Lệnh sub

Xem 1-16 trên 16 kết quả Lệnh sub
 • Tham khảo tài liệu 'chương 12 - lệnh sub', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 182 90   Download

 • Trong hợp ngữ, muốn so sánh hai số, ta phải thực hiện một phép toán số học hoặc logic trên hai số đó và căn cứ vào các bit trong thanh ghi cờ rồi đưa ra kết luận. Để làm việc này, có thể dùng lệnh CMP và TEST. Bản chất của lệnh CMP Des,Src là lệnh SUB Des,Src (thực hiện phép tính Des – Src) nhưng kết quả của phép tính không được lưu vào Des như trong lệnh SUB.

  doc7p kaisermtv 04-09-2010 329 96   Download

 • X.1.1. Lệnh di chuyển MOV Cấu trúc: MOV Nguồn , Đích ; đích = nguồn Ví dụ: MOV #21h, R10 ; đưa giá trị 2byte (21h) vào thanh ghi R10. MOV.W R3,R4 ; đưa giá trị 2byte của thanh ghi R3 vào thanh ghi R4. MOV.B 21h, 33h; đưa giá trị một byte tại địa chỉ 21h vào địa chỉ 33h. X.1.2.Lệnh POP(.B) Cấu trúc: POP Đích; lấy dữ liệu từ con trỏ ngăn xếp đến đích Ví dụ: POP R5; trả về giá trị ban đầu của R5 POP SR; trả về trạng thái ban đầu của thanh ghi POP.

  doc15p bentangu 21-11-2012 127 45   Download

 • Chức Toán hạng S1 S2 D Năng Trừ hai giá KnY, trị dữ liệu, K, H, KnY, KnM, KnS, KnM, SUB kết quả T, C, D, V, Z KnS, T, C, (Subtract) lưu vào D, V, Z toán hạng đích Tên lệnh Hoạt động Nội dung toán hạng nguồn S2 bị trừ đi nội dung của toán hạng nguồn S1, kết quả được lưu vào toán hạng đích D. Lệnh MUL Chức Năng Nhân hai giá trị dữ MUL liệu, kết (Multiplication) quả lưu vào toán Tên lệnh Toán hạng S2 S1 K, H, KnY, KnM, KnS, T, C, D, V, Z D KnY, KnM,...

  pdf7p kienza51 12-11-2010 144 103   Download

 • Chú ý đến khai báo biến a, b và c của chương trình con này: Trước biến a là từ khóa ByRef. Trước biến b không có từ khóa, nghĩa là sử dụng kiểu mặc định của VB. Trước biến c là từ khóa ByVal. Chương trình con thứ hai được xây dựng trên cùng một mô-đun với chương trình con trên như sau: Public Sub CallTest() Dim va As Long, vb As Long, vc As Long va = 500: vb = 500: vc = 500 ' In giá trị của biến trước khi gọi chương trình con thứ nhất Debug.Print...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 78 17   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương II: Kiến trúc tập lệnh 1, trình bày các nội dung cơ bản: xem lại cách thực thi một chương trình, phân loại lệnh trong MIPS, truy cập bộ nhớ trong MIPS, chi tiết về các toán tử(Add, sub, etc), chi tiết về các lệnh chuyển đổi dữ liệu (load, store ), chi tiết về các lệnh điều khiển (Jump, branch if equal…).

  ppt31p thuanbk2010 17-04-2014 85 19   Download

 • 1.1.1. a. Central Sub System – CS: + CPU: Central Processing Unit:Là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện công việc được giao đặt trong bộ nhớ chương trình bằng cách thực hiện các phép xử lý lên các biến nhị phân và điều khiển thiết bị ngoại vi. • Công việc bao gồm: – Tìm lệnh, giải mã lệnh, [tìm toán hạng, xử lý và cất kết quả], – In/Out với các port kiểu Interrupt và DMA để điều khiển thiết bị ngoại vi. ...

  pdf23p ngochoa123 18-07-2010 144 71   Download

 • Tạo hệ thống Menu và gán mã lệnh cho từng MenuItem Sub TaoMenu() Dim cb As CommandBar Dim cpop As CommandBarPopup Dim cpop2 As CommandBarPopup Dim cbtn As CommandBarButton ' LẤY THAM CHIẾU ĐẾN THANH TRÌNH ĐƠN Set cb = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar") ' TẠO MENU1: “VI DU MENU” (CommandBarPopup). Set cpop = cb.Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Temporary:=True) cpop.Caption = "&Vi du Menu" ' TẠO MENUITEM2: “TINH TONG”

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 116 64   Download

 • Mục tiêu bài học: Kết thúc chương này,bạn có thể: Viết các câu lệnh T-SQL để thực thi các sub-queries Viết các câu lệnh T-SQL sử dụng mệnh đề EXISTS Thực thi truy vấn dữ liệu trên các tập kết quả Sử dụng từ khoá DISTINCT để lọc queries Sử dụng mệnh đề COMPUTE và COMPUTE BY để thực thi các query tổng kết Sử dụng cấu trúc SELECT INTO đẻ chuyển dữ liệu giữa hai bảng

  pdf10p hoangminhitvn 23-08-2011 164 54   Download

 • RaiseEvent Draw(mvarX, mvarY) End Sub 3. Tìm thủ tục xử lý sự kiện Click của biểu mẫu. Tìm và xoá dòng lệnh tạo đối tượng A_Box và thêm một dòng vào phần General Declarations

  pdf27p thanhthao100 08-11-2011 134 35   Download

 • Thiết kế một chip MIPS single-cycle đơn giản để thực thi các lệnh LW, SW, J , JR, BNE, XORI, SLT, ADD, SUB trong một chu kỳ lệnh.Dùng bộ đếm chương trình PC lấy địa chỉ lệnh trong bộ nhớ lệnh ( Instruction Memory), và cập nhật PC đến giá trị tiếp theo. Giải mã lệnh bằng cách gửi cái OPCODE vào khối CONTROL.(Đọc giá trị các thanh ghi từ REGISTER FILE). Thực thi lệnh

  doc14p tienthanhkt09 25-02-2013 61 23   Download

 • Tạo hệ thống Menu và gán mã lệnh cho từng MenuItem Sub TaoMenu() Dim cb As CommandBar Dim cpop As CommandBarPopup Dim cpop2 As CommandBarPopup Dim cbtn As CommandBarButton ' LẤY THAM CHIẾU ĐẾN THANH TRÌNH ĐƠN Set cb = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar") ' TẠO MENU1: “VI DU MENU” (CommandBarPopup).

  pdf5p phuoctam49 05-08-2011 49 19   Download

 • Bài Viết Chỉ Cách Viết Kết Nối CSDL Access bằng VB6.0 Mong Rằng Bài Viết Của Mình Giúp Các Ban Nối CSDL Access được dể dàng(toàn bằng mã lệnh), chứ không dùng công cụ trợ giúp ADO của VB6.o và đoạn mã viết bằng Kiểm Tra Ngày Tháng Năm. các bạn tham khảo nha. Public Sub KetNoiDataEnvironment() Dim db_name, str As String db_name = App.Path & "\GIUPDO.MDB" str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db_name & "" Devm.DConection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.

  pdf5p abcdef_46 05-11-2011 74 17   Download

 • Chúng ta đều đã thấy và đã dùng c ác hàm được thiế kế sẵn (có sẵn) như c hop, print...Bây giờ ta hãy nhìn vào c ác hàm mà bạn định nghĩa ra, tạo nên các lệnh c hương trình Perl. 8.1 Xác định một hàm tiện ích Một hàm tự tạo, thường hay được gọi là chương trình con hay trình c on, được xác định trong c hương trình Perl c ủa bạn bằng việc dùng một kết c ấu như: sub subname { cau lenh 1; cau lenh 2; cau lenh 3; .... } ...

  pdf6p zues10 11-07-2011 56 12   Download

 • Chương 5 Thiết kế giao diện người máy 5.4 Các mã lệnh được sử dụng trong chương trình Private Sub Form_Load() DoCmd.Restore Dim db As DAO.Database

  pdf44p kimku1 27-08-2011 35 8   Download

 • Ví dụ sau minh hoạ cách thức sử dụng phương thức ZoomScaled bằng cách phóng màn hình bản vẽ lên 2 lần so với màn hình bản vẽ hiện tại: Sub VD_ZoomScaled() Dim ti_le As Double Dim kieu_phong_dai As Integer ti_le = 2 kieu_phong_dai = acZoomScaledRelative ‘ Thực hiện phương thức ZoomScaled ZoomScaled ti_le, kieu_phong_dai End Sub 5.1.5.

  pdf5p samsung3 12-09-2011 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản