Luật giáo dục số 38/2005

Xem 1-5 trên 5 kết quả Luật giáo dục số 38/2005
 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

  pdf43p lawgd4 04-11-2009 562 140   Download

 • Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf43p truongdoan 10-07-2009 1915 199   Download

 • Luật giáo dục số 38/ 2005/ QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.trong khoảng 2 điều 5 chương 1 có nêu “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng sai mê học tập và ý chí vươn lên.

  pdf11p kimku11 06-10-2011 124 42   Download

 • Luật số 38/2005/QH11 Luật giáo dục. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p 0914706384 20-10-2014 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, HỘI THI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính,...

  pdf24p minhtri2205 29-05-2013 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản