Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

Xem 1-20 trên 54 kết quả Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân
 • Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình.

  pdf17p truongan 10-07-2009 1109 204   Download

 • Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh này quy định về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

  doc10p havang 14-05-2009 757 79   Download

 • Trước nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và để đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân là một nội dung quan ...

  pdf88p vinamilkvietnam 21-08-2012 203 74   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào Điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà NAY CÔNG BỐ: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã được Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 7 năm 1960. LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn cứ vào Điều 105 và Điều 106, chương VIII của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Luật này quy định tổ chức các Viện kiểm sát nhân...

  pdf9p abcdef_44 31-10-2011 50 8   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 4-7-1981. Điều 3 Điểm 2 mới: "2- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra của các cơ quan điều tra, của Bộ đội biên phòng, Hải quan và Kiểm lâm". Bổ sung điểm 6 và điểm 7: "6. Điều tra tội phạm trong những trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 92 Bộ luật tố tụng hình sự"; "7....

  pdf7p abcdef_44 31-10-2011 79 8   Download

 • "Luật số: 63/2014/QH13 - Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân" quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc44p tsmttc_010 28-08-2015 10 3   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội; Căn cứ vào Điều 127 và các Điều từ 138 đến 141 của Hiến pháp về nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Luật này quy định về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ và cơ quan khác thuộc Hội đồng...

  pdf11p abcdef_44 31-10-2011 64 10   Download

 • Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

  doc14p gachip 14-05-2009 390 62   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

  pdf33p thiuyen3 16-08-2011 86 24   Download

 • Báo cáo thực tập "Thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh" giới thiệu đến các bạn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, nhận xét thực tiễn áp dụng pháp luật trong kiểm sát giải quyết các vụ án về buôn bán hàng cấm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc27p suongtra 10-11-2015 234 70   Download

 • Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá X về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 (trong đó có Điều 137 và Điều 140 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân) đã xác định chức năng của Viện kiểm sát nhân dân là “thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp” và quy định “Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, trả lời chất vấn đ...

  pdf37p dontetvui 20-01-2013 60 21   Download

 • Ebook 60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về Hiến pháp của Nhà nước ta, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức Toàn án nhân dân, luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, các cơ quan lãnh đạo Nhà nước do Quốc hội bầu và đại biểu Quốc hội khóa I đến Quốc hội khóa XI.

  pdf346p thuytrang_1 12-01-2015 63 42   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  pdf13p abcdef_44 31-10-2011 49 16   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 Các Viện Kiểm sát quân sự...

  pdf16p abcdef_42 01-11-2011 55 9   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

  pdf17p abcdef_44 31-10-2011 69 8   Download

 • Chức năng thực hành quyền công tố: Thực hành quyền công tố là việc đưa vụ án ra toà với quyền truy tố và buộc tội đối với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội trên cơ sở các qui định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

  ppt37p hero0784 02-06-2010 225 96   Download

 • Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN.

  pdf121p vascaravietnam 21-08-2012 204 49   Download

 • Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp là chức năng hiến định của ngành kiểm sát nhân dân. Qua đó góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và các quyền lợi ích hợp pháp của công dân.

  doc18p crystalheart115 23-01-2010 401 113   Download

 • Viện công tố thay thế viện kiểm sát nhân dân sẽ được tổ chức và hoạt động như thế nào? Khuyến nghị của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đưa ra vào tháng 8 năm 2009 cho các doanh nghiệp thành viên về việc đồng thuận tăng phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới là ví dụ điển hình về vấn đề này.

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 25 7   Download

 • Về vị thế của lý thuyết tổ chức quyền lực nhà nước trong mối liên hệ với chính trị học và luật học Các kiểm sát viên cũng như các thẩm phán có quyền miễn trừ. Việc tổ chức, hoạt động của viện kiểm sát được thực hiện theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 2.8. Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân Cần đổi tên chương Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân trong Hiến pháp thành chương: “Chính quyền địa phương”....

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 31 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản