Mẫu biên bản họp

Tham khảo và download 12 Mẫu biên bản họp chọn lọc sau:
 • BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN .............................. V/v: ............... Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần ......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: .......................... I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: ............

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 1085 208   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 3499 245   Download

 • txt2p thaoht0911 22-05-2015 0 0   Download

 • txt17p thaoht0911 22-05-2015 0 0   Download

 • doc6p thaoht0911 22-05-2015 0 0   Download

 • pdf1p nguyenhai2591 22-05-2015 0 0   Download

 • pdf2p nguyenhai2591 22-05-2015 0 0   Download

 • pdf3p nguyenhai2591 22-05-2015 0 0   Download

 • pdf4p nguyenhai2591 22-05-2015 0 0   Download

 • pdf5p nguyenhai2591 22-05-2015 0 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - Biên bản họp lớp.

  doc1p garu4591 29-01-2011 2560 209   Download

 • (V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty) Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau: I- THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Chủ tọa: .....................

  pdf2p longtuyenthon 29-01-2010 2349 307   Download

Đồng bộ tài khoản