Linq to ado.net

Xem 1-13 trên 13 kết quả Linq to ado.net
 • LINQ to SQL allows querying a relational structure by converting the LINQ query into a native SQL query. This means… that the queries that you write in code generates appropriate queries to access theactual database, AUTOMATICALLY! There are several concepts that you will come to know in this module

  pdf26p trasua_123 29-12-2012 45 9   Download

 • Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to SQL Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo một mô hình các lớp LINQ to SQL bằng cách dùng trình LINQ to SQL có sẵn trong VS 2008. Dưới đây là một hình mà tôi đã tạo dùng CSDL mẫu Northwind:

  pdf14p huynhphongus 07-12-2011 98 33   Download

 • Từ vài tuần trước, tôi đã bắt đầu một loạt bài nói về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một O/RM có sẵn trong bản .NET Framework 3.5, và nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL cùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như để thêm/xóa/sửa dữ liệu. Dưới đây là 3 bài đầu tiên trong loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1) -Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (phần 2) -Truy vấn Cơ sở dữ liệu (phần 3)...

  pdf16p huynhphongus 07-12-2011 74 29   Download

 • Trong phần một, tôi đã thảo luận về “LINQ to SQL là gì” và cung cấp một cái nhìn cơ bản về những trường hợp chúng ta có thể sử dụng nó. Trong bài viết đầu tiên, tôi cũng đã cung cấp các đoạn code mẫu để biểu diễn cách xử lý dữ liệu dùng LINQ to SQL, bao gồm: Cách truy vấn dữ liệu Các cập nhật dữ liệu

  pdf13p huynhphongus 07-12-2011 54 18   Download

 • C # programmers at any level need to learn about LINQ (Language-Integrated Query), Microsoft’s breakthrough technology for simplifying and unifying data access from any data source. With LINQ you can write more elegant and flexible code, not just to access databases and files but also to manipulate data structures and XML. LINQ for Visual C# 2008 is a short guide to the major features of LINQ. It thoroughly covers LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to DataSet, and LINQ to XML. For instance, you’ll learn to...

  pdf197p dreamlclove 16-08-2009 1039 400   Download

 • LINQ to SQL là gì? LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ...

  pdf6p huynhphongus 07-12-2011 117 45   Download

 • Mục tiêu của chương 7 Language Integrated Query (LINQ)nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO. NET. Language Integrated Query (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.

  ppt30p xuanlan_12 26-04-2014 53 16   Download

 • Language-Integrated Query (LINQ) is a set of features introduced in Visual Studio 2008 that extends powerful query capabilities to the language syntax of C# and Visual Basic. LINQ introduces standard, easily-learned patterns for querying and updating data, and the technology can be extended to support potentially any kind of data store. Visual Studio includes LINQ provider assemblies that enable the use of LINQ with .NET Framework collections, SQL Server databases, ADO.NET Datasets, and XML documents. What is Linq?...

  pdf58p trasua_123 02-01-2013 22 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt30p tangtuy16 02-07-2016 17 2   Download

 • In July 2008 Microsoft released the first version of the ADO.NET Entity Framework as part of the Visual Studio 2008 Service Pack 1 as well as the .NET Framework 3.5 Service Pack 1. At the time, Microsoft LINQ (Language Integrated Query) and LINQ to SQL had been out for a while and were gaining a lot of attention.

  pdf281p tengteng6 26-11-2011 117 55   Download

 • Chú ý Nếu bạn không muốn nhận được bàn tay bẩn chạm vào bất kỳ SQL thực tế hoặc mã ADO.NET, bỏ qua chương này và đọc chương 20, "truy cập dữ liệu với LINQ to SQL." LINQ to SQL cho phép bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu mà không cần viết bất cứ ADO.NET hoặc mã SQL.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 51 9   Download

 • Language Integrated Query (LINQ), as well as the C# 3.0 and VB 9.0 language extensions to support it, is the most import single new feature of Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.x. LINQ is Microsoft ’ s first attempt to define a universal query language for a diverse set of in - memory collections of generic objects, entities persisted in relational database tables, and element and attributes of XML documents or fragments, as well as a wide variety of other data types, such as RSS and Atom syndication feeds. Microsoft invested millions of dollars in Anders Hejlsberg...

  pdf676p bachvi 27-09-2010 208 87   Download

 • LINQ cho các thực thể là nhiều hơn một công cụ đơn giản ORM. Các ADO.NET Entity Framework và LINQ to Các đối tượng cho phép các nhà phát triển để làm việc với một mô hình khái niệm mà cung cấp bản đồ linh hoạt hơn, cung cấp khả năng sử dụng một mức độ rộng lớn hơn của phương sai từ các nguồn dữ liệu cơ bản.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 57 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản