Luật hành chính

Tham khảo và download 20 Luật hành chính chọn lọc sau:
 • Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".

  doc2p yugouchi 08-12-2010 2185 682   Download

 • Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước và pháp luật của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

  pdf589p namde03 19-03-2013 724 324   Download

 • Câu 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính Việt Nam? TRẢ LỜI: 1. Khái niệm: Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qua 1trình hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước,

  doc50p phuocanhvthg 16-05-2013 263 95   Download

 • Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

  doc27p dinhvanthuhien 25-07-2013 145 59   Download

 • Trình bày về các chủ thể của QLHCNN 4. Nêu khái niệm và tên gọi của các nguyên tắc QLHCNN 5. Lý giải tại sao quan hệ QLHCNN là quan hệ quyền lực - phục tùng - Bản chất của quản lý là thực hiện quyền lực nào đấy.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 95 31   Download

 • Qủan lý Nhà nước là hoạt động không thể thiếu khi con người sống quần tự thành xã hội và xuất hiện Nhà nước. Hoạt động này không những giúp xã hội ổn định, trật tự mà còn là điều kiện cần thiết để xã hội phát triển. Ngòai ra, các qui định này cũng góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân được Hiến pháp công nhận.

  pdf132p paradise_12 03-01-2013 227 109   Download

 • Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài. Đúng Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền cho một số cá nhân nhất định.

  doc9p ha2006 05-04-2011 1643 657   Download

 • Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính, Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ...

  doc47p toilathedo126 06-12-2010 3022 1385   Download

 • Khái niệm và đặc điểm quản lý Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".

  pdf33p thiuyen3 16-08-2011 433 201   Download

 • Câu1: Trình bày khái niệm quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ vào các quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng.

  doc12p ha2006 05-04-2011 1211 493   Download

 • Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và ổn định chế độ công tác nội bộ của mình, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình...

  pdf24p thiuyen3 16-08-2011 879 443   Download

 • Thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính là cách thức thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lý hành chính nhà nước của các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 514 322   Download

 • Nội dung của quản lý nhà nước là việc tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ðây chính là hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội cho nên tương xứng với mỗi lĩnh vực có một nội dung quản lý khác nhau.

  doc122p phuocanhvthg 26-05-2013 92 38   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình luật hành chính việt nam - phần 1', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc190p phuocanhvthg 16-05-2013 85 32   Download

 • Giáo trình Luật hành chính có kết cấu nội dung cần tìm hiểu gồm 4 phần. Phần thứ nhất trình bày khái quát chung về luật hành chính Việt Nam. Phần 2 trình bày về chủ thể của luật hành chính Việt Nam. Phần 3 trình bày về cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính. Phần 4 trình bày nội dung kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc169p emelikov 27-03-2014 31 21   Download

 • Câu1: Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính Câu 3.Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ .

  doc22p dinhvanthuhien 25-07-2013 66 25   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 gồm 2 chương và được bố cục thành 7 bài, nội dung trình bày khái quát chung về luật hành chính, chủ thể của luật hành chính Việt Nam: cơ quan có thẩm quyền nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của cán bộ; công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người kh...

  pdf189p nuber_12 26-08-2013 99 19   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 2 bố cục gồm 2 phần và 7 chương, trình bày nội dung hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, các quyết định hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính, các biện pháp đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước: những biện pháp đảm bảo pháp chế XHCN và kỷ luật nhà nước trong quản lý nhà nước, tham nhũng và ph...

  pdf120p nuber_12 26-08-2013 81 32   Download

 • Câu 1: Tại sao nói luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước? Xuất phát từ từ ngữ: quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa hẹp và hành chính nhà nước là đồng nghĩa.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 365 178   Download

 • Khái niệm ngành LHC; đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành LHC 2. Trình bày đối tượng điều chỉnh của ngành LHC. Tại sao nhóm QHXH phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước là nhóm đối tượng điều chỉnh chủ yếu của ngành Luật này? 3. Nêu các phương pháp điều chỉnh của ngành LHC.

  pdf7p thiuyen3 16-08-2011 280 97   Download

Đồng bộ tài khoản