉ vê ̀ chu ̉ quyêǹ lañ h thô,̉ biên giơi quôć gia cuả nươc CHXHCNVN; nhưng nội dung chủ yêú vê ̀ xây dưng và baỏ vê ̣ chu ̉ quyêǹ lañ h thô,̉ biên giơi quôć gia của nươc ta trong tình hình hiện nay; Nâng cao lòng yêu nươc và ý thưc trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dưng, bảo vệ và giư gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ,...

  doc 4p hoandepchai 10-11-2010 945 116

 • MATLAB 7.0

  MATLAB là môṭ phâǹ mêm̀ tiń h toań duǹ g cho cać kĩ sư hay cać nhà khoa hoc̣ . Tên goị MATLAB bắt nguôǹ tư tư viêt́ tăt́ cuả MATRIX LABORATORY. MATLAB là công cụ cơ bản để tính toán ma trận. Nó đươc phát triên̉ bơi John Litle và Cleve Moler cuả MathWorks, Inc. MATLAB đươc viết để phục vụ dễ dàng hơn trong việc truy cập tơi các gói phần mềm LINPACK va ̀ EISPACK - MATLAB là ngôn...

  doc 7p traitimden1211 31-12-2010 238 94

 • Đề cương ôn tập về Kinh tế chính trị

  Haǹ g hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuôc̣ tiń h của hàng hóa là sự thống nhất của các mặt đối lập. Sự đối lâp̣ thể hiện ở chỗ: người sx chỉ quan tâm tới giá trị còn người mua lại chỉ chú ý tới giá trị sử dụng hh, nhưng muôń co ́ gia ́ trị sử dụng thì người mua phải trả giá giá trị cho...

  doc 20p neversaynever3007 18-10-2011 91 27

 • Giáo trình điện hóa - Chương 1

  1 Chæång 1: LÅÏP ÂIÃÛN TÊCH KEÏP I. Måí âáöu: Khi cho 2 pha tiãúp xuïc nhau thç giæîa chuïng hçnh thaình bãö màût phán pha vaì coï sæû phán bäú laûi âiãûn têch giæîa caïc pha. Trãn bãö màût phán pha seî taûo nãn låïp âiãûn têch keïp vaì xuáút hiãûn bæåïc nhaíy thãú giæîa caïc pha. Coï 4 træåìng håüp phán boï laûi âiãûn têch: 1/ Chuyãøn âiãûn têch qua bãö màût phán chia caïc pha (Hçnh 1.1) 2/...

  pdf 34p chauchaudaxebo 20-03-2011 36 3

 • Giáo án bài 4: Liên kết các đoạn trong văn bản - Ngữ văn 8

  Tiết 16:. LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN...I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:. Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn,làm cho chúng.liền ý,liền mạch..II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KỸ NĂNG:.1. Kiến thức:. - Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn làm cho.chúng liền ý, liền mạch.. - Sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên...

  doc 5p tuyetha_12 06-08-2014 1 1

 • Slide bài Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

  BÀI 12: CÂU GHÉP. ( tiếp theo).. KIỂM TRA BÀI CŨ.. Thế nào là câu ghép ?...A Câu ghép là câu chỉ có một kết cấu. chủ vị .. Câu ghép là câu có hai hay nhiều kết c ấu.B. chủ vị tạo thành ...C Câu ghép là câu có hai hoặc nhiều kết. cấu chủ vị không bao chứa nhau tạo. thành ... TIẾT 46... Em haỹ nêu các cách nối các vế câu trong. câu ghép ?..Các cách nối...

  ppt 20p binhminh_11 07-08-2014 3 1

 • Giáo án bài 18: Câu nghi vấn - Ngữ văn 8

  Tiết 79 TV.. CÂU NGHI VẤN...I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý.kiến cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc.....II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:.. 1. Kiến thức:.. - Đặc điểm hình thức của câu nghi vấn... - Chức năng chính của câu nghi...

  doc 7p ducviet_58 07-08-2014 2 1

 • Giáo án bài 9: Nói quá - Ngữ văn 8

  Tiết 37 TV. NÓI QUÁ.I.Mức độ cần đạt:. - Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao.tiếp hàng ngày.. - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn.bản..II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:. 1. Kiến thức:. - Khái niệm nói quá.. - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá(...

  doc 5p tuyetha_12 06-08-2014 1 1

 • + Xem thêm 23 La P Tra Nh H A Ng A I T A Ng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản