Matla

Xem 1-3 trên 3 kết quả Matla
  • This series presents books that draw on expertise from both the academic world and the applications domains, and will be useful not only as academically recommended course texts but also as handbooks for practitioners in many applications domains.Linear Control System Analysis and Design with MATLAB is another outstanding entry in Dekker’s Control Engineering series.

    pdf822p vinh811 14-05-2014 36 5   Download

  • MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ ( hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắtlà thể thuỷ tinh và màng lưới. -Nêu được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh. -Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều

    pdf8p abcdef_30 12-09-2011 105 23   Download

  • MATLAB® and the Financial Toolbox provide a complete integrated computing environment for financial analysis and engineering. With 122 financial functions, including 42 functions for manipulating dates and time, the toolbox has everything you need to perform mathematical and statistical analysis of financial data and display the results with presentation-quality graphics. You can quickly ask, visualize, and answer complicated questions

    pdf403p tailieuvip13 24-07-2012 43 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản