Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sản

Xem 1-20 trên 21 kết quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sản
 • 1. Luật này quy định việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản) ở thể rắn, thể khí, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên; riêng dầu khí và các loại nước thiên nhiên khác được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật khác.

  pdf7p truongbao 10-07-2009 697 122   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản như sau: 1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như...

  pdf7p abcdef_45 30-10-2011 44 5   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 04/01/2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP VÀ KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN

  pdf4p stingdautaydo 05-12-2012 51 3   Download

 • Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Nghị định 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  doc4p dongson 19-08-2009 458 31   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

  pdf15p socoladaungot 13-07-2012 94 21   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

  pdf12p ngu_mieu 23-10-2012 29 2   Download

 • Nghị định 82/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 100 14   Download

 • LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tài nguyên nước. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf46p ngu_mieu 23-10-2012 59 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  pdf6p ngu_mieu 23-10-2012 40 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BCT NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  pdf21p cunghoangdao 28-12-2012 33 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 24/02/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf5p ngu_mieu 23-10-2012 28 2   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.

  doc32p haejun2040 24-03-2011 177 69   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 25 3   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  pdf5p cunghoangdao 28-12-2012 40 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2006/NQ-HĐND NGÀY 04/5/2006 CỦA HĐND TỈNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 05

  pdf4p cunghoangdao 28-12-2012 32 3   Download

 • Nghị định số 07/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản...

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 78 16   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách "Luật khoáng sản" trình bày "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản năm 2005" và Luật khoáng sản (đã sửa đổi, bổ sung năm 2005). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p tsmttc_003 23-05-2015 22 6   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đề án thăm dò (khảo sát) Tài liệu tham khảo biểu mẫu thuộc thông tư Số: 01/2006/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 160/2005/nđ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản ...

  pdf4p jindo2000 14-09-2010 405 86   Download

 • Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

  doc64p duytai9999 05-10-2011 115 22   Download

Đồng bộ tài khoản