Lập trình php và ajax

Xem 1-20 trên 124 kết quả Lập trình php và ajax
 • Chương 5 Lập trình PHP cơ bản thuộc bài giảng lập trình PHP nhằm trình bày về giới thiệu tổng quan Web, ngôn ngữ HTML và JavaScript, ngôn ngữ PHP căn bản, các đối tượng trong PHP, PHP và hướng đối tượng, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, PHP và AJAX.

  pdf60p slow_12 26-06-2014 102 29   Download

 • AJAX là một hiện tượng phức tạp mà các phương tiện khác nhau đối với những người khác nhau. Người dùng máy tính đánh giá cao trang web ưa thích của họ bây giờ thân thiện và cảm thấy phản ứng nhanh hơn. Phát triển web học các kỹ năng mới mà trao quyền cho họ để tạo ra các ứng dụng web kiểu dáng đẹp với ít nỗ lực.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 94 37   Download

 • Một nhiệm vụ mới được thêm vào bằng cách nhấp vào nút Add nhiệm vụ này hoặc bằng cách nhấn phím Enter. Các yêu cầu AJAX thực tế được gửi bởi chức năng quá trình. Chức năng này xử lý việc gửi yêu cầu cho tất cả ba hành động (danh sách sắp xếp lại / thêm nhiệm vụ / xóa nhiệm vụ), bằng cách xác định các hành động được thực hiện như một tham số.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 99 37   Download

 • Các bước từ 1 đến 5 là một điển hình HTTP yêu cầu. Sau khi thực hiện các yêu cầu, người sử dụng cần phải chờ đợi cho đến khi trang được nạp. Với các ứng dụng web thông thường (không có AJAX), chẳng hạn một trang tải lại xảy ra mỗi khi khách hàng cần phải có được dữ liệu mới từ máy chủ.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 78 26   Download

 • Các tài liệu PHP cho tiêu đề là http://www.php.net/manual/en/function.header.php (hãy nhớ, bạn chỉ có thể tìm kiếm cho 'tiêu đề' trong ứng dụng Đề xuất, và nó sẽ dẫn bạn đến trang trợ giúp ).

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 68 22   Download

 • JavaScript và Document Object Model Như đã đề cập trong chương 1, JavaScript là trái tim của AJAX. JavaScript có cú pháp tương tự như các ngôn ngữ C tốt cũ. JavaScript là một ngôn ngữ phân tích cú pháp (không được biên dịch), và nó có một số trình hướng đối tượng (OOP) khả năng.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 48 16   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete 'FROM suggest ' . 'WHERE name=""'; // execute the SQL query $result = $this-mMysqli-query($query); // build the XML response $output = ''; $output .= ''; // if we have results, loop through them and add them to the output if($result-num_rows) while ($row = $result-fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) $output .= '' . $row['name'] . ''; // close the result stream $result-close(); // add the final closing tag $output .= ''; // return the results return $output; } //end class Suggest } ? 8. Create a new file named index.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 53 16   Download

 • AJAX Grid // clear any output that has already been generated ob_clean(); // output the error message $error_message = 'ERRNO: ' . $errNo . chr(10) . 'TEXT: ' . $errStr . chr(10) . 'LOCATION: ' . $errFile . ', line ' . $errLine; echo $error_message; // prevent processing any more PHP scripts exit; } ? 7. It's time for the client now. Start by creating index.html: AJAX Grid Now let's create the XSLT file named grid.xsl that will be used in the JavaScript code to generate the output: AJAX Grid...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 63 16   Download

 • 4 AJAX Form Validation Validating input data is an essential requirement for quality and secure software applications. In the case of web applications, validation is an even more sensitive area, because your application is widely reachable by many users with varying skill sets and intentions. Validation is not something to play with, because invalid data has the potential to harm the application's functionality, and even corrupt the application's most sensitive area: the database.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 57 14   Download

 • AJAX Real-Time Charting with SVG For a primer on the world of SVG, check out these resources: • • • • • • The SVG W3C page at http://www.w3.org/Graphics/SVG/. An SVG introduction at http://www.w3schools.com/svg/svg_intro.asp. A very useful list of SVG links at http://www.svgi.org/. A handy SVG reference at http://www.w3schools.com/svg/svg_reference.asp. The SVG document structure is explained at http://www.w3.org/TR/SVG/struct.html. SVG examples at http://www.carto.net/papers/svg/samples/ and http://svgwhiz.com/samples.html.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 64 14   Download

 • Mặc dù lịch sử của Internet là một chút nữa, 1991 là năm khi HyperText Transfer Protocol (HTTP), mà vẫn được sử dụng để truyền dữ liệu qua Internet, được phát minh. Trong phiên bản đầu tiên của nó ban đầu, nó đã không làm nhiều hơn việc mở và đóng kết nối. Các phiên bản sau này của HTTP (phiên bản 1.0 xuất hiện vào năm 1996 và phiên bản 1.1 năm 1999) đã trở thành giao thức mà bây giờ chúng ta đều biết và sử dụng....

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 50 13   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete crtLink = crtLink.replace("-", "_"); crtLink = crtLink.substring(0, crtLink.length - 4); // update the keyword's value oKeyword.value = unescape(crtLink.substring(phpHelpUrl.length, crtLink.length)); } /* function that removes the style from all suggestions*/ function deselectAll() { for(i=0; i

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 55 14   Download

 • Xin chúc mừng, bạn chỉ cần hoàn tất cài đặt Apache, MySQL, và PHP! Các cấu hình thiết lập chưa được hoàn tất. Nếu bạn đang chạy Windows (và có thể bạn đang có, kể từ khi bạn đang đọc này), xin vui lòng bỏ qua nix * Chuẩn bị sân chơi của bạn phần, và đi qua các phpMyAdmin Cài đặt và chuẩn bị cơ sở dữ liệu AJAX phần cuối của phụ lục này.

  pdf6p yukogaru9 29-10-2010 66 13   Download

 • Lưu ý rằng các cuộc gọi file_get_contents không không đồng bộ, và họ không cần được. Các kịch bản PHP là không kết nối trực tiếp với người sử dụng, và nó có thể mất khi cần thiết để hoàn thành. Về phía khách hàng, các chức năng checkAvailability và getNumber nhận được những phản ứng này, chúng tôi đang tạo ra từ kịch bản PHP.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 69 12   Download

 • Các ứng dụng chat thực hiện các chức năng cơ bản về bài viết và lấy tin nhắn. Mỗi người dùng có thể chọn một biệt hiệu và gửi một tin nhắn. Các cửa sổ có chứa tất cả các tin nhắn đăng được cập nhật bằng cách lấy các thông điệp không đồng bộ từ máy chủ.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 50 13   Download

 • AJAX Form Validation class="" Please enter a valid date.
  E-mail: " / " Invalid e-mail address.
  Phone number: " / " Please insert a valid US phone number (xxx-xxx-xxxx).

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 41 12   Download

 • AJAX RSS Reader return xmlHttp; } // function that displays an error message function displayError($message) { // ignore errors if showErrors is false if (showErrors) { // turn error displaying Off showErrors = false; // display error message alert("Error encountered: \n" + $message); } } // Retrieve titles from a feed and display them function getFeed(feedLink, feed) { // only continue if xmlHttp isn't void if (xmlHttp) { // try to connect to the server try { if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0) { /* Get number of feeds and loop through each one of them to change...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 63 12   Download

 • AJAX Mẫu Xác Nhận Các sự kiện onblur của yếu tố đầu vào, mà được tạo ra khi người sử dụng lá là một yếu tố đầu vào, gây nên các chứng thực () JavaScript chức năng với hai tham số: giá trị của lĩnh vực này và ID của trường.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 51 11   Download

 • Vì vậy, các mã JavaScript chạy theo những đặc quyền bảo mật của tập tin HTML cha của nó. Theo mặc định, khi bạn tải một trang HTML từ một máy chủ, các mã JavaScript trong đó trang HTML sẽ được phép thực hiện các yêu cầu HTTP chỉ để máy chủ đó. Bất kỳ máy chủ khác là một kẻ thù tiềm năng, và (không may) những kẻ thù được xử lý khác nhau bởi mỗi trình duyệt.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 55 9   Download

 • Chức năng loadGridPage được gọi là một lần khi tải trang, và sau đó mỗi lần người dùng nhấp chuột trước Trang hoặc Next Page, để tải một trang mới của dữ liệu. Chức năng này gọi là máy chủ không đồng bộ, quy định cụ thể các trang của các sản phẩm cần được lấy ra:

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 54 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản