» 

Mẫu đơn đăng Ký Kết Hôn

 • Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký kết hôn giữa công dân việt nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p mattroi_thuytinh 27-07-2010 172 16

 • Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân việt nam tạm trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p mattroi_thuytinh 27-07-2010 146 11

 • Mẫu STP/HT-2006-KH.1: Tờ khai đăng ký kết hôn

  . Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo Mẫu STP/HT-2006-KH.1: Tờ khai đăng ký kết hônsự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần...

  doc 1p pretty4 08-07-2010 1239 142

 • Tờ khai đăng ký kết hôn

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------Ảnh bên nam 4x6 cm (Chụp chưa quá 6 tháng) Ảnh bên nữ 4x6 cm (Chụp chưa quá 6 tháng) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố.................. Người khai Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Nghề nghiệp Quê quán Nơi cư trú Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp...

  pdf 1p phucnguuson 16-03-2010 358 76

 • Đơn xin đăng ký chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:..................................................................

  pdf 1p giangtanthon 22-02-2010 494 26

 • Lý lịch cá nhân dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------Ảnh 4x6 cm (Chụp chưa quá 6 tháng) LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài) Họ và tên:........................Giới tính :......... Ngày, tháng, năm sinh : ............................ Nơi sinh : ................................................................................ Dân tộc...

  pdf 2p quanvokiem 12-03-2010 98 20

 • Đơn xin cấp giấy phép chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  Tham khảo tài liệu 'đơn xin cấp giấy phép chứng nhận chưa đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tieudaococ 24-03-2010 95 10

 • MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tieulaubau 15-06-2011 386 48

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  doc 1p giangltg 11-10-2009 246 42

 • BTP-NGHT-2007-KH.3 _ Tờ khai đăng ký kết hôn

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-kh.3 _ tờ khai đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p pretty1 19-07-2010 127 21

 • BTP-NGHT-2007-KH _ Sổ đăng ký kết hôn

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-kh _ sổ đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p pretty1 19-07-2010 47 4

 • MẪU SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI SỞ TƯ PHÁP (6 tháng, năm)

  Biểu số: 12d Ban hành kèm theo Quyết định số: UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng đợt 1: ngày 07 tháng 4 hàng năm. BC 6 tháng chính thức: ngày 07 tháng 7 hàng năm. BC năm đợt 1: ngày 07 tháng 10 hàng năm. BC năm chính thức: ngày 07 tháng 01 năm sau. /2012/QĐ- SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI SỞ TƯ PHÁP (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn...

  pdf 3p banhbeonhanthit 30-07-2013 13 3

 • MẪU SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (6 tháng, năm)

  Biểu số: 12a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng đợt 1: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC 6 tháng chính thức: ngày 07 tháng 7 hàng năm. BC năm đợt 1: ngày 07 tháng 10 hàng năm. BC năm chính thức: ngày 07 tháng 01 năm sau. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…. Đơn...

  pdf 2p banhbeonhanthit 30-07-2013 14 2

 • MẪU SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

  Biểu số: 12b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng đợt 1: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC 6 tháng chính thức: ngày 12 tháng 7 hàng năm. BC năm đợt 1: ngày 12 tháng 10 hàng năm. BC năm chính thức: ngày 12 tháng 01 năm sau. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân...

  pdf 2p banhbeonhanthit 30-07-2013 18 2

 • Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN)

  Tài liệu tham khảo về mẫu lý lịch cá nhân (dùng để làm thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài)

  doc 2p tiendat89hd 20-05-2010 243 29

 • Biểu mẫu"Lý lịch cá nhân"

  Biểu mẫu về việc lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN)

  doc 2p giangltg 11-10-2009 1747 84

 • MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

  MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 70 3

 • MẪU TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

  MẪU TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 19 1

 • Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

  Thành phần hồ sơ: Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, đã đăng ký khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, mà có yêu cầu cấp các giấy tờ hộ tịch theo biểu mẫu của Việt Nam, thì phải làm thủ tục ghi vào sổ các việc hộ tịch đó tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà đương sự cư trú. Hồ sơ gồm: 1 - Đơn đề nghị...

  doc 2p batoan 09-09-2009 137 19

 • BTP-NGHT-2007-KH.2.a _ Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại)

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-kh.2.a _ giấy chứng nhận kết hôn (bản sao – đăng ký lại)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty1 19-07-2010 103 8

 • + Xem thêm 23 Mẫu đơn đăng Ký Kết Hôn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản