» 

Mẫu Biên Bản Kiểm Phiếu

 • TÀI LIỆU 14: MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

  Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản kiểm phiếu tiến hành tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

  doc 4p hkquoc 30-08-2010 869 215

 • Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

  Tài liệu tham khảo mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

  pdf 2p vang_phanboi 05-08-2010 157 16

 • Văn bản " Biên bản kiểm phiếu"

  Văn bản " Biên bản kiểm phiếu" bầu ban chấp hành chi Đoàn KTCN - Vật lý

  doc 2p duysuong1204 22-12-2009 437 80

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU Danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi

  Mẫu số 4b (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

  pdf 3p tru_mua 16-02-2012 23 3

 • BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

  Tham khảo tài liệu 'biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tet_tay 04-01-2012 89 13

 • Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

  Tài liệu tham khảo Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

  pdf 2p xedapcam 07-05-2010 90 5

 • Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA số 08/BB-KT

  BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 08/BB-KT

  pdf 3p tet_tay 04-01-2012 71 4

 • MẪU BIÊN BẢN Họp ban kiểm phiếu bầu Nghệ nhân

  (Biểu dùng chung cho Hội đồng các cấp) HỘI ĐỒNG XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP,......NĂM 20... BAN KIỂM PHIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BIÊN BẢN Họp ban kiểm phiếu bầu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ 1. Hội đồng xét phong tặng Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ ...............đã bầu các ông...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 29 3

 • Mẫu BIÊN BẢN Giao nhận hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra

  BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 06/BB-KT

  pdf 2p tet_tay 04-01-2012 171 22

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

  Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 06/QHCB

  pdf 2p depart 27-02-2012 173 17

 • Mẫu BIÊN BẢN số 07/BB-KT

  BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 07/BB-KT

  pdf 2p tet_tay 04-01-2012 41 5

 • Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

  Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua...

  pdf 1p thoigiandau 09-11-2012 266 16

 • MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

  CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  pdf 2p duahau0hat 06-02-2012 36 4

 • MẪU KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…

  ỦY BAN DÂN TỘC ------HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN NCKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày...... tháng..... năm 20...... KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 47 3

 • Phiếu báo yêu cầu bổ xung hồ sơ

  Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số :____/_______ ........., ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng Kính gửi : .Ông (Bà)...

  pdf 2p quanvokiem 12-03-2010 129 11

 • MẪU PHIẾU KIỂM TRA CẢM QUAN/NGOẠI QUAN

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  pdf 4p thewalkingdead 01-11-2011 58 4

 • MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU HẠT GIỐNG

  PHỤ LỤC 6 MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU HẠT GIỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 79 /2011//TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf 2p duahau0hat 06-02-2012 40 3

 • MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU KHOAI TÂY GIỐNG

  PHỤ LỤC 7 MẪU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU KHOAI TÂY GIỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 79 /2011//TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf 2p duahau0hat 06-02-2012 11 1

 • luận văn kế tóan nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - 2

  Hoá đơn kiêm vận chuyển Ngoài các chứng từ mang tính chất bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà nước, trong các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: (Mẫu 04 – VT) phiếu xuất vật tư kiêm hạn mức,(Mẫu 05- VT) biên bản kiểm nghiệm vật tư, ( Mẫu 07 – VT) phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và các chứng từ khác tuỳ thuộc đặc điểm...

  pdf 9p lavie8 27-07-2011 123 39

 • MẪU PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  MẪU PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf 6p _duahau_ 13-02-2012 56 5

 • + Xem thêm 27 Mẫu Biên Bản Kiểm Phiếu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản