M.b.a.

Xem 1-20 trên 1442 kết quả M.b.a.
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện - chương 9: tổ nối dây và mạch từ của m.b.a', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p donguyenvan 13-03-2011 231 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện - chương 12: các loại m.b.a khác và máy biến áp đặc biệt', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p donguyenvan 13-03-2011 173 88   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện - chương 10: các đặc tính làm việc ở tải đối xứng của m.b.a', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p donguyenvan 13-03-2011 104 54   Download

 • Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 4: Quá trình quá độ trong M.B.A" trình bày các nội dung: Khái niệm chung, quá dòng điện, quá điện áp trong M.B.A. Cuối chương có phần bài tập tham khảo để người đọc ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf8p khoadiendn 17-06-2016 24 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình máy điện 1 - chương 2 tổ nối dây và mạch từ m.b..a', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p hiepsipecon 17-09-2011 216 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện - chương 11: m.b.a làm việc với tải không đối xứng và quá trình quá độ trong m.b.a', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p donguyenvan 13-03-2011 140 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình máy điện 1 - chương 4 m.b.a làm việc ở tải đối xứng', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p hiepsipecon 17-09-2011 90 34   Download

 • Câu 2 : Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 18,0. B. 22,4. C. 15,6 D. 24,2. Do HNO3 dư nên muối thu được là Fe(NO3)3 với số mol = Fe bđ = 0,1 mol Khối lượng = 0,1.242 = 24,2 gam Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu...

  doc7p nguoithaytamhuyet 25-03-2013 221 52   Download

 • So many individuals, over so many years, contributed ‘‘real-life’’ scenarios that form the essence of practice leading to writing this manuscript— far too many to name, but I deeply thank you all. A few, however, made in-process contributions. I acknowledge the Honorable Richard Nass, B.S., M.B.A.—business associate, friend, and Maine House representative. To ‘‘wade’’ in the waters of any technical or grammatical beginning is a tenacious undertaking, but to wade in mine necessitates uncommon stamina.

  pdf305p conrepcon 13-04-2012 52 18   Download

 • Câu 1. Thực hiện p/ư nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B ( H = 100%). Chia B thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong H2SO4 loãng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc). Hoà tan phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam. Giá trị của m bằng: A. 6,95g. B. 13,9g. C. 8,42g. D. 15,64g.

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 54 16   Download

 • Hçnh 11 - 1. Caïc loaûi nhaì maïy båm. a - nhaì maïy läü thiãn moïng taïch; δ - nhaì maïy kiãøu buäöng; b - nhaì maïy khäúi taíng; - traûm båm thuyãön; 1,4 - äúng huït, äúng âáøy; 2- gian maïy; 3- cáöu truûc dáöm treo; 5- täø maïy båm; 6- buäöng nhaì maïy båm; 7- gian phuû; 8,12- cáön truûc chæî män vaì cáöu truûc cáöu; 9- traûm biãún aïp; 10,11- kãnh thaïo, kãnh dáùn; 13- träúng baío vãû caï; 14- cáöu näøi;15-näúi cáöu. Nhaì maïy läü thiãn, moïng taïch : gian maïy vaì maïy båm chênh âàût...

  pdf8p bastos6k 18-01-2011 221 11   Download

 • Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò CHÝNH THøC kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 M«n thi: HãA HäC Khèi B (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) C©u 1 (1,5 ®iÓm). 1. Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn tö kim lo¹i A vµ B lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu h¬n cña A lµ 12. a) X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A vµ B. Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö cña mét sè nguyªn...

  pdf1p ancaremthieu 28-02-2011 43 11   Download

 • Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8 thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m bằng A. 1,25g B. 1,15g C. 1,05g D. 0,95g Câu 2 Khối lượng axit CH3COOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 10,65 gam C3H7OH (phản ứng có H2SO4 xúc tác, đun nóng, giả thiết hiệu suất phản ứng 100% ) là A. 9,90g B. 10,12g C.12,65g D. 10,65g

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 78 9   Download

 • Câu 1: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng m là: A. 9,6 gam B. 23,1 gam C. 11,4 gam D. 21,3 gam Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Axeton không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. B. Các xeton khi cho phản...

  doc7p tienthanhqg 22-07-2013 44 9   Download

 • C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng phổ biến để lập trình hệ thống và phát triển các ứng dụng Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Dennish Ritchie phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL và ngôn ngữ B Ban đầu, C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ điều hành Unix nhằm hỗ trợ cho các công việc lập trình phức tạp.

  ppt30p thanhnhuk10 23-08-2011 54 6   Download

 • MODELLING AIDS EPIDEMIC AND TREATMENT WITH DIFFERENCE EQUATIONS K. M. TAMIZHMANI, A. RAMANI, B. GRAMMATICOS, AND A. S. CARSTEA Received 15 October 2003 and in revised form 10 March 2004 We propose two models for the description of the dynamics of an AIDS epidemic and of the effect of a combined-drugs AIDS treatment based on difference equations. We show that our interacting population model, despite its extreme simplicity, describes adequately the evolution of an AIDS epidemic. A cellular-automaton analogue of the discrete system of equations is presented as well.

  pdf11p sting12 10-03-2012 16 4   Download

 • Ủ y B a n N hâ n d ân Thà nh phố Hồ C h í M Inh DANCĐ T - B a n Q uản l ý D ự án Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPHCM - Lưu vực Tân Hóa Lò Gốm B Á O C Á O T H IẾ T K Ế K Ỹ T H UẬ T TẬP 6 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - EIA và EMP TKKT & TKCT - Cơ sở hạ tầng Thoát nước cấp 2, 3 kết hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế - Khoản viện...

  pdf138p bluesky_12 26-12-2012 28 3   Download

 • The importance of institutional priorities in the admission process is a significant cue for applicants that the school’s needs matter as much in the admissions process as do the applicants’ needs. For example, a school that has committed itself to increasing classroom diversity may pass on an otherwise strong applicant if the applicant comes from a professional background that is already well repre- sented in the entering class. Therefore, it is crucial for applicants to clarify their career goals and identify programs with which they fit best.

  pdf123p thieubaotrang 16-04-2013 26 3   Download

 • This is a book for dedicated academics who consider spending years masochistically overworked and underappreciated as a laudable goal. They lead the lives of the impoverished, grade the exams of whiny undergrads, and spend lonely nights…

  pdf31p konbetocroi 28-12-2012 25 2   Download

 • The d e v e l o p m e n t of ud arose out of the need to have a v a i l able a full set of p r o t o t y p i n g and development tools for a n u m b e r of different research projects in computational linguistics, all involving extensive text coverage inIn many respects relational abstractions resemble Prolog proc e d u r e s.

  pdf8p buncha_1 08-05-2013 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản