Lazy loading.

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lazy loading.
  • Zend Framework: Hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên .Zend Framework được xem là một trong những framework phổ biến và có sức mạnh rất lớn so với mặt bằng chung các PHP Framework đang có mặt hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo được Zend Framework. Người sử dụng phải có những hiểu biết nhất định về các khái niệm mô hình ba lớp M-V-C, kiến thức PHP 5.x thuần và một số kinh nghiệm xử lý tình huống khi tiếp cận lỗi thực tế.

    pdf11p yeutinh98 21-09-2012 117 37   Download

  • Spring's Web MVC framework được thiết kế xung quanh một DispatcherServlet t,nó gửi các request đến các handler, với việc cho phép cấu hình các handler mapping, view resolution, locale and theme resolution như là sự hỗ trợ tốt nhất cho việc upload file. Hanler mặc định rất đơn giản “Controller interface”, chỉ đưa ra một phương thức ModelAndView handleRequest(request,response).

    pdf23p laonap 16-03-2013 133 46   Download

  • Time management is a skill that is referred to even in the corporate world. Gone are the lazy days of childhood when morning melted into afternoon, which somehow oozed into evening. As you and your responsibility load have grown, so have the expectations that you will learn to manage your time effectively. Early lessons in time management can be traced back to when you were assigned a chore to be completed after school but before dinner. Maybe you came home and unloaded the dishwasher immediately, or perhaps you waited until the last possible moment before the food was placed on...

    pdf171p nhoc_cung 27-08-2009 132 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản