» 

Luật Doanh Nghiệp Năm 2005

 • Khóa luận tốt nghiệp: Những điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2005 và một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quả luật

  Đề tài Những điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2005 và một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quả luật trình bày khái quát chung về luật doanh nghiệp năm 1999 và sự ra đời của luật doanh nghiệp năm 2005.

  pdf 80p three_12 26-03-2014 15 9

 • Luật doanh nghiệp năm 2005

  Tham khảo tài liệu 'luật doanh nghiệp năm 2005', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 121p chuongvd 23-11-2010 1814 384

 • Sách Luật doanh nghiệp năm 2005

  Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp 2005 còn quy định về nhóm công ty.

  pdf 0p mylan23 16-04-2013 58 20

 • Khóa luận tốt nghiệp: Những vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật doanh nghiệp năm 2005

  Làm rõ những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp, pháp luật doanh nghiệp hiện hành tại Việt nam. Nghiên cứu thực tiễn thực thi và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi luật doanh nghiệp năm 2005 tại Việt nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thực thi luật doanh nghiệp năm 2005.

  pdf 86p seven_12 11-03-2014 12 4

 • Báo cáo " Về phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005 "

  Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định thẩm quyền thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) thuộc về đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), được thực hiện thông qua bầu cử với phương thức bầu dồn phiếu. Tính hợp lí của phương thức bầu dồn phiếu thể hiện chủ yếu ở việc phương thức này bảo đảm cho tất cả các phiếu bầu đều có hiệu lực khi bầu các thành viên HĐQT, phù hợp với...

  pdf 5p dontetvui 23-01-2013 11 2

 • NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

  Lu t Doanh nghi p năm 2005 ra đ i đánh d u m t s thay đ ậ ệ ờ ấ ộ ự ổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh...

  doc 5p kakashi1041990 30-11-2010 861 433

 • PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

  Trong đời sống kinh tế xã hội, doanh nghiệp là một thực thể kinh tế - xã hội, có tư cách chủ thể pháp lý độc lập, thực hiện chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận. Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp là chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật kinh doanh thương mại. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức...

  doc 175p bingo_do 25-05-2010 492 277

 • LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh...

  doc 81p luan_luan_pn 25-03-2013 44 12

 • Báo cáo " Hoàn thiện quy định về góp vốn và xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005 "

  Hoàn thiện quy định về góp vốn và xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005 Theo đó, đồng thời với quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ hiện tại, NSDLĐ nêu đề nghị NLĐ tiếp tục ở lại doanh nghiệp làm việc với các điều kiện lao động khác (có sự thay đổi), chẳng hạn với mức lương thấp hơn, địa điểm làm việc xa hơn hoặc giao kết HĐLĐ mới... Trong...

  pdf 10p banhcauvong 25-05-2013 17 4

 • Báo cáo " Những vấn đề bất cập về tập đoàn kinh tế theo Luật doanh nghiệp năm 2005 "

  Những vấn đề bất cập về tập đoàn kinh tế theo Luật doanh nghiệp năm 2005 Trường hợp toà án kết luận quyết định của NSDLĐ vẫn đảm bảo tính xã hội, NLĐ đương nhiên không được nhận lại làm việc. Tuy nhiên, NLĐ cũng có thể xử sự theo cách: chấp nhận đề nghị của NSDLĐ (thay đổi hợp đồng) với điều kiện rằng việc thay đổi điều kiện lao động không phải không đảm bảo...

  pdf 4p banhcauvong 25-05-2013 12 4

 • Báo cáo " Những điểm hạn chế của Luật doanh nghiệp năm 2005 và một số đề xuất hoàn thiện "

  Những điểm hạn chế của Luật doanh nghiệp năm 2005 và một số đề xuất hoàn thiện NLĐ phải tự mình thực hiện công việc mà không có quyền hoặc nghĩa vụ chuyển giao công việc cho người khác (khoản 2 Điều 613 BLDS); tuy nhiên, hai bên cũng có thể thoả thuận khác. Nội dung công việc phải thực hiện được quy định trong HĐLĐ và được cụ thể hoá bằng quyền điều hành, phân công của NSDLĐ.

  pdf 6p keomotmau 20-05-2013 11 3

 • Báo cáo " Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi theo Luật doanh nghiệp năm 2005 "

  Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi theo Luật doanh nghiệp năm 2005 Theo đó, đồng thời với quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ hiện tại, NSDLĐ nêu đề nghị NLĐ tiếp tục ở lại doanh nghiệp làm việc với các điều kiện lao động khác (có sự thay đổi), chẳng hạn với mức lương thấp hơn, địa điểm làm việc xa hơn hoặc giao kết HĐLĐ mới... Trong trường hợp này,

  pdf 9p banhcauvong 25-05-2013 10 2

 • Báo cáo " Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật doanh nghiệp và một số đề xuất nhằm hoàn thiện Luật doanh nghiệp năm 2005 "

  Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật doanh nghiệp và một số đề xuất nhằm hoàn thiện Luật doanh nghiệp năm 2005 Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà không có ý kiến thì coi như HĐXN đã đồng ý với quyết định của NSDLĐ. Ngoài hai loại đơn phương chấm dứt hợp đồng nêu trên, NSDLĐ còn có thể chấm dứt hợp đồng theo cách gọi là "chấm dứt...

  pdf 7p banhcauvong 25-05-2013 8 2

 • Báo cáo " Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006 "

  Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006 Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ (năm 1981), Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép (năm 1982) v.v.. Văn bản quy phạm pháp luật quy định được nhiều nhóm tội phạm nhất trong giai đoạn này là Sắc luật số 03 năm 1976.

  pdf 6p hoathinhbrave 04-05-2013 11 2

 • Báo cáo " Những quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 về công ti cổ phần cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung "

  Những quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 về công ti cổ phần cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung Trên cơ sở yêu cầu khởi kiện của NLĐ, toà án kiểm tra việc đảm bảo tính xã hội của quyết định của NSDLĐ. Nếu toà án kết luận quyết định của NSDLĐ không đảm bảo tính xã hội, NLĐ được nhận lại làm việc theo HĐLĐ cũ. Trong trường hợp ngược lại (quyết định của NSDLĐ...

  pdf 8p banhcauvong 25-05-2013 7 1

 • Pháp luật về doanh nghiệp

  Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  doc 92p nhan8ien83 14-10-2009 686 200

 • Đề tài: Doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam được đánh giá là một trong các hình thức kinh tế năng động và linh hoạt nhất trong tổng thể bức tranh kinh tế hiện nay. Với sự hướng dẫn và điều chỉnh của bộ luật doanh nghiệp từ năm 1990 đến 2005, bộ phận kinh tế này đã khởi sắc và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã cải tiến nhiều điều khỏan...

  pdf 12p condaucon 26-07-2011 195 87

 • Đề tài : Bình luận các quy định của Luật doanh nghiệp (2005) về công ty hợp danh

  Luâṭ doanh nghiêp̣ năm 2005 đã có nhưñ g quy điṇ h kha ́ cu ̣ thê ̉ va ̀ ro ̃ raǹ g về công ty hơp̣ danh. Tuy nhiên, cać quy điṇ h về công ty hơp̣ danh theo Luâṭ doanh nghiêp̣ 2005 va ̀ cać văn ban̉ hươń g dâñ hiêṇ taị chi ̉ như môṭ sư ̣ giơí thiêụ chung chung về loaị hiǹ h doanh nghiêp̣ naỳ , rât́ khó aṕ duṇ g vaò thưc̣ tiêñ , không thu hut́ sư ̣ quan tâm cuả cać chu ̉ đâù tư.

  doc 18p pimhand 24-09-2011 177 85

 • Bài giảng Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã (TS Trần Hữu Hiệp)

  Bài giảng Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày về những vấn đề chung về doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 và các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp.

  pdf 92p six_12 14-03-2014 7 2

 • VĂN BẢN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

  TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc 79p vuzlong 30-06-2010 1303 797

 • + Xem thêm 356 Luật Doanh Nghiệp Năm 2005 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản