Lãnh đạo quản lý

Xem 1-20 trên 4461 kết quả Lãnh đạo quản lý
 • Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo quản lý đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí học quản lí, nhất là về lí luận, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương). Phần tâm lí người lãnh đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất của cuốn sách (gồm sáu chương), phần tâm lí người lao động và tổ chức trình bày những vấn đề tâm lí của đối tượng quản lí.

  pdf227p vanhoangbank 14-10-2013 542 214   Download

 • Bài giảng Bài 3: Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, phân loại các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý; quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

  pdf6p cocacola_07 09-11-2015 530 89   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sở gồm có 2 nội dung: Khái niệm, phân loại thông tin trong lãnh đạo quản lý; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sở.

  ppt69p estupendo1 03-08-2016 233 85   Download

 • Bài giảng Một số kỹ năng cơ bản của hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của Nguyễn Thế Hùng gồm có hai nội dung chính. Trong đó, phần 1 trình bày về khái quát hoạt động lãnh đạo, quản lý và vai trò lãnh đạo, quản lý cơ sở; phần 2 nêu lên nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cơ sở.

  pdf8p cocacola_07 09-11-2015 254 48   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn vấn đề đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo quản lý ở vĩnh phúc trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p buiduong_1 14-12-2012 85 31   Download

 • Bài giảng gồm có những nội dung: Khái niệm, phân loại, các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý; quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Mời các bạn tham khảo.

  ppt45p estupendo1 03-08-2016 54 15   Download

 • Bài giảng Tâm lý học lãnh đạo, quản lý của thạc sĩ Nguyễn Thanh Giang chia thành 6 chuyên đề cụ thể: Tổng quan về Tâm lý học lãnh đạo, quản lý; Nhân cách người lãnh đạo, quản lý; Uy tín ngưới lãnh đạo, quản lý; Những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo quản lý; Những hiện tượng tâm lý trong công tác tổ chức cán bộ và công tác tư tưởng; Những hiện tượng tâm lý trong quản lý các quá trình kinh tế - xã hội.

  pdf85p roongkloi00 02-08-2017 16 13   Download

 • Các quá trình và quyết định lãnh đạo, quản lý có nhân tố hay khía cạnh văn hóa của nó. Văn hóa lãnh đạo, quản lý là một vấn đề còn mới mẻ và phức tạp, tác động tới nhiều chiều cạnh, thứ bậc và lịch sử của các chủ thể và khách thể hoạt động có liên quan ở nước ta.

  pdf8p lalala04 25-11-2015 49 11   Download

 • Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước trình bày một số vấn đề về thực trạng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 59 10   Download

 • Nội dung bài viết "Phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: Một số yếu tố tác động và các giải pháp" trình bày về vai trò của phụ nữ tham gia trong công tác quản lý ở Việt Nam, một số yếu tố gây trở ngại cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 38 7   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 17 6   Download

 • Hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang sử dụng Khung năng lực làm công cụ nền tảng quản trị nguồn nhân lực khu vực hành chính công. Tại Việt Nam, mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công dựa trên Khung năng lực được đánh giá như một mô hình triển vọng.

  pdf13p nhanmotchut_3 19-10-2016 28 4   Download

 • Chuyên đề 3 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm: Tổng quan về vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề; tìm kiếm vấn đề và giải quyết vấn đề của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; ra quyết định quản lý của lãnh đạo, quản lý cấp huyện;... Mời tham khảo.

  pdf27p nomoney3 10-02-2017 9 4   Download

 • Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 415 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được ban hành nhằm cung cấp kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý,... Đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý cấp huyện trong xu thế đổi mới, cải cách ở Việt Nam hiện nay. Mời tham khảo.

  pdf60p nomoney3 10-02-2017 6 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện - Chuyên đề 1: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung trình bày chuyên đề gồm: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo quản lý cấp huyện; phân công công việc và ủy quyền của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý tổ chức và nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý ngân sách, tài chính của lãnh đạo quản lý cấp huyện.

  pdf38p nomoney3 10-02-2017 8 3   Download

 • Chuyên đề 4 - Kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm có: Kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; các bước tổ chức cuộc họp; câu hỏi và ôn tập.

  pdf21p nomoney3 10-02-2017 7 3   Download

 • Chuyên đề 6 - Kỹ năng kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chính của chuyên đề: Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá; đối tượng, nội dung kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; căn cứ kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quy trình kiểm tra, đánh giá; một số lỗi thường gặp trong quá trình kiểm tra, đánh giá;...

  pdf27p nomoney3 10-02-2017 5 3   Download

 • Chuyên đề 2 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện.

  pdf28p nomoney3 10-02-2017 4 1   Download

 • Chuyên đề 5 - Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đao, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề 5 gồm có: Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; xử lý tình huống khẩn cấp; một số yêu cầu để phòng ngừa và xử lý các tình huống khẩn cấp ở cấp huyện có hiệu quả; một số tình huống khẩn cấp thường gặp ở cấp huyện và kỹ năng xử lý.

  pdf25p nomoney3 10-02-2017 2 1   Download

 • Chuyên đề 7 - Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm: Tổng quan về hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tiếp công dân của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng giải quyết khiếu nại của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng giải quyết tố cáo của lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

  pdf31p nomoney3 10-02-2017 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản