» 

Logarit

  • Giáo án về Logarit sẽ giúp cho học sinh biết khái niệm và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit và công thức tính đạo hàm của hàm số mũ 1 cách hiệu quả. Về phần kĩ năng, học sinh biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số logarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và logarit.Biết vẽ đồ thị các hàm số mũ, hàm số logarit. Tính được đạo hàm của hàm số mũ, hàm sốlogarit. Về phần thái độ học sinh rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

    trasua1981 30-10-2013 344 3

  • Bài Hàm số mũ - Hàm số logarit giúp cho học sinh kiến thức về khái niệm và tính chất của hàm mũ và hàm lôgarit,công thức tính đạo hàm hàm số mũ và lôgarit. Về phần kỹ năng: Học sinh biết vận dụng tính chất các hàm mũ, hàm lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ, hàm số lôgarit, biết vẽ đồ thị các hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, và cách tính được đạo hàm các hàm số y = ex, y = lnx. Về phần giáo dục: Học sinh biết cách ứng dụng kiến thức đã học của bài vào bài tập ứng dụng trong SGK và bài tập nâng cao.

    trasua1981 30-10-2013 497 147

  • + Xem thêm 8 BST Logarit khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản