Marc 21 rút gọn

Xem 1-12 trên 12 kết quả Marc 21 rút gọn
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KHỔ MẪU MARC 21 RÚT GỌN Hướng dẫn sử dụng Dựa trên "Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung" do Phòng Phát triển mạng và Chuẩn MARC, Thư viện Quốc gia

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 108 26   Download

 • Nội dung cuốn "MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn sử dụng" quy định các mã và các quy ước thường xuyên được sử dụng (như nhãn trường, chỉ thị, trường con, các giá trị dạng mã) cho các yếu tố dữ liệu trong các biểu ghi thư mục theo MARC.

  pdf354p 123968574 22-06-2012 134 26   Download

 • 003 MÃ CƠ QUAN GÁN SỐ KIỂM SOÁT (KL) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI TRƯỜNG Trường này chứa mã của tổ chức gán số kiểm soát biểu ghi ở trường 001 (Số kiểm soát). Đối với các cơ quan ở Việt Nam, mã này có thể lấy từ danh sách Mã cơ quan/tổ chức do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xây dựng. Đối với các cơ quan ở nước ngoài, trừ Canađa, mã và tên cơ quan được quy định trong Danh mục Mã MARC cho tổ chức do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ...

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 62 13   Download

 • Hiện nay, nhiều thư viện Việt Nam đang chuyển sang biên mục theo khổ mẫu MARC21 nhằm chuẩn hóa công tác biên mục và trao đổi dữ liệu biên mục. Tài liệu “Khổ mẫu Marc 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục” được NACESTI biên soạn từ bản gốc Tiếng Anh của TV Quốc hội Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quá trình này.

  pdf354p lumia_12 28-05-2013 82 25   Download

 • 080 KÝ HIỆU PHÂN LOẠI THẬP PHÂN BÁCH KHOA (UDC) (L) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI TRƯỜNG Trường này chứa một hoặc một vài ký hiệu Phân loại Thập phân bách khoa (UDC). Trường còn có thể sử dụng để tạo ký hiệu xếp giá bằng cách nhập số thứ tự của tài liệu. Phân loại UDC bắt đầu được phát triển từ Bảng phân loại Thập phân Dewey (DDC) từ năm 1895. Trường 080 là trường lặp để nhập nhiều ký hiệu UDC được gán cho một tài liệu. ...

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 53 10   Download

 • 008 TÀI LIỆU NHÌN (KL) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI VỊ TRÍ KÝ TỰ Các mã tài liệu nhìn của vị trí trường 008/18-34 được sử dụng khi vị trí Đầu biểu/06 (Loại tài liệu) chứa mã g (Tài liệu chiếu), mã k (Đồ hoạ hai chiều không chiếu), mã o (Bộ tài liệu), hoặc mã r (Vật thể nhân tạo hoặc tự nhiên 3 chiều). Các vị trí từ 01-17 và 35-39 của trường 008 được xác định giống nhau cho các trường 008 được mô tả trong phần 008- Tất cả các loại tài liệu. ...

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 56 9   Download

 • $aHội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam $n(Lần thứ 10 : $d(1998 : $cNha Trang) 2#$aHội nghị khoa học toàn quốc về biển $n(Lần thứ 3 : $d(1991 : $cHà Nội) 2#$aColloque francophone sur l'ingénierie des protocoles $d(1991 : $cPau, France) 2#$aConference on Philosophy and Its History $d(1983 : $cUniversity of Lancaster) Tên địa điểm bổ sung cho tên hội nghị được đặt trong ngoặc đơn nhằm phân biệt các tên giống nhau không nhập vào các trường con riêng biệt. 111 2#$aGovernor’s Conference on Aging (N. Y.) ...

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 71 8   Download

 • ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI Các trường này chứa thông tin mô tả tài liệu trong một biểu ghi thư mục mà khác với nhan đề. Dữ liệu được ghi bao gồm thông tin lần xuất bản, lần in và thông tin khác về nguồn xuất bản, nơi xuất bản, dữ liệu mô tả liên quan tới hình thức riêng của tài liệu và địa chỉ liên hệ. Cùng với các trường khác của các trường 2XX và 3XX, dữ liệu này được tạo thành để tra cứu như là phần chính của biểu ghi thư mục. ...

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 63 7   Download

 • 656 THUẬT NGỮ CHỦ ĐỀ - NGHỀ NGHIỆP (L) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI TRƯỜNG Trường này chứa thuật ngữ chủ đề về nghề nghiệp được phản ánh trong nội dung tài liệu được mô tả. Nó không được dùng để liệt kê nghề nghiệp của những người sáng tạo ra tài liệu, trừ khi những nghề này được phản ánh rõ trong tài liệu hoặc có mối quan hệ với tài liệu này.

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 50 7   Download

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Mô tả chỉ thị 1 và tất cả các mã trường con khác cũng như quy ước nhập dữ liệu trừ mẫu hiển thị cố định, cho trường 772 được xác định trong phần 76X-78X Thông tin liên kết-thông tin chung. Chỉ thị 2 không được

  pdf30p iiduongii5 16-04-2011 42 6   Download

 • Trường con $g chứa thông tin dùng trong phụ chú mã chi tiết (chỉ thị 2 có giá trị 0), trừ thông tin trách nhiệm hoặc nhan đề. Nó có thể bao gồm tập, phần, số trang hoặc các thông tin khác như là ngày tháng năm.

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 49 5   Download

 • BIỂU GHI MẸ CỦA PHỤ TRƯƠNG (L) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI TRƯỜNG Trường này chứa thông tin về biểu ghi mẹ liên quan khi tài liệu chính là một số riêng, phụ trương hoặc số đặc biệt (Quan hệ dọc) của tài liệu mẹ.

  pdf36p iiduongii5 16-04-2011 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản