» 

Mẫu Quy Chế

 • Mẫu quy chế lương thưởng

  Tài liệu tham khảo biều mẫu về Mẫu quy chế lương thưởng

  doc 6p chuabietbo 17-04-2010 577 300

 • Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn

  Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN Quy chế Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số: tháng năm /QĐ-SXD ngày bao gồm những nội dung chính sau 1. Nhiệm vụ:...

  pdf 3p dauhuthiu 27-09-2010 219 45

 • Mẫu quy chế của hội đồng tư vấn

  Mẫu quy chế của hội đồng tư vấn (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số:.15 /2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) --------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU QUY CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN I. Nhiệm vụ Tiếp nhận, kiểm tra xem xét hồ sơ; Tổ chức họp...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 102 17

 • Biểu mẫu "Quy chế lương thưởng - chế độ người lao động"

  Sử dụng mẫu này để ban hành các qui định về lương, thưởng hoặc các chế độ khác trong công ty đối với người lao động.

  doc 6p havang 06-07-2009 4249 1079

 • QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT CTY CỔ PHẦN

  Tham khảo tài liệu 'quy chế họat động của ban kiểm sóat cty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 13p hkquoc 12-08-2010 1029 540

 • QUY CHẾ QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN (CTY NIÊM YẾT)

  Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần XYZ.

  doc 15p hkquoc 06-09-2010 435 258

 • QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CỔ PHẦN

  Bản Quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ từ cấp Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc tại Công ty, để thay thế các nhân sự đang đảm nhiệm các chức vụ có liên quan chuẩn bị rời khỏi chức vụ do được miễn nhiệm, bị cách...

  doc 5p hkquoc 12-08-2010 221 137

 • BIỂU MẪU QUY CHẾ LƯƠNG

  BIỂU MẪU QUY CHẾ LƯƠNG

  doc 8p chuabietbo 17-04-2010 231 132

 • MẪU QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CỦA CÔNG TY

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quy chế lương thưởng của công ty', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 7p luatsulecao 04-04-2011 237 66

 • MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p meongo87 26-10-2011 293 63

 • BIỂU MẪU " QUY CHẾ MẪU BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP"

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp ……… (tên Tổ chức phát hành) được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán..............(tên TTGDCK)/ công ty chứng khoán…(tên công ty chứng khoán).

  doc 14p lananh 15-07-2009 303 57

 • Mẫu quy chế lương

  Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty ……… phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 1.2 Đối tượng áp dụng: Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền...

  pdf 18p nonla21 30-09-2013 81 16

 • Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024

  Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf 2p vitconhamchoi 02-08-2011 78 8

 • Mẫu quy chế bổ nhiệm

  NS – 13 – BM02. Phiếu đề nghị phải được chuyển cho giám đốc nhân sự xem xét, nếu giám đốc nhân sự không đồng ý thì giải thích cho bộ phận đề nghị được biết, nếu đồng ý thì tổ chức việc thu thập hồ sơ và đánh giá mức độ tín nhiệm của người được đề nghị bổ nhiệm. 4.2 Xác định mức tín nhiệm. Những người được tham gia đánh giá tín nhiệm bao gồm: đồng nghiệp,...

  pdf 6p nonla21 30-09-2013 78 7

 • Mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  Mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) (để các cơ sở đào tạo sử dụng làm tài liệu tham khảo) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của ……. (cơ sở đào tạo, huấn luyện...

  pdf 11p banhnamdua 15-07-2013 17 5

 • Biểu mẫu về sàn giao dịch bất động sản

  Mẫu quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản gồm 7 chương: Chương 1 Quy định chung. Chương 2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ của sàn giao dịch; quyền và nghĩa vụ của cac tổ chức, cá nhân tham gia. Chương 3 Tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận. Chương 4 Chế độ quản lý tài chính, ...

  pdf 11p butmauden 06-11-2013 62 4

 • Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư)

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo thông tư)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p skkndayhoc 23-09-2011 28 4

 • Đề tài " QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY "

  Hiện nay phần lớn các Doanh nghiệp nước ta đều quan tâm tới các vấn đề sau: làm thế nào để thu hút, có được lực lượng lao động với năng suất,chất lượng, hiệu quả cao. Nhưng trong quản lý Nhà nước về lao động tiền lương còn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế trả lương cũng như chưa có tài liệu...

  doc 70p vnzoomvn 17-06-2011 625 350

 • Biểu mẫu " Quy định về tiền lương"

  Biểu mẫu " Quy định về tiền lương và các chế độ cho bộ phận sản xuất, đồng gói vận chuyển và quản lý chất lượng"

  doc 25p tuksckctm 18-12-2009 622 329

 • Mẫu quy chế sàn giao dịch bất động sản

  Chức năng, nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản - Sàn Giao dịch Bất động sản AAAAA là đơn vị tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ marketing để bán, chuyển nhượng, cho thuê các công trình nhà, văn phòng, các sản phẩm do:

  doc 11p haanh147 20-06-2010 490 255

 • + Xem thêm 1222 Mẫu Quy Chế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản