Mẫu biên bản bàn giao

Tham khảo và download 14 Mẫu biên bản bàn giao chọn lọc sau:
 • Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:................................Bộ phận/Cấp bậc :...........................MSNV/Đơn vị ….. Người nhận bàn giao:..........................Bộ phận/Cấp bậc:..........MSNV/Đơn vị................................ Lýdo bàn giao…………………………………………………………………………………….. Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

  doc1p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số …………................................... Chúng tôi gồm: Bên giao:……………………………………… Đại diện bên giao: ............................................. Giao xe tại địa điểm: ......................................... Ngày giao xe: ..................................................... Bên nhận:……………………………..……... Đại diện bên nhận:............................................. Điện thoại:.........................................................

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Chúng tôi gồm: 1. BÊN GIAO: CTY …………………………………………… Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………………… 2. BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông/bà………………………….. Chức vụ: ……………………………. Ông/bà …………………………. Chức vụ: ……………………………. 3. ĐẠI DIỆN:

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ Quyết định số: ngày ....tháng ....năm .........của về việc bàn giao TSCĐ Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên giao - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên nhận - Ông/Bà Chức vụ Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ: .......................................................................................... Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại , Chúng tôi gồm: BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà: Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà): Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có: Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A): Họ và tên: ………………………………………………………………………… CMND số:………………… cấp ngày: …………… tại: …………………. Đại diện bên thuê nhà (Bên B): Họ và tên: ………………………………………………………………………… CMND số: ………………… cấp ngày: …………… tại: ………………………

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Ngày / Date: Số / No.: Công trình / Project: Địa điểm / Location: Hợp đồng số / Contract No.: 1.Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao: A.Đại diện bên chủ đầu tư:

  doc3p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Hôm nay, vào lúc …...…...giờ …...…...phút, ngày…...…...tháng…...…...năm…...…... Tại (địa chỉ cụ thể): ………………………………………………………………........................................................................................................... Chúng tôi gồm: Bên bàn giao: Văn phòng công chứng……………………………………được thành lập theo Quyết định số.........................../QĐ-UBND, ngày…...…...tháng…...…...năm…...…...

  doc3p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm: BÊN BÁN: BÊN: CÔNG TY: Địa chỉ trụ sở chính: Đại diện bởi ông: Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc: Số điện thoại: Fax: MST: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc…… Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm: A- Đại diện Bên giao: 1. Ông (bà) …………………….. Chức vụ:…………………….

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Tên công trình: .................................................................................................................................. Phạm vi bàn giao:(toàn bộ hay bộ phận)........................................................................................... Địa điểm xây dựng:............................................................................................................................ Chủ đầu tư: ........................................................................................................................................

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ - Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ số............... ngày .................. được kýkết giữa Công ty ….. và............................ “Hợp Đồng”; - Căn cứ hông báo về việc bàn giao căn hộ ngày __/___/___. Hôm nay, ngày … tháng … năm …….., chúng tôi gồm: BÊN A: BÊN BÀN GIAO…………………………………………………… - Giấy CN ĐKDN số :………………………………………………….

  doc5p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN Giữa …………………………(bên giao) và ………………………….(bên nhận) Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ….

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản