» 

Luật Khiếu Nại Tố Cáo

 • Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại , tố cáo trong 5 năm

  Tài liệu tham khảo Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại , tố cáo trong 5 năm từ 2005 đến 2009 trên địa bàn huyện Rạch Giá tỉnh Kiên giang

  doc 5p xuanphuonglx 07-01-2011 304 173

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

  Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  doc 4p havang 13-05-2009 658 143

 • Thuyết trình: Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo sửa đổi năm 2005

  Đề tài Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo sửa đổi năm 2005 nhằm trình bày các nội dung chính: quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, các thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  pdf 27p canon_12 31-03-2014 5 3

 • Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998

  Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố...

  pdf 1p truongdoan 10-07-2009 627 158

 • Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo

  Tham khảo tài liệu 'giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p suunyy 23-11-2010 66 17

 • TIỂU LUẬN: Một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn

  Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và nhiều văn bản pháp luật. Khiếu nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác...

  pdf 26p paradise_12 04-01-2013 153 69

 • Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

  Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf 4p buitubt 05-03-2014 4 0

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mỡnh; trong...

  pdf 9p truongbao 10-07-2009 901 179

 • Khiếu nại, tố cáo

  Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định.

  doc 46p nghoai76 21-09-2011 340 162

 • Cơ sở pháp lý về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai

  Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ về tất cả các mặt của cuộc sống. Sự phát triển quá nhanh này gắn với sự cũ kỹ của hệ thống hánh chính nhà nước cồng kềnh, vận hành kém hiệu quả, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về trình độ và việc đề ra những biện pháp để cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước là rất cần thiết. Trong các chức năng của Thanh...

  doc 21p crystalheart115 23-01-2010 222 101

 • Luận văn: Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p cugiai1311 01-11-2012 171 88

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 26/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004

  “Điều 23 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền: 1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; 2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; 3. Giải...

  pdf 4p truongan 10-07-2009 438 74

 • TIỂU LUẬN: Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Đàn

  Một trong những quyền cơ bản của công dân là quyền được khiếu nại, tố cáo, được ghi nhận tại Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật Khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999, được sửa đổi bổ sung năm 2004 - là văn bản pháp lý nhằm thể chế hoá...

  pdf 21p paradise_12 04-01-2013 184 60

 • LUẬT Khiếu nại, tố cáo

  LUẬT Khiếu nại, tố cáo Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  doc 32p khanhet 14-12-2009 3806 333

 • Tiểu luận: Thực trạng việc khiếu nại, tố cáo ở các địa phương cũng như ở Trung ương nước ta hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực trạng việc khiếu nại, tố cáo ở các địa phương cũng như ở trung ương nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p cugiai1311 01-11-2012 183 68

 • Giáo trình luật khiếu nại và khíếu kiện hành chính

  Đây là văn bản pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành. So với Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 thì Luật Khiếu nại có khá nhiều điểm mới, cần được nghiên cứu tìm hiểu để thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện.

  pdf 119p nuber_12 26-08-2013 41 12

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đó được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố...

  pdf 11p abcdef_45 30-10-2011 27 6

 • LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung...

  pdf 4p abcdef_45 30-10-2011 20 4

 • Tìm hiểu về LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố...

  pdf 10p abcdef_42 01-11-2011 12 3

 • Tiểu luận:Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương

  Khiếu nai, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của Nhà nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện có thể Kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu...

  pdf 28p paradise_12 04-01-2013 205 87

 • + Xem thêm 255 Luật Khiếu Nại Tố Cáo khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản