» 

Mẫu Biên Bản Hội Nghị

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề

  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám...

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 1034 108

 • Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

  Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

  pdf 2p den_huyenbi 26-07-2010 533 58

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 563 51

 • Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 285 20

 • MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN

  MẪU 01 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/UBDT-BTC ngày 16/12/2011)

  pdf 2p dhoomagain 17-02-2012 189 34

 • Mẫu biên bản giới thiệu người ra ứng cử hội đồng nhân dân

  Đây là mẫu biên bản hội nghi giới thiệu người ra ứng cử hội đồng nhân dân gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc 1p trantin1964a 14-03-2011 166 27

 • MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN

  MẪU 02 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/UBDT-BTC ngày 16/12/2011)

  pdf 3p dhoomagain 17-02-2012 135 16

 • MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC

  1- Đ/c chủ trì báo cáo lần lượt từng nội dung của các văn bản dự thảo do Chính quyền và Công đoàn đơn vị chuẩn bị để Cán bộ - Công chức thảo luận, đóng góp ý kiến và tham gia hiến kế các biện pháp thực hiện. Các văn bản dự thảo gồm : - Dự thảo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ - Công chức năm học 200.. – 200….

  doc 2p ngngdoan 18-03-2013 119 12

 • Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

  Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

  doc 7p dangngocdao 27-03-2010 3776 262

 • Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ

  Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng – Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung...

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 229 16

 • Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

  Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

  doc 15p dangngocdao 27-03-2010 3491 248

 • MẪU BIÊN BẢN Hội nghị (họp, tọa đàm...) góp ý dự thảo

  CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 02

  pdf 2p tuanloc_do 06-12-2012 290 21

 • Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

  Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh),...

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 3428 244

 • Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TTBLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề,...

  pdf 2p quadau_haudau 28-01-2011 1117 134

 • Mẫu biên bản đấu giá tài sản

  Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đấu giá tài sản - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản số......ngày...../..../.....giữa .........................và.......................... Hôm nay, vào hồi...... giờ.....phút...

  pdf 2p butanyc 19-08-2010 405 70

 • MẪU BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC

  MẪU BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI (Ban hành kèm theo Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải) (1)………… (2)………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Socialist Republic of VietNam Independence – Freedom - Happiness Mẫu 05/XPVPHC...

  pdf 4p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 207 8

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

  MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (CƠ SỞ THI CÔNG) -------Số:………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...., ngày tháng năm VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Cơ sở thi công) đề nghị...

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 19 3

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

  MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (CƠ SỞ THIẾT KẾ) -------Số: ……….. V/v: thẩm định thiết kế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…, ngày tháng năm

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 16 3

 • MẪU BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Mẫu biên bản số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------Số: ……../BB-TGTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Căn cứ Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 27 2

 • MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ/ GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

  MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ/ GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ .....,ngày......tháng .....năm.... BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ/GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 1. Tên tổ chức chứng nhận được đánh giá Địa...

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 12 2

 • + Xem thêm 268 Mẫu Biên Bản Hội Nghị khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản