» 

Mẫu Biên Bản Kiểm Kê

 • BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Biên bản kiểm kê vật tư

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3206 763

 • Biên bản kiểm kê TSCĐ

  Biên bản kiểm kê TSCĐ

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 1500 688

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHO ẤN CHỈ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê kho ấn chỉ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tru_mua 16-02-2012 190 14

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p duahau0hat 06-02-2012 87 11

 • Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành"

  Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành"

  doc 2p bachdiemmy 16-12-2009 520 90

 • Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra đinh vị móng"

  Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra đinh vị móng và các công trình" dành cho sinh viên ngành xây dựng

  doc 3p bachdiemmy 16-12-2009 213 29

 • MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 149 8

 • BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

  Biên bản kiểm kê quỹ

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 1343 438

 • mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá

  (Mẫu biên bản kiểm tra kèm theo Công văn số 360/GD&ĐT-VP ngày 28/3/2011 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 Đơn vị:………………… ……………………………… Từ ngày …./…./2011 đến ngày …./…./2011, Đoàn kiểm tra của …………………………...

  pdf 7p ctnhukieu9 23-04-2011 820 66

 • BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

  Tham khảo tài liệu 'biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tet_tay 04-01-2012 89 13

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ BẮT BUỘC HIỆN TRẠNG KHUÔN VIÊN NHÀ, ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ THIỆT HẠI

  TỈNH BÌNH DƯƠNG UBND HUYỆN, THỊ……… Xã (phường, thị trấn) ........ ------Biên bản số: /BB/KK BIÊN BẢN KIỂM KÊ BẮT BUỘC HIỆN TRẠNG KHUÔN VIÊN NHÀ, ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

  pdf 4p skkndayhoc 23-09-2011 108 5

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  Mẫu số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------……….., ngày ……… tháng ………. năm 20... BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Thực hiện theo Thông tư số /2012/TT-BCA ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định công tác kiểm tra thực hiện dự án...

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 58 3

 • BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

  Biên bản kiểm nghiệm

  doc 1p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 477 164

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU Danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi

  Mẫu số 4b (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

  pdf 3p tru_mua 16-02-2012 23 3

 • MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC

  1- Đ/c chủ trì báo cáo lần lượt từng nội dung của các văn bản dự thảo do Chính quyền và Công đoàn đơn vị chuẩn bị để Cán bộ - Công chức thảo luận, đóng góp ý kiến và tham gia hiến kế các biện pháp thực hiện. Các văn bản dự thảo gồm : - Dự thảo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ - Công chức năm học 200.. – 200….

  doc 2p ngngdoan 18-03-2013 117 12

 • Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc

  Trình tự thực hiện: 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự án kết thúc hoặc tài sản không còn sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm kê theo Biên bản kiểm kê tài sản (Phụ lục 01/TSDA kèm theo Thông tư 116/2005/TT-BTC) gửi Bộ, ngành chủ quản (đối với các dự án thuộc Trung ương quản lý); gửi Sở, ban, ngành...

  doc 3p batrinh 19-08-2009 374 78

 • Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

  Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua...

  pdf 1p thoigiandau 09-11-2012 269 17

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p tru_mua 16-02-2012 41 7

 • Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã)

  Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p thewalkingdead 31-10-2011 35 6

 • MẪU KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH NĂM T

  Tham khảo tài liệu 'mẫu kết quả tự kiểm định năm t', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 12 5

 • + Xem thêm 122 Mẫu Biên Bản Kiểm Kê khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản