Lớp và đối tượng

Xem 1-20 trên 2290 kết quả Lớp và đối tượng
 • Lập trình có cấu trúc và lập trình hướng đối tượng Lớp và đối tượng Đối của phương thức - Con trỏ this Hàm tạo (contructor) Hàm hủy (destructor) Các hàm trực tuyến (inline)...

  pdf46p cudenhieu 27-08-2011 67 18   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình Java - Chương 8: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đối tượng và lớp, thuộc tính và phương thức của lớp, hàm tạo, từ bổ nghĩa, từ khóa this, tính đóng gói, tính đa hình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p doinhugiobay_17 01-03-2016 20 5   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - Lớp và đối tượng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểu đối tượng, khởi tạo đối tượng, biểu diễn đối tượng, gọi phương thức của đối tượng; toán tử với đối tượng và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf84p vinaphone_95 11-10-2015 19 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++) - Chương 3: Lớp và đối tượng" để nắm bắt được những nội dung về lớp và các thao tác đối với lớp, sử dụng các đối tượng, hàm thành viên, con trỏ this, hàm bạn (friend function), định nghĩa lại các toán tử trong lớp, cấp phát động bộ nhớ, các thành phần kiểu static.

  ppt52p anhgau456 19-11-2015 25 2   Download

 • Vài nét về sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình: Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng: Lớp và đối tượng (Class & Object), Thông báo (Message), Tính đóng gói (Encapsulation), Tính kế thừa (Inheritance), Tính đa hình (Polymorphism). Tổng quan về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++: Xuất / Nhập (Console I/O), Chú thích (Comment). (Download về tài liệu không bị lỗi font)

  pdf15p pl6102 11-09-2010 191 85   Download

 • Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể, Đối tượng = Properties + Methods, Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho 1 nhóm đối tượng. Đối tượng là 1 hiện hữu, thực thể (instance) của class. Một lớp có thể là lớp con (derived class lớp dẫn xuất, lớp thừa kế, lớp mở rộng- extend) của 1 lớp khác. Quan hệ cha-con Class Hierarchy- Phân cấp các class:Cấu trúc 1 lớp cùng các lớp con của nó (tree).

  ppt61p ruac0ndangy3u 16-11-2010 238 66   Download

 • Nội dung chương 6: Tạo và hủy đối tượng, xây dựng các hàm tạo và hàm hủy, nạp chồng toán tử, khai báo friend, thành viên static.

  pdf27p hungbkpro_2007 01-12-2010 182 63   Download

 • Xây dựng lớp đối tượng: Khai báo: class { [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần dữ liệu của lớp [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần hàm của lớp };

  ppt32p saobangmonkey 26-09-2010 96 20   Download

 • Khái niệm hàm bạn: Hàm bạn của một lớp là hàm không phải là thành phần của lớp. Nhưng có khả năng truy xuất đến mọi thành phần của đối tượng. Cú pháp: friend (tham số); Sau đó định nghĩa hàm ở ngoài lớp như các hàm tự do khác.

  ppt19p anhdbk 09-11-2010 70 16   Download

 • Mảng và con trỏ của đối tượng: Khai báo: [spt]; Ví dụ: SV sinhvien[50]; PS a[8]; *; Ví dụ: SV *p = sinhvien;

  ppt19p saobangmonkey 26-09-2010 81 13   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 3 Lớp và đối tượng trong java nhằm mục tiêu giúp học viên nắm vững cấu trúc của một lớp, nắm vững các chỉ thị truy cập, giải thích được constructor và destructor. Giải thích được khái niệm đối tượng hiện hành, hiện thực được lớp bằng Java.

  ppt66p model_12 23-04-2014 53 9   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Bài tập lớp và đối tượng java" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập về lớp và đối tượng java. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p nguyenhaumta 04-11-2015 28 8   Download

 • Chương 3 Lớp và đối tượng nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm mục tiêu nêu được bản chất, vai trò của trừu tượng hoá, giải thích về đóng gói và che dấu thông tin, xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng.

  ppt46p model_12 23-04-2014 36 5   Download

 • Mọi thứ đều được coi như “đối tương” Trong C# hay các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, ngoài các kiểu dữ liệu có sẳn như : int, long… User còn có khả năng tạo ra các kiểu dữ liệu mới hay còn gọi là CLASS. Những thể hiện của Lớp hay còn gọi là instance được gọi là ĐỐI TƯỢNG.  Các đối tượng chỉ sẽ được tạo ra trong memory, khi chương trình được thi hành. .

  pdf164p y4gamilight 18-08-2013 35 3   Download

 • Chương 3 Lớp và đối tượng thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: xây dựng lớp và đối tượng, các phương thức, nạp chồng toán tử, mảng và con trỏ của đối tượng, hàm bạn và lớp bạn, thành phần tĩnh, thành phần hằng, thành phần đối tượng.

  pdf51p khongxinhkhngodep 03-07-2014 31 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lớp và đối tượng" trình bày các nội dung: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập, phương thức huỷ, con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt76p thangnamvoiva20 17-09-2016 8 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo lớp, tạo đối tượng, từ khóa ‘static’, mảng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p bautroibinhyen27 09-05-2017 4 3   Download

 • Đối tượng được thao tác thông qua tham chiếu - Tham chiếu đóng vai trò gần giống như một con trỏ - Đối tượng phải được tạo ra một cách tường minh bằng toán tử new

  pdf17p ntgioi120406 03-12-2009 286 99   Download

 • Nội dung chương 5: 5.1 Khái niệm 5.2 Từ cấu trúc sang lớp 5.3 Biến thành viên 5.4 Hàm thành viên 5.5 Kiểm soát truy nhập

  pdf19p ledinhtan1991 12-03-2010 145 62   Download

 • Nội dung chương 5: Khái niệm, từ cấu trúc sang lớp, biến thành viên, hàm thành viên, kiểm soát truy nhập.

  pdf19p hungbkpro_2007 01-12-2010 148 45   Download

Đồng bộ tài khoản