Luật đầu tư số 59/2005/qh11

Xem 1-20 trên 22 kết quả Luật đầu tư số 59/2005/qh11
 • Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội

  doc29p uyenson 19-08-2009 373 133   Download

 • LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

  doc32p ohmygod58132006 15-01-2010 406 262   Download

 • Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc18p lawcao 21-09-2009 385 89   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật đầu tư số 59/2005/QH11 năm 2005

  doc32p thienlypro90 07-01-2011 86 22   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005 QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 48/TTr-SKHĐT ngày 21/6/2012,

  pdf7p conchokon 12-09-2012 30 1   Download

 • Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đói đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  pdf32p truongdoan 10-07-2009 601 136   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1.

  doc37p jilkent 13-06-2010 108 32   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 186/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CÓ LỢI NHUẬN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 78 5   Download

 • Tài liệu tham khảo luật đầu tư của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 59/2005/qh11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

  doc37p phong091125 21-08-2010 120 41   Download

 • LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc37p nhocqt10k 17-10-2009 113 27   Download

 • Thông tư số 23/2010/TT-BKH về việc quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p dungkt77506 12-10-2015 21 1   Download

 • Thông tư số 13/2010/TT-BKH về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, căn cứ Luật đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p dungkt77506 12-10-2015 11 0   Download

 • LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung thepo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, Kỳ họp thứ 10

  doc37p chinxd 19-03-2012 137 69   Download

 • Tài liệu tham khảo về luật đầu tư

  doc25p vuzlong 30-06-2010 89 23   Download

 • LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc26p lequang_lsc 16-06-2011 96 22   Download

 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

  doc12p nguyenphat 27-08-2009 140 20   Download

 • LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005.

  doc29p papkira 19-11-2010 209 131   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

  doc37p tuantc11k53 01-06-2011 84 12   Download

 • Dự án dưới 15 tỷ không bắt buộc đăng ký đầu tư. Theo quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, các dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 15 tỷ đồng thì không bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Theo đó, việc ưu đãi thuế TNDN (nếu có) được căn cứ theo ngành nghề ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  doc2p giangacd 08-06-2011 102 7   Download

 • Mẫu 02 TÊN NHÀ ĐẦU TƯ ........................ -------Số: ........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày........tháng........năm......... ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Kính gửi:………………………………..

  pdf2p muananghe 01-08-2013 41 5   Download

Đồng bộ tài khoản