» 

Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2013

 • Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

  Theo Nghị định số 127 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, kể từ ngày 15/4/2013 chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ có một số quy định mới cần lưu ý. Tài liệu tham khảo những quy định mới về bảo hiểm xã hội giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích cần thiết cho bản thân.

  doc 3p nbduong84 18-01-2014 34 13

 • Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số 01/2013/tt-blđtbxh', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p thanlorax 16-04-2013 46 11

 • Quyết định số 1283/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo.

  pdf 5p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 3 0

 • Quyết định số 315/QĐ-TTg

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 8p meoconbatbuom 27-05-2011 72 15

 • Thông tư số 101/2012/TT-BTC

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

  pdf 6p ngu_mieu 24-10-2012 23 4

 • Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  pdf 18p luatsuminhtri 25-06-2013 18 2

 • Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND 2013

  Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND trong việc tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf 13p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 5 0

 • Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

  Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 2 Điều 10 Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP về thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

  pdf 6p nanghoong 31-03-2014 4 0

 • Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng lao động - thương binh và xã hội quận 4.

  pdf 17p conduongmauxanh1234 24-03-2014 0 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản