» 

Mẫu Nội Quy Công Ty

 • Biểu mẫu " Nội quy công ty"

  Biểu mẫu " Nội quy công ty"

  doc 16p duysuong1204 17-12-2009 1316 508

 • Mẫu nội quy công ty

  Điều 1 Đây là nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại công ty TNHH. Điều 2 Tất cả nhân viên công ty TNHH phải tuân thủ theo bộ luật lao động Việt Nam và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản nội quy này.

  doc 10p vietconnew 25-01-2010 1778 705

 • Nội quy công ty

  Đầu giờ làm việc buổi sáng (từ 8h kém 5 phút đến 8h 9’) và buổi chiều (từ 12h31’ đến 13h39'), mọi thành viên trong công ty phải Cuối giờ làm việc buổi sáng ( 12h00') và buổi chiều (17h30'), mọi thành viên trong công ty đều phải check out theo đúng quy định. Nếu nhân viên thuộc bộ phận nào đi công tác, phụ trách bộ phận đó phải ký xác nhận vào Sổ theo...

  doc 29p pt1506 17-03-2009 14125 2588

 • Mẫu "Nội quy lao động"

  Tài liệu tham khảo về mẫu nội quy lao động cho công ty.

  doc 8p thucquyen_201087 18-07-2010 525 346

 • Nội quy công ty

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** NỘI QUY CÔNG TY CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Đây là nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty TNHH [TEN CONG TY]. Điều 2 Tất cả nhân viên công ty TNHH phải tuân thủ theo bộ luật lao động Việt Nam và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản nội quy này....

  pdf 14p quanvokiem 12-03-2010 478 259

 • Mẫu nội quy lao động công ty

  Tài liệu tham khảo mẫu nội quy lao động

  doc 11p 7sac_cauvong 28-06-2010 320 148

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn Hà Nội tại công ty phát triển nhà số 2

  Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn hà nội tại công ty phát triển nhà số 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 62p kitty15 29-11-2009 385 135

 • BIỂU MẪU "QUI CHẾ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ABC "

  Điều 1 : Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty ABC phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 1.2 Đối tượng áp dụng: - Qui chế này áp dụng trong việc phân phối...

  doc 17p tuongvan 17-07-2009 7377 2127

 • Mẫu bản cam kết chấp hành nội quy công ty

  Không hút thuốc tại nơi làm việc, khu vực phân xưởng sản xuất. Không uống rượu bia hoặc chất kích thích trước và trong giờ làm việc. Không tổ chức gây gỗ, đánh nhau trong và ngòai công ty. Không được bấm thẻ hộ cho các đồng nghiệp khác. Phải bấm thẻ khi ra vào làm việc tại công ty. Không mang bánh kẹo hay bất cứ tài sản nào khác ra khỏi công ty. Không đi muộn về sớm, không...

  doc 2p jolie 02-03-2009 6238 778

 • NỘI QUY LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN

  Chức năng của Ban kiểm soát. 1).- Ban kiểm soát là cơ quan có thẩm quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty. 2).- Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể là trong kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý, điều hành...

  doc 10p hkquoc 12-08-2010 1322 679

 • Nội quy lao động công ty

  Tài liệu tham khảo về Nội quy lao động công ty

  doc 25p chuabietbo 17-04-2010 440 296

 • Biểu mẫu" Về phân công trong nội bộ công ty"

  Biểu mẫu về quy định phân công, phân cấp và chế độ làm việc công ty

  doc 13p giangltg 11-10-2009 438 216

 • Quy định về phân công trong nội bộ công ty

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY (Ban hành kèm theo Quyết định số [SO QD] ngày [NGAY THANG NAM] của Giám đốc Công ty [TEN CONG TY]) CHƯƠNG I: TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CÔNG TY Điều 1 : Tổ chức bộ máy của Công ty gồm có :...

  pdf 11p phucnguuson 15-03-2010 305 211

 • PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

  Tài liệu tham khảo về mẫu phiếu thăm dò ý kiến cán bộ - công nhân - viên chức công ty cổ phần XYZ

  doc 7p hkquoc 12-08-2010 904 193

 • BIỂU MẪU VỀ 'ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN'

  ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều lệ các công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu (trừ Điều 27) và không giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu

  doc 34p lananh 15-07-2009 1082 158

 • Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

  Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Cổ đông sáng lập công ty đầu tư chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có...

  doc 13p batrinh 18-08-2009 308 117

 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2007/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

  ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều lệ các công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu (trừ Điều 27) và không giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu

  doc 35p lananh 15-07-2009 687 97

 • Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty + Kế hoạch chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty gồm các nội dung chi tiết như cách thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, phạm vi kinh doanh sau chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, dự báo tình hình tài chính trong 03 năm tới, phương án phân chia, xử lý Hợp đồng quản lý...

  doc 5p batrinh 18-08-2009 543 66

 • Quy định về phân công trong nội bộ công ty

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc *********** BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

  doc 13p babymickeybeautiful 29-03-2010 124 51

 • Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2)

  Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010422 ngày 26/12/2006 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Tư vấn XDCTGT2 được phép cung cấp dịch vụ tư vấn điều tra, khảo sát thiết kế, lập dự án đường bộ, nút giao thông, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, kiểm định chất lượng thi công, tư vấn giám sát...

  doc 31p danuct 02-07-2013 49 10

 • + Xem thêm 117 Mẫu Nội Quy Công Ty khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản