» 

Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính

 • Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn - những vấn đề cơ bản

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: mô hình hồi quy tuyến tính đơn - những vấn đề cơ bản', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 24p khongten123a 01-10-2011 233 72

 • MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

  Tham khảo bài thuyết trình 'mô hình hối quy tuyến tính 3 biến', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p home_12 12-08-2013 33 7

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

  Mục tiêu chính của chương 2 Mô hình hồi quy tuyến tính bội thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm mô hình hồi qui bội, mô hình hồi qui tổng thể theo dạng thông thường, mô hình hồi qui bội đối với tổng thể, mô hình hồi qui bội đối với một mẫu.

  pdf 37p thin_12 22-07-2014 7 3

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến nhằm tham khảo, phân tích, tổng hợp, hệ thống các tài liệu chuyên khảo và các bài báo trên internet khác nhau có liên quan đến hồi quy tuyến tính và ứng dụng một số vấn đề kinh tế. Từ đó, trình bày một cách có hệ thống với các ví dụ minh họa đầy đủ về mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến.

  pdf 13p langtuthangpro 26-06-2014 4 2

 • MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN

  MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN Hàm hồi quy tổng thể: E(Y/X2 , X3) = β1 + β2X2 + β3X3 Y: Biến phụ thuộc (Biến được giải thích) X2 , X3 : Các biến độc lập (Biến giải thích) β1 : Hệ số tự do β2, β3 : Hệ số hồi quy riêng. β2, β3 cho biết ảnh hưởng từng biến độc lập lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại được giữ không đổi

  ppt 39p anhtaisaigonmekong 07-09-2012 138 34

 • MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

  Các X2i, X3i cho trước và không ngẫu nhiên  Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0, Phương sai của Ui không thay đổi  Không có sự tương quan giữa các U i Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X 2 và X3  Không có sự tương quan giữa các U i và X2,X3 I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN 3. Ước lượng các tham số Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS...

  pdf 14p paradise_12 07-01-2013 84 22

 • mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY

  SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình : 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:

  pdf 7p kemoc6 09-06-2011 102 16

 • Nhận dạng tham số mô hình hồi quy tuyến tính mờ sử dụng kỹ thuật liên hợp.

  Nhận dạng tham số mô hình hồi quy tuyến tính mờ sử dụng kỹ thuật liên hợp. Thứ ba, tạo ra sự hợp thức khoa học hiện đại trên cơ sở làm rõ tính tương đồng của các quy luật trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các nhiệm vụ này dẫn đến sự thay đổi nội dung trên cơ sở những quan niệm hệ thống (chỉnh thể), chức năng, cấu trúc. Chính điều này đã tạo ra tiền đề phương...

  pdf 5p butmaucam 28-08-2013 17 2

 • BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG I - MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN

  1.1. Hãy giải thích các khái niệm a) Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu b) Yếu tố ngẫu nhiên và phần dư c) Các hệ số hồi quy, ước lượng các hệ số hồi quy d) Hàm hồi quy tuyến tính 1.2. a) Những môn học nào cần biết để nắm vững kinh tế lượng b) Các bước giải bài toán kinh tế lượng c) Có những cách nào để viết hàm hồi quy tổng thể

  doc 21p lengan2706 13-05-2011 1896 565

 • Mô hình hồi quy tuyến tính đơn - Những vấn đề cơ bản

  Tham khảo tài liệu 'mô hình hồi quy tuyến tính đơn - những vấn đề cơ bản', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 24p khongten123a 03-11-2011 144 25

 • Mô hình hồi quy hai biến

  Trong quan hệ hồi quy , một biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi nhiều biến độc lập Nếu chỉ nghiên cứu một biến phụ thuộc bị ảnh hưởng bởi một biến độc lập = Mô hình hồi quy hai biến Nếu mối quan hệ giữa hai biến này là tuyến tính = Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  pdf 12p home_12 12-08-2013 19 4

 • Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 4: Hồi quy tuyến tính đơn giản

  Bài giảng Dự báo kinh doanh Chương 4: Hồi quy tuyến tính đơn giản trình bày về mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, phương pháp bình phương bé nhât, hệ số xác định, các giả định của mô hình, kiểm định ý nghĩa, công cụ hồi quy của excel, các phần tử bất thường và quan sát có ảnh hưởng.

  pdf 64p cheap_12 09-07-2014 9 4

 • Bài giảng chương 4 - Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng Mô hình hồi quy bội nhằm trình bày các nội dung chính: định nghĩa, các giả thiết của mô hình, ước lượng hồi qui ba biến, mô hình hồi qui tuyến tính không biến....

  ppt 26p kimcang111 31-03-2014 8 3

 • Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

  Tham khảo tài liệu 'chương 3: mô hình hồi quy tuyến tính đơn', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 70p condaucon 03-08-2011 27 6

 • Tiểu luận: Xây dựng mô hình hồi quy giải thích sự khác biệt về tuổi thọ phụ nữ giữa các quốc gia trên thế giới

  Tiểu luận: Xây dựng mô hình hồi quy giải thích sự khác biệt về tuổi thọ phụ nữ giữa các quốc gia trên thế giới nhằm xây dựng phương trình của mô hình hồi đơn tuyến tính từ dữ liệu mẫu. Đánh giá độ phù hợp của mô hình, kiểm định các giả thiết. Kiểm định giả thiết về độ phù hợp của mô hình (phân tích phương sai).

  pdf 26p red_12 19-05-2014 11 2

 • Tiểu luận Kinh tế lượng đề tài: Mô hình hồi quy bội

  Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp…

  pdf 18p tiennuhoiai 08-07-2010 721 292

 • Chương 3: Hồi quy bội

  Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến. Ước lượng các tham số. Hệ số xác định của mô hình. Phương sai của hệ số hồi quy.

  ppt 32p vutrungtam 12-06-2009 1070 235

 • Chương 3: Hồi quy bội (P2)

  Hồi quy tuyến tính không biến. Mô hình hồi quy tuyến tính. Ma trận

  ppt 33p vutrungtam 12-06-2009 661 185

 • BÀI 3: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

  Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Ý tưởng của phương pháp bình phương • • • • • • tối thiểu (OLS) và cách sử dụng OLS để ước lượng các hệ số hồi quy. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS. Hệ số xác định r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết...

  pdf 24p thoabar3 28-11-2010 728 132

 • BÀI 7: LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY

  Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Các thuộc tính của một mô hình tốt. • Các loại sai lầm về định dạng của mô hình. • Hậu quả khi chọn mô hình định dạng sai. • Kiểm định phát hiện mô hình định dạng sai. • Giới thiệu mô hình dạng lôga tuyến tính. • Giới thiệu mô hình với biến giả.

  pdf 24p thoabar3 28-11-2010 445 85

 • + Xem thêm 114 Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản