Lệnh pop

Xem 1-13 trên 13 kết quả Lệnh pop
 • X.1.1. Lệnh di chuyển MOV Cấu trúc: MOV Nguồn , Đích ; đích = nguồn Ví dụ: MOV #21h, R10 ; đưa giá trị 2byte (21h) vào thanh ghi R10. MOV.W R3,R4 ; đưa giá trị 2byte của thanh ghi R3 vào thanh ghi R4. MOV.B 21h, 33h; đưa giá trị một byte tại địa chỉ 21h vào địa chỉ 33h. X.1.2.Lệnh POP(.B) Cấu trúc: POP Đích; lấy dữ liệu từ con trỏ ngăn xếp đến đích Ví dụ: POP R5; trả về giá trị ban đầu của R5 POP SR; trả về trạng thái ban đầu của thanh ghi POP.

  doc15p bentangu 21-11-2012 127 45   Download

 • Pop-Up Menus Nhiều ứng dụng Windows sử dụng các pop-up menu xuất hiện khi bạn kích chuột phải vào một hình thức hoặc kiểm soát. Các trình đơn thường được ngữ cảnh và lệnh hiển thị được áp dụng duy nhất để kiểm soát hoặc hình thức mà hiện đang có sự tập trung.

  pdf7p golly_tit 11-08-2010 30 3   Download

 • Kỹ thuật lập trình Hãy tổ chức chương trình  các chương trình con  đơn giản hoá cấu trúc luận lý của CT làm cho CT dễ đọc, dễ hiểu , dễ kiểm tra sai sót.. Đầu CTC hãy cất trị thanh ghi vào Stack bằng lệnh PUSH để lưu trạng thái hiện hành. Sau khi hoàn tất công việc của CTC nên phục hồi lại trị các thanh ghi lúc trước đã Push bằng lệnh POP . Nhớ trình tự là ngược nhau để trị của thanh ghi nào trả cho thanh ghi nấy. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 104 29   Download

 • Ý nghĩa: chuyển nội dung từ ngăn xếp vào cặp thanh ghi BC. Nội dung ngăn xếp có địa chỉ chứa trong SP được chuyển cho thanh ghi C, nội dung của ngăn xếp có địa chỉ (SP+1) được chuyển cho thanh ghi B, sau lệnh POP nội dung của SP tăng lên 2. + Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm). 2. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi DE: + Cú pháp: POP...

  pdf11p phuoctam48 04-08-2011 44 3   Download

 • Ý nghĩa: chuyển nội dung từ ngăn xếp vào cặp thanh ghi BC. Nội dung ngăn xếp có địa chỉ chứa trong SP được chuyển cho thanh ghi C, nội dung của ngăn xếp có địa chỉ (SP+1) được chuyển cho thanh ghi B, sau lệnh POP nội dung của SP tăng lên 2. + Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm)

  pdf12p bichtram864 27-05-2011 21 3   Download

 • Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm). 2. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi DE: + Cú pháp: POP D 3. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi HL: + Cú pháp: POP H 4. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp

  pdf12p phuoctam34 04-07-2011 26 3   Download

 • 2. Khảo sát VXL Z80: a) Lệnh nhảy JP LOOP có mã máy (Opcode) chứa trong bộ nhớ chương trình lần lượt là C3H, 5DH, 3CH. Như vậy nhãn LOOP có địa chỉ là bao nhiêu? Tại sao? b) Các ô nhớ của bộ nhớ có nội dung như hình vẽ. Với SP = C02AH , nếu sau đó thực hiện lệnh POP DE, thì nội dung của các thanh ghi D, E là bao nhiêu? Giải thích.

  pdf6p levanhau_01031993 03-10-2013 17 2   Download

 • Bộ vi xử lí 8088 được khởi tạo đoạn ngăn xếp tại ss = 4200H . Giả thiết tại một thời điểm BP= OOFCH,,,đang trỏ vào định ngăn xếp. hãy tính địa chỉ và nội dung các byte nhớ trong ngăn xếp sau các lệnh sau: PUSH AX PUSH BX POP DX...

  pdf31p luongtam126 26-10-2012 473 162   Download

 • Chọn lớp : Nhấp vào tên lớp hoặc ảnh thu nhỏ của lớp (Thumbnai) trong Layer Palette 2) Giấu / Hiển thị hình ảnh của một lớp : Nhấp vào biểu tượng con mắt (eye icon) của lớp đó trong Layer Palette 3) Tạo lớp mới : Cách thứ 1 : Nhấp vào nút Create new layer dưới đáy Layer Palette Cách thứ 2 : Vào menu con ( Pop-up menu ) của Layer Palette chọn lệnh New layer 4) Xóa bỏ lớp : Cách thứ 1 : Nhấp chọn lớp muốn xóa rồi vào menu con của Layer Palette...

  pdf13p truongthanhquan 05-10-2011 91 45   Download

 • và mô tả (thường khá ngắn gọn và thường không quá hữu ích). Bên dưới mỗi tập tin, địa điểm máy chủ khác nhau trên khắp thế giới được hiển thị. Để tải về một tập tin, chọn máy chủ gần nhất, nhấp chuột phải, và sau đó sử dụng lệnh trình đơn pop-up để lưu các liên kết đến đĩa. (Nếu một máy chủ là làm chậm hoặc không trả lời, hãy thử một số khác.)

  pdf39p banhbeo8 22-11-2011 39 9   Download

 • Thay đổi những máy trạm POP/MAP và Webmail Mdaemon cho phép một vài loại máy trạm kết nối vào nó, trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu một phương pháp di chuyển Outlook Connector tới hệ thống mới bằng lệnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thực hiện một số thao tác nữa với máy trạm POP/IMAP và Webmail trong quá trình chuyển đổi.

  pdf7p abcdef_46 05-11-2011 35 7   Download

 • Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm). 2. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi DE: + Cú pháp: POP D 3. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi HL: + Cú pháp: POP H 4. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp

  pdf12p phuoctam24 08-06-2011 45 5   Download

 • Như vậy để truyền một ký tự theo phương pháp không đồng bộ, ngoài ký tự mang tin ta buộc phải truyền thêm ít nhất 2 và nhiều nhất là 4 bit phụ để tạo ra khung cho ký tự đó, vì thế phương pháp nầy tuy đơn.Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm). 2. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi DE: + Cú pháp: POP D 3. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp...

  pdf9p phuoctam40 14-07-2011 37 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản