» 

Luật Mua Bán

 • Báo cáo " Một số bình luận về thực thi pháp luật mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá "

  Ngày 14/6/2005, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua Luật thương mại, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2006. Luật thương mại dành 11 điều, tại mục 3 Chương 2 để quy định về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá (SGDHH). Ở Việt Nam, trước khi Luật thương mại được ban hành, mua bán hàng hoá qua sở giao dịch (SGD) là quan hệ thương mại thuộc loại mới và khá lạ...

  pdf 7p noel_noel 12-01-2013 27 6

 • Biểu mẫu Hợp đồng mua bán xe

  Biểu mẫu hợp đồng mua bán xe này được ban hành kèm theo quyết định số 123/2005 /QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  doc 7p angola 06-07-2009 5554 547

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG, Công ước Viên 1980) là một hiệp ước quy định một luật mua bán hàng hóa quốc tế thống nhất. Tính đến tháng 8 năm 2010, nó đã được phê chuẩn bởi 77 quốc gia chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động thương mại thế giới, làm cho nó trở thành một trong những nhất pháp luật quốc tế thống nhất thành công nhất....

  pdf 6p ntdong92 21-10-2012 84 30

 • LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 100p vascaravietnam 21-08-2012 84 24

 • Thủ tục mua bán nhà ở

  Thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyển sử dựng đất ở, cùng tìm hiểu hồ sơ mua bán nhà và cách thức thực hiện hợp đồng cùng những điều khoản qui định của luật mua bán đất đai - nhà cửa qua tài liệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn dễ dàng, nhanh chóng hơn trong quá trình mua bán.

  pdf 6p tuyetroimuahe123 27-02-2014 6 3

 • Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế

  Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương đã được ký kết, đơn vị kinh doanh XNK - với tư cách là một bên ký kết - phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị. Về mặt kinh doanh, trong quá trình thực hiện các...

  doc 15p doxuan 15-07-2009 1392 657

 • Khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa

  Mua bán hàng hóa : Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận ( Điều 3-Luật Thương mại 2005)

  doc 14p nguyenhuong0289qn 11-10-2010 2666 538

 • Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tranh tụng giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

  Hợp đồng mua bán nhà ở là một trong những giao dịch thường xuyên, phổ biến trong quan hệ dân sự. Đối với loại giao dịch này, các quan hệ phát sinh và dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp là tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Có thế nói, việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng …

  doc 10p chuabietbo 20-03-2010 771 270

 • Tiểu luận: Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá

  Như ta đã biết cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành, phát triển từ khi có sự phân công lao động xã hội và sự trao đổi sản phẩm của lao động. Quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật khi được pháp luật điều chỉnh soạn thảo thành các điều khoản và hình thức pháp lý của nó là hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá. Hiện nay, ở nước...

  pdf 17p kemoc4 06-06-2011 473 231

 • HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  Biểu mẫu HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 7p pretty2 02-07-2010 294 158

 • GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  Biết được khái niệm, các phương thức giao dịch và quy định của pháp luật Việt Nam khi thực hiện các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường quốc tế. Vận dụng các kiến thức trong chương này để giải quyết các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện các phương thức giao dịch tại các doanh nghiệp. NỘI DUNG 1.1. GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ Mua bán hàng hóa là hoạt động...

  pdf 155p muaythai1 19-09-2011 241 140

 • Công ước mua bán hàng hóa quốc tế

  Công ước viên của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế

  pdf 29p lawtm12 22-11-2009 375 136

 • HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

  Biểu mẫu Hợp đồng mua bán phương tiện giao thông . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiHợp đồng mua bán phương tiện giao thôngều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau...

  doc 7p pretty2 02-07-2010 243 133

 • Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (CISG) -­ 1980

  Tham khảo tài liệu 'công ước liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (cisg) -­ 1980', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 14p bichauctvn 07-11-2010 286 114

 • Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về mua bán hàng hóa quá sở giao dịch hàng hóa

  Từ sau khi xóa bỏ chế độ bao cập, phát triển nền kinh tế thị trường hoạt động mua bán hàng hóa ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể ( mức độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm tăng 7%).

  doc 16p vituonglan 13-09-2011 272 110

 • Kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoáng

  " Kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoáng " sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống dựa trên các số liệu thực tế , đơn giản và đã được thực tiễn chứng minh có tên gọi là CAN SLim TM. Hệ thống này bao gồm các quy luật mua bán sau khi phân tích tất cả những cổ phiếu thắng lớn nhất của từng năm trong nửa thế kỷ qua.

  pdf 383p hakakakao 04-06-2013 165 107

 • HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

  Biểu mẫu Hợp đồng mua bán điện. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 5p pretty2 02-07-2010 284 88

 • Hợp đồng mua bán tàu thủy

  Biểu mẫu Hợp đồng mua bán tàu thủy. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 8p pretty2 02-07-2010 258 64

 • LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện

  Nhà ở là vấn đề được nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nghiên cứu dưới những giác độ khác nhau, từ đó đưa ra các khái niệm khác nhau về nhà ở. Theo phạm trù triết học, nhà ở là lượng vật chất định hình kiến trúc, đồng bộ và mang tính văn hóa; theo phạm trù xã hội học nó là phương tiện đáp ứng nhu cầu ở của con người; theo phạm trù kinh tế - dân sự nhà ở là khối tài sản...

  pdf 100p vinamilkvietnam 21-08-2012 114 62

 • Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán.Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

  doc 6p khanhminhmk 30-12-2010 179 51

 • + Xem thêm 1403 Luật Mua Bán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản