Lệnh push

Xem 1-8 trên 8 kết quả Lệnh push
 • X.1.1. Lệnh di chuyển MOV Cấu trúc: MOV Nguồn , Đích ; đích = nguồn Ví dụ: MOV #21h, R10 ; đưa giá trị 2byte (21h) vào thanh ghi R10. MOV.W R3,R4 ; đưa giá trị 2byte của thanh ghi R3 vào thanh ghi R4. MOV.B 21h, 33h; đưa giá trị một byte tại địa chỉ 21h vào địa chỉ 33h. X.1.2.Lệnh POP(.B) Cấu trúc: POP Đích; lấy dữ liệu từ con trỏ ngăn xếp đến đích Ví dụ: POP R5; trả về giá trị ban đầu của R5 POP SR; trả về trạng thái ban đầu của thanh ghi POP.

  doc15p bentangu 21-11-2012 127 45   Download

 • ACALL addr11: Function: Absolute Call Description: ACALL unconditionally calls a subroutine located at the indicated address. The instruction increments the PC twice to obtain the address of the following instruction, then pushes the 16-bit result onto the stack (low-order byte first) and increments the Stack Pointer twice. The destination address is obtained by successively concatenating the five high-order bits of the incremented PC, opcode bits 7 through 5, and the second byte of the instruction. ...

  pdf40p quyettv08 11-11-2010 151 67   Download

 • Kỹ thuật lập trình Hãy tổ chức chương trình  các chương trình con  đơn giản hoá cấu trúc luận lý của CT làm cho CT dễ đọc, dễ hiểu , dễ kiểm tra sai sót.. Đầu CTC hãy cất trị thanh ghi vào Stack bằng lệnh PUSH để lưu trạng thái hiện hành. Sau khi hoàn tất công việc của CTC nên phục hồi lại trị các thanh ghi lúc trước đã Push bằng lệnh POP . Nhớ trình tự là ngược nhau để trị của thanh ghi nào trả cho thanh ghi nấy. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 104 29   Download

 • nếu bạn là một người dùng Windows, có hai chương trình chính mà bạn nên có trên máy tính của bạn để kết nối thông qua SSH với iphone của bạn: PuTTY và WinSCP. PuTTY là một khách hàng thiết bị đầu cuối cho chiếc cho phép bạn kết nối đến các máy chủ ssh và nhập lệnh.

  pdf0p kennguyen9 12-11-2011 28 4   Download

 • các goodies trong số họ . đôi khi, vì nhiều lý do, iTunes không cung cấp cho bạn khôi phục lại iphone của bạn với một sao lưu trước đó, hoặc bạn muốn chỉ là một phần của sao lưu dự phòng. Với , bạn có thể trích xuất những phần bạn cần. Để sử dụng nó, chạy các ứng dụng và thay đổi các thư mục mà cư trú. Chạy nó bằng cách sử dụng lệnh này:

  pdf0p kennguyen9 12-11-2011 32 3   Download

 • 2.6 Tác Động của Hệ Thống Pull đối với Việc Hoạch Định Sản Xuất: Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam đều sử dụng hệ thống hoạch định trung tâm trong đó Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất xây dựng lịch sản xuất và phân bổ lệnh sản xuất đến các phân xưởng để xử lý theo lô sản phẩm. Đây là hệ thống sản xuất Push (thúc đẩy), có nghĩa rằng nguyên vật liệu được đẩy đi qua quy trình sản xuất dựa vào lịch sản xuất.

  pdf11p kim_ha_nul 07-09-2010 527 281   Download

 • Bộ vi xử lí 8088 được khởi tạo đoạn ngăn xếp tại ss = 4200H . Giả thiết tại một thời điểm BP= OOFCH,,,đang trỏ vào định ngăn xếp. hãy tính địa chỉ và nội dung các byte nhớ trong ngăn xếp sau các lệnh sau: PUSH AX PUSH BX POP DX...

  pdf31p luongtam126 26-10-2012 473 162   Download

 • CẢNH BÁO Các trang trong Ví dụ 29,47 kết nối vào một cơ sở dữ liệu Server tên là MyMovies. Bạn không nên sử dụng Push phụ thuộc với một cơ sở dữ liệu SQL Express địa phương. Các trang web sử dụng một bảng cơ sở dữ liệu được đặt tên phim, được tạo ra với lệnh SQL sau:

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 33 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản