Lãnh đạo sáng suốt của đảng

Xem 1-20 trên 38 kết quả Lãnh đạo sáng suốt của đảng
 • Điều lệ Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên ch.Điều lệ Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao Điều lệ Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên ch...

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 23 3   Download

 • Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Ǎngghen - Lênin - Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng[4]. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung.

  pdf7p truongnghen 24-01-2013 20 6   Download

 • Việt Nam là một quốc gia thống nhất, đa dân tộc. Trong suốt quá trình lịch sử, các dân tộc Việt Nam luôn gắn bó với nhau trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, chống lại thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên, giặc ngoại xâm, tươơng trợ giúp nhau cùng đi lên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 27 5   Download

 • Cương lĩnh của đảng năm 1991 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 34 5   Download

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 Về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, là do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng.

  doc2p baohung1989 14-12-2009 1299 221   Download

 • Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari, phát huy tài năng và trí sáng tạo của mình, với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự hợp tác của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân Hunggari đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, làm biến đổi hoàn toàn bộ mặt của đất nước.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 14 1   Download

 • Trải qua 30 năm, kể từ khi Bác đi xa đến nay (2/9/1969-2/9/1999), cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức to lớn, song được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với quyết tâm thực hiện thật tốt Di chúc thiêng liêng của Bác, nhân dân ta, cách mạng nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. 1.

  pdf4p ntgioi1204 15-10-2009 358 109   Download

 • Đất nước ta đã trải qua gần 20 năm chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Qua thời gian, có thể nhận thấy sự phát triển thấy rõ của nền kinh tế, chúng ta đã từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, đời sống nhân dân đã được cái thiện rõ rệt.

  doc43p muommuom92 02-03-2013 114 49   Download

 • Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ khi xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết, quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối chính sách mở cửa, có nhiều thành phần kinh tế tham gia vào nền kinh tế

  doc67p lavita_311 16-03-2010 1125 522   Download

 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn như kiềm chế lạm phát, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đã vượt kế hoạch đề ra, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng…...

  pdf68p minhtam 08-07-2009 809 485   Download

 • Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Nền kinh tế nước ta có những bước chuyển biến lớn và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định ,cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch, tình trạng lạm phát đang được ngăn chặn và đẩy lùi . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện .

  doc74p phamthuthuy 28-05-2010 450 193   Download

 • Nước ta đang chuyển mình , những bước chuyễn mình kỳ diệu, một trong những thành công lớn của nước ta đó là trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới WTO và đang tổ chức thành công hội nghị APEC. Những thành công đó đã và đang chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng nổ lực không ngưng của tất các công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước.

  pdf0p nhatro75 11-07-2012 242 105   Download

 • Biết lắng nghe, tập hợp mọi ý kiến xây dựng dù "thuận tai" hay "nghịch tai", biết phân biệt đúng sai, lọc được cái "nhân hợp lý" trong mỗi cá nhân, mỗi ý kiến, biết phản biện lại sự phản biện không xác đáng một cách đúng mức, và biết biến nó thành quyết sách sáng suốt và hành động cụ thể không chỉ là một phẩm chất mà còn là bản lĩnh không thể thiếu của một nhà quản lý.

  pdf5p concanhcam 13-05-2010 107 36   Download

 • Cùng với sự phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, hiện nay Việt Nam đƣợc đánh giá là một đất nƣớc có nền kinh tế phát triển mạnh,là nơi thu hút rất nhiều vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Trong những năm vừa qua, dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nƣớc, nền kinh tế nƣớc ta có những bƣớc chuyển biến lớn và đã đạt đƣợc một số thành tựu đáng kể ...

  pdf102p sang_som 25-04-2013 26 13   Download

 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển.

  pdf65p hotmoingay1 04-01-2013 32 12   Download

 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đã vượt kế hoạch đề ra, nước ta đã từng bước đề ra các chiến lược để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…...

  pdf51p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 36 15   Download

 • Biết lắng nghe, tập hợp mọi ý kiến xây dựng dù "thuận tai" hay "nghịch tai", biết phân biệt đúng sai, lọc được cái "nhân hợp lý" trong mỗi cá nhân, mỗi ý kiến, biết phản biện lại sự phản biện không xác đáng một cách đúng mức, và biết biến nó thành quyết sách sáng suốt và hành động cụ thể không chỉ là một phẩm chất mà còn là bản lĩnh không thể thiếu của một nhà quản lý.

  pdf10p ivy1605 07-10-2010 45 10   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 31 9   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" giới thiệu con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh. Qua đó chúng ta thấy được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta để đi tới toàn thắng.

  pdf212p uocvongxua04 22-07-2015 70 25   Download

 • Câu 1 ( 2,0 điểm). Sự kiện quan trọng nhất của tiến trình lịch sử Việt Nam 1919 – 1930 là gì? Phân tích ý nghĩa của sự kiện đó? Câu 2 ( 1, 5 điểm). Vì sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến vào ngày 18, 19 tháng 12 năm 1946 ? Câu 3 ( 4 điểm) Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện như thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975? Câu 4. (2,5 điểm) Hoàn cảnh, nội dung và thành tựu của công cuộc...

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 36 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản