Macro assembly

Xem 1-20 trên 23 kết quả Macro assembly
 • ASSEMBLY Là ngôn ngữ lập trình cấp thấp gần với ngôn ngữ máy, chương trình sau khi viết bằng ASSEMBLY cần được chuyển qua mã lệnh hay còn gọi là mã máy của vi điều khiển, quá trình chuyển đổi được thực hiện bằng chương trình dịch ASSEMBLY. Các mã lệnh sau đó được nạp vào room của vi điều khiển để thực hiện chương trình. Có nhiều chương trình biên dịch nhưng thông dụng nhất hiện nay là MACRO ASSEMBLY của hãng microsoft và turbo của hãng borland....

  doc17p tien71317 09-03-2013 161 86   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Lập trình hợp ngữ (Assembly Language) nêu lên ngôn ngữ cấp thấp, Macro Assembler, tập tin hợp ngữ nguồn, các phát biểu lệnh hợp ngữ, Assembly Language Instruction, Assembler directive.

  pdf22p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 3 1   Download

 • Assembly là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp gần với ngôn ngữ máy, chương trình sau khi viết bằng assembly cần được chuyển đổi qua mã lệnh (hay còn gọi là mã máy) của vi điều khiển, quá trình chuyển đổi được thực hiện bằng chương trình dịch Assembler. Các mã lệnh sau đó được nạp vào Rom của vi điều khiển để thực hiện chương trình. Chương trình dịch Assembler được dùng phổ biến hiện nay là chương trình Macro Assembler sử dụng trên Dos.

  pdf5p minhanh0246 20-09-2010 326 206   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 09-macro', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p soncunglin 14-05-2009 330 193   Download

 • ĐỊNH NGHĨA MACRO Macro là 1 ký hiệu được gán cho 1 nhóm lệnh ASM – Macro là tên thay thế cho 1 nhóm lệnh. Tại sao cần có Macro : Trong lập trình nhiều lúc ta cần phải viết những lệnh na ná nhau nhiều lần mà ta không muốn viết dưới dạng hàm vì dùng hàm tốn thời gian thực thi, thay vì ta phải viết đầy đủ nhóm lệnh này vào CT, ta chỉ cần viết Macro mà ta đã gán cho chúng.

  pdf7p zues09 08-07-2011 114 21   Download

 • Một số Macro yêu cầu user định nghĩa các thành phần dữ liệu và các nhãn bên trong định nghĩa của Macro. Nếu sử dụng Macro này nhiều hơn 1 lần trong cùng một chương trình, trình ASM định nghĩa thành phần dữ liệu hoặc nhãn cho mỗi lần sử dụng  các tên giống nhau lặp lại khiến cho ASM báo lỗi. Để đảm bảo tên nhãn chỉ được tạo ra 1 lần, ta dùng chỉ thị LOCAL ngay sau phát biểu Macro Khi ASM thấy 1 biến được định nghĩa là LOCAL...

  pdf7p zues09 08-07-2011 57 14   Download

 • SO SÁNH GIỮA MACRO & THỦ TỤC THỜI GIAN BIÊN DỊCH. MACRO ÍT TỐN THỜI GIAN BIÊN DỊCH HƠN PROCEDURE THỜI GIAN THỰC HIỆN : NHANH HƠN PROCEDURE VÌ KHÔNG TỐN THỜI GIAN KHÔI PHỤC TRẠNG THÁI THÔNG TIN KHI ĐƯỢC GỌI  TỐC ĐỘ NHANH HƠN. HƠN. KÍCH THƯỚC : KÍCH THƯỚC CT DÀI HƠN

  pdf6p zues09 08-07-2011 44 13   Download

 • MACRO TRUYỀN THAM SỐ TRUYỀ SỐ .MODEL SMALL .STACK 100H PUTCHAR MACRO KT MOV DL,KT MOV AH,2 INT 21H ENDM .CODE MAIN PROC MOV DL, ‘A’ PUTCHAR MOV DL, ‘*” PUTCHAR MACRO TRUYỀN THƠNG SỐ Thí dụ : macro @Printstr Viết chương trình in 2 chuổi ‘Hello’ và ‘Hi”. .DATA MSG1 DB ‘Hello’,13,10 MSG2 DB‘Hi’,13,10 .CODE ………. MOV DX, OFFSET MSG1 MOV AH,9 INT 21H MOV DX, OFFSET MSG2 MOV AH,9 INT 21H …….. Ta thấy đoạn 1 và đoạn 2 gần giống nhau

  pdf7p zues09 08-07-2011 43 11   Download

 • MACRO MACRO Định nghĩa Macro v go.i Macro Vấn đề truyền thông số trong Macro. Macro lồng nhau. ng Sử dụng Macro để gọi chương trình con. ng Các toán tử Macro. Thư viện Macro So sánh việc dùng Macro với Procedure nh ng Một số Macro mẫu.

  pdf27p suatuoi_thomngon 31-07-2011 34 8   Download

 • Same or similar sequence of instructions is frequently used during programming. Assembly language is very demanding. Programmer is required to take care of every single detail when writing a program, because just one incorrect instruction or label can bring about wrong results or make the program doesn't work at all. Solution to this problem is to use already tested program parts repeatedly. For this kind of programming logic, macros and subprograms are used.

  doc23p perpan 11-09-2012 28 7   Download

 • Hầu hết các trình hợp dịch đều hỗ trợ macro nhằm giúp cho việc thay thế một nhóm lệnh bằng một định danh ngắn gọn. Trong quá trình dịch, nhóm lệnh tương ứng sẽ được chèn trực tiếp vào vị trí macro thay vì một lời gọi hàm (subroutine).

  pdf11p chochancuu 15-04-2011 26 5   Download

 • Trong chương này sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra , dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính . Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler ( MASM) dựa trên CPU 8086 .

  doc178p visaokoten 14-03-2011 513 237   Download

 • trong bài này sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra, dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính. Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler (MASM ) dựa trên CPU 8086

  pdf0p nuoiheocuoivo 07-05-2010 299 135   Download

 • Ngăn xếp (Stack) là vùng nhớ đặc biệt được truy cập theo cơ chế “vào trước ra sau” (LIFO – Last In First Out), nghĩa là dữ liệu nào đưa vào sau sẽ được lấy ra trước. Ngăn xếp gồm nhiều phần tử, mỗi phần tử là một từ (2 bytes). Vị trí của ngăn xếp trong bộ nhớ được xác định bởi cặp thanh ghi SS:SP (SS chứa địa chỉ đoạn, SP chứa địa chỉ ô của đỉnh ngăn xếp).

  doc7p kaisermtv 04-09-2010 290 113   Download

 • Tổng quan: Ngôn ngữ cấp thấp. Macro Assembler ( MASM) - CPU 8086. Tập tin hợp ngữ nguồn (.ASM). Các phát biểu lệnh hợp ngữ (assembly statement). Assembly Language Instruction. Xác định hành động CPU thực hiện. Dịch sang một lệnh mã máy tương ứng. Assembler directive. Khai báo hướng dẫn biên dịch.

  ppt61p dinhlong1010 24-08-2010 215 98   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ.Trong chương này sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra , dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính . Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler ( MASM) dựa trên CPU 8086 .

  pdf28p tranthikimuyen5 22-08-2011 159 40   Download

 • Trong chương này sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra , dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính . Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler ( MASM) dựa trên CPU 8086

  pdf178p augi16 14-02-2012 70 31   Download

 • Ñeà cöông baøi giaûng HÔÏP NGÖÕ Chöông 1 : CÔ BAÛN VEÀ HÔÏP NGÖÕ 1 Trong chöông naøy seõ giôùi thieäu nhöõng nguyeân taéc chung ñeå taïo ra , dòch vaø chaïy moät chöông trình hôïp ngöõ treân maùy tính . Caáu truùc ngöõ phaùp cuûa leänh hôïp ngöõ trong giaùo trình naøy ñöôïc trình baøy theo Macro Assembler ( MASM) döïa treân CPU 8086 . 1.

  pdf0p tengteng6 26-11-2011 25 6   Download

 • Phạt cảnh cáo Các byteorder (3) chức năng có thể được thực hiện như các macro trên một số hệ thống. Linux hệ thống chạy trên các CPU bằng cách sử dụng các byte bigendian đặt hàng có thể cung cấp một macro đơn giản thay vào đó, bởi vì không có chuyển đổi của giá trị là cần thiết.

  pdf18p kennguyen3 23-10-2011 21 4   Download

 • High-level languages, such as C, C++, and Java, are more like natural languages and thus make programs easier to read and write. Low-level languages are closer to the machine and there is a one-to-many relationship between high-level languages and low-level languages, where language translators such as compilers and interpreters convert each high-level instruction into many low-level instructions. The native language of a particular machine is a low-level language known as machine language and is coded in ones and zeros.

  pdf272p hotmoingay 03-01-2013 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản