» 

Luận Văn

  • Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học.Có thể tập hợp các vấn đề được nghiên cứu bởi lý luận văn học thành các nhóm lý thuyết chính. Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học,phong cách sáng tác các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.Lý thuyết về cấu trúc tác phẩm văn học bao gồm các khái niệm về đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cảm hứng, cốt truyện, kết cấu, các vấn đề phong cách học, ngôn ngữ, thi pháp, luật thơ v.v.

    dungdiem 10-04-2013 1451 306

  • Tổng hợp 9 luận văn thạc sỹ y học về các chuyên đề nghiên cứu, đánh giá, điều trị bệnh trong y học. Các luận văn y của các trường y nổi tiếng, giúp học viên ngành y tham khảo và hoàn thành và bảo vệ luận văn thạc sỹ y của mình thành công.

    buitubt 31-12-2013 273 9

  • + Xem thêm 503 BST Luận Văn khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản