Lifo

Xem 1-20 trên 29 kết quả Lifo
 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

  ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 111 36   Download

 • Các phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho trong kế toán doanh nghiệp

  doc4p catbui 07-05-2009 2064 441   Download

 • Phương pháp FIFO (First In - First Out; Phương pháp LIFO (Last In - First Out); Phương pháp giá bình quân gia quyền; Phương pháp theo từng hóa đơn nhập kho

  pdf3p ziwan 10-03-2009 2051 204   Download

 • Ngăn xếp (Stack) là vùng nhớ đặc biệt được truy cập theo cơ chế “vào trước ra sau” (LIFO – Last In First Out), nghĩa là dữ liệu nào đưa vào sau sẽ được lấy ra trước. Ngăn xếp gồm nhiều phần tử, mỗi phần tử là một từ (2 bytes). Vị trí của ngăn xếp trong bộ nhớ được xác định bởi cặp thanh ghi SS:SP (SS chứa địa chỉ đoạn, SP chứa địa chỉ ô của đỉnh ngăn xếp).

  doc7p kaisermtv 04-09-2010 293 113   Download

 • 88 Understanding the Numbers EXHIBIT 2.35 Adjustment worksheet for sustainable earnings base: Baker Hughes Inc., years ended September 30 (in millions).

  pdf10p anhheomap 13-12-2010 179 109   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK.

  ppt32p soicon824 20-04-2011 84 27   Download

 • 1.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2 Kế toán CPBH, CP QLDN 1.3 Kế toán doanh thu 1.4 Kế toán kết quả tiêu thụ 1/13/2013 2 .1.1 KT GIÁ VỐN HÀNG BÁN • KHÁI NIỆM: - GVHB LÀ GIÁ THÀNH SX CỦA SP TIÊU THỤ (DNSX) - GVHB LÀ GIÁ THỰC TẾ CỦA HÀNG HOÁ ĐÃ BÁN (DNTM) * CÁCH TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN: BQ GIA QUYỀN (2 CÁCH THỰC HIỆN) FIFO LIFO HỆ SỐ 1/13/2013 SỬ DỤNG PHỔ BIẾN 3 .VÍ DỤ: Xác định giá vốn hàng bán • Tồn kho SP-A: 15.550/SP; SL: 1000 • Nhập kho SP-A: - 10-3: 1400 - 16-3: 1500 - 27-3: 1100 •...

  pdf38p tulip_12 14-01-2013 77 27   Download

 • Bảng kê xuất nhập tồn theo phương pháp nhập sau xuất trước

  pdf2p phuongthanh1 26-10-2009 94 23   Download

 • III. Ngăn xếp (stack) Stack chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế LIFO (Last In First Out) nghĩa là việc thêm một đối tượng vào stack hoặc lấy một đối tượng ra khỏi stack được thực hiện theo cơ chế "Vào sau ra trước". Thao tác thêm 1 đối tượng vào stack thường được gọi là "Push". Thao tác lấy 1 đối tượng ra khỏi stack gọi là "Pop". Trong tin học, CTDL stack có nhiều ứng dụng: khử đệ qui, lưu vết các quá trình tìm kiếm theo chiều sâu và quay lui, ứng dụng trong các...

  pdf5p zues09 07-07-2011 70 17   Download

 • Stack là 1 cấu trúc dữ liệu tuyến tính mà chỉ có thể truy nhập tới phần tử cuối cùng của nó để nhập và xuất dữ liệu. Cấu trúc LIFO(Last in first out – vào sau ra trước). Xem hình minh hoạ ở slide tiếng anh

  ppt45p anhnam_xtanh 29-09-2012 101 16   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack

  pdf32p suatuoi_thomngon 31-07-2011 51 15   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: stack', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p batman_1 10-01-2013 42 11   Download

 • Stack là một danh sách mà các đối tượng được thêm vào và lấy ra chỉ ở một đầu của danh sách (A stack is simply a list of elements with insertions and deletions permitted at one end)  Vì thế, việc thêm một đối tượng vào Stack hoặc lấy một đối tượng ra khỏi Stack được thực hiện theo cơ chế LIFO (Last In First Out - Vào sau ra trước)  Các đối tượng có thể được thêm vào Stack bất kỳ lúc nào nhưng chỉ có đối tượng thêm vào sau cùng mới được phép lấy ra khỏi Stack...

  ppt89p lethom1229 13-10-2011 47 9   Download

 • Ngoài việc phản ánh độ nhạy cảm của công ty đối với rủi ro kiệt giá tài chính, bảng cân đối kế toán đôi khi còn cung cấp thông tin về lý do căn bản tại sao lại cần phải quản trị rủi ro.Phương pháp LIFO được sử dụng để định giá tất cả hàng tồn kho.

  ppt59p impossible_1 11-11-2013 62 9   Download

 • Trong trường hợp nhiều (thậm chí hầu hết), nó không phải là có thể trực tiếp theo dõi một mục từ một lô hàng cụ thể được bán. Do đó chúng tôi cần phải chọn một giả định dòng chảy chi phí. Có ba lựa chọn của giả định dòng chảy chi phí: FIFO, LIFO, và bình quân. FIFO và LIFO giả định rằng hàng hóa bán được, hoặc những người đầu tiên mua (FIFO) hoặc những người cuối cùng mua (LIFO). ...

  pdf19p xingau9 05-09-2011 23 8   Download

 • Stack • Stack là một cấu trúc theo kiểu LIFO (Last In First Out), phần tử vào sau cùng sẽ được lấy ra trước. • Hai thao tác cơ bản trên Stack • Chèn phần tử: Luôn chèn vào đỉnh Stack (push) •

  pdf6p zues10 11-07-2011 30 5   Download

 • Bài giảng Stack Queue nêu Stack là 1 vật chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế LIFO (Last In First Out), từc việc thêm 1 đối tượng vào Stack hoặc lấy 1 đối tượng ra khỏi Stack được thực hiện theo cơ chế “vào sau ra trước"

  ppt34p model_12 23-04-2014 28 5   Download

 • Stack hoạt động theo nguyên tắc "vào sau ra trước"(Last In First Out - LIFO). Các giá trị được đẩy vào stack sau cùng sẽ được lấy ra khỏi stack trước tiên. PUSH và POP Stack đổ từ trên xuống duới(từ vùng nhớ cao đến vùng nhớ thấp). Thanh ghi ESP luôn trỏ đến đỉnh của stack(vùng nhớ có địa chỉ thấp).

  pdf13p xingau8 04-09-2011 23 3   Download

 • Stack ADTDEFINITION: A Stackof elements of type T is a finite sequence of elements of T, in which all insertions and deletions are restricted to one end, called the top. Stackis a Last In -First Out (LIFO) data structure.Basic operations: •Construct a stack, leaving it empty. •Pushan element. •Popan element. •Top an element.

  pdf31p trinh02 28-01-2013 27 3   Download

 • The capital-maintenance definition of income is briefly summarized by Pigou: From the joint work of the whole mass of productive factors there comes an (annual) in-flowing stream of output. This is gross real income. When what is required to maintain capital intact is subtracted from this there is left net real income.' This definition makes absolutely no reference to financial liabilities. One could argue that, to be consistent with the accounting treatment of physical assets under this concept, the firm's short position on bonds should be handled with a LIFO-type procedure.

  pdf55p bin_pham 06-02-2013 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản